Olainfarm

Date: 15.04.2010 - 16:05 (GMT+3) , Exchange: RIG , Company: Olainfarm
This announcement is also available in following languages: en

OLF: Lēmumu projekti a/s „Olainfarm” kārtējai akcionāru sapulcei 2010.gada 29.aprīlī

Olainfarm      Kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana      15.04.2010

Lēmumu projekti a/s „Olainfarm” kārtējai akcionāru sapulcei 2010.gada 29.aprīlī

1. 	Valdes ziņojums par 2009. gada darbības rezultātiem.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2009. gada darbības rezultātiem.

2. 	Padomes ziņojums par 2009. gada darbības rezultātiem.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2009. gada darbības rezultātiem.

3. 	Revīzijas komitejas paziņojums.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas paziņojumu.

4.	Revidētā 2009. gada pārskata apstiprināšana.
Lēmuma projekts:
Apstiprināt a/s „Olainfarm” 2009. gada revidēto finanšu pārskatu.

5. 	Revidētā konsolidētā 2009. gada pārskata apstiprināšana.
Lēmuma projekts:
Apstiprināt 2009. gada revidēto konsolidēto finanšu pārskatu.

6.	2009. gada peļņas izlietošana.
Lēmuma projekts:
Novirzīt a/s “Olainfarm” 2009.gada peļņas daļu 1 095 181 latu (1 558 302 eiro)
apmērā iepriekšējo periodu nesegto zaudējumu segšanai, bet peļņas daļu 1 268
363 latu (1 804 718 eiro) apmērā reinvestēt Sabiedrības attīstībā. 

7.	Valdes ziņojums par 2010. gada budžetu un darbības plānu.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2010. gada budžetu un darbības plānu, kas
paredz, ka a/s “Olainfarm” apgrozījums 2010. gadā sasniegs 24,5 miljonus latu
(34,9 miljonus eiro), bet a/s “Olainfarm” peļņa sastādīs 2,7 miljonus latu (3,8
miljonus eiro). 

8. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2010. gadam.
Lēmumu projekti:
8.1. Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (licence Nr.17, vienotais reģistrācijas
Nr. 40003593454) par akciju sabiedrības „Olainfarm” zvērinātu revidentu 2010.
gadam. 
8.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu Ls 29 000 apmērā
(neieskaitot PVN). 

9.	Revīzijas komitejas ievēlēšana.
Lēmumu projekti:	
9.1. Ievēlēt revīzijas komitejā Žannu Karasevu.

9.2. Noteikt revīzijas komitejas locekļu kopējo ikmēneša atalgojumu Ls 500
apmērā. 


Ziņojumu sagatavoja:
Salvis Lapiņš
A/s Olainfarm
Valdes loceklis
Rūpnīcu iela 5, Olaine
Latvija, LV 2114
Tel: +371 6 7013 717
Fakss: +371 6 7013 777
e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv