Date: 12.03.2008 - 08:14 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: AUGA group
This announcement is also available in following languages: en

AUG: Akcininkų susirinkimo nutarimai

Agrowill Group AB       Pranešimas apie esminį įvykį      12.03.2008

Akcininkų susirinkimo nutarimai

AB "Agrowill Group" (toliau - Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų 
susirinkimas nusprendė: 

Darbotvarkė:

1.	Dėl kai kurių visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų 
panaikinimo.
2.	Dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais.
3.	Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų 
akcijų atšaukimo.
4.	Dėl naujos įstatų redakcijos tvirtinimo.
5.	Dėl bendrovės vadovo įgaliojimų.
6.	Dėl audito įmonės išrinkimo.

Spendimų projektai:

1. Panaikinti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, vykusio 2007 m.
lapkričio 
26 d., priimtus sprendimus dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais
įnašais ir dėl pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų atšaukimo.

2. Padidinti AB „Agrowill Group“ įstatinį kapitalą nuo 20 000 000 (dvidešimties 
milijonų litų iki 26 777 777 (dvidešimt šešių milijonų septynių šimtų 
septyniasdešimt septynių tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt septynių) 
litų, išleidžiant 6 777 777 (šešis milijonus septynis šimtus septyniasdešimt 
septynis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt septynias) paprastąsias 
vardines Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas)
litas, 
o jų nominalių verčių suma yra 6 777 777 (šeši milijonai septyni šimtai 
septyniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt septyni) 
litai.

Minimali išleidžiamų 6 777 777 (šešių milijonų septynių šimtų septyniasdešimt 
septynių tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt septynių) paprastųjų
vardinių 
Bendrovės akcijų emisijos kaina yra 30 499 996,50 (tisdešimt milijonų keturi
šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt šeši
litai 50 ct), t.y. 4,50 (keturi litai 50 ct) už vieną naujos emisijos akciją. 
Apmokėjimas už naujos emisijos akcijas turi būti vykdomas piniginiais įnašais.

Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašomos ne visos naujos emisijos 
akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma.

Isleidus naują akcijų emisiją siekti, kad bendrovės akcijos būtų 
listinguojamos VVPB oficialiajame sąraše.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d.
12 p. 
ir 57 str. 5 d. atšaukti visiems bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti 
papildomai išleidžiamas 6 777 777 (šešis milijonus septynis šimtus tūkstančių 
septynis šimtus septyniasdešimt septynias) AB „Agrowill Group“ paprastąsias 
vardines akcijas.

Pirmumo teisės atšaukimo priežastis- pirmumo teisė atšaukiama dėl ketinimo
nustatyta 
tvarka viešai siūlyti AB „Agrowill Group“ akcijas (pirminio akcijų viešo
siūlymo). 

Išimtinę teisę įsigyti visas naujai išleidžiamas 6 777 777 (šešis milijonus
septynis 
šimtus septyniasdešimt septynis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt
septynias) 
paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės AB “Agrowill Group”
akcijas 
suteikti AB FMĮ „Finasta“, juridinio asmens kodas 122570630, adresas
Konstitucijos 
pr. 23, Vilnius, Lietuva. 

4. Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą patvirtinti naują
Bendrovės 
įstatų redakciją.

5. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Valentą Šulskį Bendrovės vardu 
nustatyta tvarka pateikti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą
registruoti LR 
JAR, pasirašyti Akcijų pasirašymo sutartis bei atlikti visus kitus veiksmus,
kad būtų 
tinkamai įgyvendinti šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai.

6. Išrinkti UAB "Deloitte Lietuva" atlikti AB "Agrowill Group" 2007 metų
konsoliduotos 
finansinės atskaitomybės auditą.

Domantas Savičius
Finansų Direktorius
(8-5) 233 53 40