Olainfarm

Date: 06.07.2007 - 13:53 (GMT+3) , Exchange: RIG , Company: Olainfarm

OLF: Lēmumu projekti a/s “Olainfarm” akcionāru ārkārtas sapulcei 2007.gada 20.jūlijā

Olainfarm           Uzņēmuma paziņojums           06.07.2007

Lēmumu projekti a/s “Olainfarm” akcionāru ārkārtas sapulcei 2007.gada 20.jūlijā

A/s „Olainfarm”						06.07.2007.

Lēmumu projekti a/s “Olainfarm” akcionāru ārkārtas sapulcei 
2007.gada 20.jūlijā

A/s „Olainfarm” 2007.gada 20.jūlijā ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti:

1. Statūtu grozījumi.
Lēmumu projekti:
1.1. Veikt sekojošus grozījumus a/s „Olainfarm Statūtos:
1.1.1. Izteikt Statūtu 2.1.punktu sekojošā redakcijā: „Sabiedrības
pamatkapitāls ir 14 085 078 LVL (četrpadsmit miljoni astoņdesmit pieci tūkstoši
septiņdesmit astoņi lati). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 14 085 078
(četrpadsmit miljoni astoņdesmit pieci tūkstoši septiņdesmit astoņi lati)
akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir LVL 1,- (viens lats).” 
1.2. Apstiprināt Statūtu jauno redakciju.
1.3. Noteikt, ka Statūtu grozījumi un Statūtu jaunā redakcija stājas spēkā ar
to reģistrācijas dienu Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra Komercreģistra
iestādē. 

2. Par izmaiņām Padomes sastāvā un Padomes ievēlēšanu.
Lēmumu projekti:
2.1. Atcelt Tatjanu Lukinu no a/s „Olainfarm” Padomes locekļa amata.
2.2. Ievēlēt a/s “Olainfarm” Padomi nākamajam trīs gadu termiņam, nosakot
padomes pilnvaru termiņa sākumu 2007.gada 20.jūlijā, sekojošā sastāvā: 

1. Juris Savickis
2. Ivars Kalviņš
3. Elena Dudko
4. Rolands Klincis
5. Aleksandrs Raicis
6._______________

2.3. Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu Ls 13 400 apmērā.

3. Citi jautājumi.

Informācija par Padomes locekļu kandidātiem un jaunās Statūtu redakcijas
projekts, tiek pievienoti šim ziņojumam. 

Olainē, 2007.gada 06.jūlijā

Ziņojumu sagatavoja 
Irina Bindare
a/s „Olainfarm”
juriskonsulte
Tālr. 7013870, 29582367
Fakss 7013777
isharohina@olainfarm.lv1. statuti_jauna_redakcija_2007_lv_2.doc 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=137089)
2. savickis_lv.pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=137094)
3. kalvinsh_lv.pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=137091)
4. klincis_lv.pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=137092)
5. raicis_lv.pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=137093)
6. dudko_lv.pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=137090)