Olainfarm

Date: 29.04.2010 - 16:34 (GMT+3) , Exchange: RIG , Company: Olainfarm
This announcement is also available in following languages: en

OLF: Akcionāru pilnsapulcē pieņemtie lēmumi

Olainfarm       Kārtējās akcionāru sapulces lēmumi       29.04.2010

Akcionāru pilnsapulcē pieņemtie lēmumi

Vērtspapīru nosaukums: a/s „Olainfarm” publiskā akciju emisija
	ISIN kods: LV000100501
	Apmaksātais pamatkapitāls: 14 085 078 LVL
	Kārtējas akcionāru sapulces datums: 2010. gada 29. aprīlis, plkst 11.00
	Sapulces vieta: Olainē, Rūpnīcu ielā 5.
	Kārtējas akcionāru sapulcē ir pieņemti sekojoši lēmumi:

1. 	Valdes ziņojums par 2009. gada darbības rezultātiem.

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2009. gada darbības rezultātiem.

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

2. 	Padomes ziņojums par 2009. gada darbības rezultātiem.

Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2009. gada darbības rezultātiem.

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

3. 	Revīzijas komitejas paziņojums.

Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas paziņojumu.

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

4.	Revidētā 2009. gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt AS „Olainfarm” 2009. gada revidēto finanšu pārskatu.

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

5. 	Revidētā konsolidētā 2009. gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt AS „Olainfarm” 2009. gada revidēto konsolidēto finanšu pārskatu.

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

6.	2009. gada peļņas izlietošana.

Novirzīt AS “Olainfarm” 2009.gada peļņas daļu 1 095 181 latu (1 558 302 eiro)
apmērā iepriekšējo periodu nesegto zaudējumu segšanai, bet peļņas daļu 1 268
363 latu (1 804 718 eiro) apmērā reinvestēt Sabiedrības attīstībā. 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

7.	Valdes ziņojums par 2010. gada budžetu un darbības plānu.

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2010. gada budžetu un darbības plānu, kas
paredz, ka AS “Olainfarm” apgrozījums 2010. gadā sasniegs 24,5 miljonus latu
(34,9 miljonus eiro), bet AS “Olainfarm” peļņa sastādīs 2,7 miljonus latu (3,8
miljonus eiro). 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

8. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2010. gadam.

8.1. Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic”, vienotais reģistrācijas Nr.
40003593454, par akciju sabiedrības „Olainfarm” zvērinātu revidentu 2010.
gadam. 

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

8.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu Ls 29 000 apmērā
(neieskaitot PVN). 

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

9.	Revīzijas komitejas ievēlēšana.

9.1. Ievēlēt AS „Olainfarm” revīzijas komitejā Žannu Karasevu.

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

9.2. Noteikt revīzijas komitejas locekļu ikmēneša atalgojumu Ls 500 apmērā.

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

Olainē, 2010. gada 29. aprīlī
Ziņojumu sagatavoja:
Salvis Lapiņš
A/s Olainfarm
Valdes loceklis
Rūpnīcu iela 5, Olaine
Latvija, LV 2114
Tel: +371 6 7013 717
Fakss: +371 6 7013 777
e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv