Emisijos duomenys

ISIN LT0000121865
Trumpinys ZMP1L
Sąrašas/segmentas Baltijos Papildomasis sąrašas
Nominali 0,29 EUR
Emisijos dydis (vnt.) 48 375 000
Listinguojamų VP skaičius 48 375 000
Akcijos turinčios balsavimo teisę 48 375 000
Įstatinis kapitalas 14 028 750 EUR
Listingavimo pradžios data 1997.10.13

* Balsavimo teisių skaičius nustatytas įvertinus Bendrovės supirktą akcijų skaičių.

Pagrindiniai akcininkai (≥ 5% kapitalo)
2019.08.01

Pavadinimas Kapitalo dalis (%)
Algirdas Pažemeckas (bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise) 28,97
Danutė Pažemeckienė (asmeninės nuosavybės teise) 28,97
UAB "Baltic Holding" 9,74
AB "Klaipėdos pienas" 6

Duomenys apie akcininkus, kuriems priklauso 5% ir daugiau įmonių kapitalo, atnaujinami vieną kartą per metus pagal informaciją, pateiktą įmonės audituotoje metinėje ataskaitoje.