Olainfarm

Date: 20.07.2007 - 13:37 (GMT+3) , Exchange: RIG , Company: Olainfarm

OLF: A/s “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē, kas notika 2007.gada 20.jūlijā, pieņemtie lēmumi

Olainfarm       Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi       20.07.2007

A/s “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē, kas notika 2007.gada 20.jūlijā,
pieņemtie lēmumi

2007.gada 20.jūlijā notikušajā a/s „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē tika
pieņemti sekojoši lēmumi: 

1. 
1.1. Veikt sekojošus grozījumus a/s „Olainfarm” Statūtos:
Izteikt Statūtu 2.1.punktu sekojošā redakcijā: „Sabiedrības pamatkapitāls ir 14
085 078 LVL (četrpadsmit miljoni astoņdesmit pieci tūkstoši septiņdesmit astoņi
lati). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 14 085 078 (četrpadsmit miljoni
astoņdesmit pieci tūkstoši septiņdesmit astoņi) akcijām. Vienas akcijas
nominālvērtība ir LVL 1,- (viens lats).” 
1.2. Apstiprināt Statūtu jauno redakciju.
1.3. Noteikt, ka Statūtu grozījumi un Statūtu jaunā redakcija stājas spēkā ar
to reģistrācijas dienu Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra Komercreģistra
iestādē. 

2. 
2.1. Atcelt Tatjanu Lukinu no a/s „Olainfarm” Padomes locekļa amata.
2.2. Ievēlēt a/s “Olainfarm” Padomi nākamajam trīs gadu termiņam, nosakot
padomes pilnvaru termiņa sākumu 2007.gada 20.jūlijā, sekojošā sastāvā: 

1. Juris Savickis
2. Ivars Kalviņš
3. Elena Dudko
4. Rolands Klincis
5. Aleksandrs Raicis

2.3. Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu Ls 13 400 apmērā.

Olainē, 2007.gada 20.jūlijā

Ziņojumu sagatavoja 
Irina Bindare
a/s „Olainfarm”
juriskonsulte
Tālr. 7013870, 29582367
Fakss 7013777
isharohina@olainfarm.lv1. statuti_jauna_redakcija_2007_lv_2.doc 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=138178)