Emisijos duomenys

ISIN LT0000128415
Trumpinys LGD1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 504 331 380
Listinguojamų VP skaičius 504 331 380
Akcijos turinčios balsavimo teisę 504 331 380
Įstatinis kapitalas 146 256 100,2 EUR
Listingavimo pradžios data 2010.12.22

Pagrindiniai akcininkai (≥ 5% kapitalo)
2020.12.31

Pavadinimas Kapitalo dalis (%)
UAB "EPSO-G" 97,5

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.