Olainfarm

Date: 13.04.2007 - 15:14 (GMT+3) , Exchange: RIG , Company: Olainfarm

OLF: A/s “Olainfarm” akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi
Olainfarm		Kārtējās akcionāru sapulces lēmumi		2007-04-13 14:14:21.2

A/s “Olainfarm” akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

A/s „Olainfarm”							13.04.2007.

A/s “Olainfarm” akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

2007.gada 13.aprīlī notikušajā a/s „Olainfarm” akcionāru sapulcē tika pieņemti
sekojošie lēmumi: 

1.	Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2006.gada darbības rezultātiem.
2.	Apstiprināt a/s „Olainfarm” 2006.gada revidēto finanšu pārskatu.
3.	Apstiprināt 2006.gada revidēto konsolidēto finanšu pārskatu.
4.	Novirzīt a/s “Olainfarm” 2006.gada peļņas daļu 814 275 latu (1 158 609 eiro)
apmērā iepriekšējo periodu nesegto zaudējumu segšanai, bet peļņas daļu 171 409
latu (243 893 eiro) apmērā reinvestēt Sabiedrības attīstībā. 
5.	Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” par akciju sabiedrības „Olainfarm”
zvērinātu revidentu 2007.gadam (licence Nr.17, vienotais reģistrācijas
Nr.40003593454). 
6.	Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2007.gada budžetu un darbības plānu,
kas paredz, ka a/s “Olainfarm”  apgrozījums 2007.gadā sasniegs 20,5 milj. Ls,
bet a/s “Olainfarm”  peļņa sastādīs 1,68 milj. Ls. 
7.	
7.1.	palielināt a/s „Olainfarm” pamatkapitālu, izlaižot 4'000'000 (četri
miljoni) uzrādītāja dematerializētas akcijas ar neierobežotām balsstiesībām ar
nominālvērtību LVL 1.00  (viens lats)  katra. 
7.2.	noteikt, ka a/s „Olainfarm” pamatkapitāls pēc akciju laidiena apmaksas
veikšanas un reģistrācijas Komercreģistrā būs LVL 17'209'055 (septiņpadsmit
miljoni divi simti deviņi tūkstoši piecdesmit pieci lati), kas sastāvēs no LVL
17'209'055 (septiņpadsmit miljoni divi simti deviņi tūkstoši piecdesmit piecām)
akcijām. 
7.3.	noteikt, ka a/s „Olainfarm” jaunās emisijas akcijas un pirmtiesības
esošajiem akcionāriem iegādāties jaunās emisijas akcijas tiek saskaņā ar
Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem piedāvātas publiskā piedāvājumā
Latvijā (turpmāk tekstā "Publiskais piedāvājums") un piedāvājumā kvalificētiem
ieguldītājiem ierobežotā skaitā ārvalstu (turpmāk tekstā "Institucionālais
piedāvājums"). 
7.4.	uzdot a/s „Olainfarm” valdei veikt Sabiedrības akcionāru pilnā saraksta
noskaidrošanu pēc stāvokļa uz 2007.gada 26.aprīli, lai noteiktu akcionārus,
kuriem ir pirmtiesības parakstīties uz jaunās emisijas akcijām. 
7.5.	noteikt, ka Publiskā piedāvājuma un Institucionālā piedāvājuma
organizēšanas un akciju izvietošanas pienākumi tiek uzticēti akciju sabiedrībai
"Parex banka", juridiskā adrese: Smilšu ielā 3, LV-1522, Rīga, Latvija,
reģistrācijas Nr.  40003074590 (turpmāk tekstā "Izvietotājs") un pilnvarot
valdi parakstīt līgumu par akciju izvietošanas mandātu ar Izvietotāju. 
7.6.	pilnvarot a/s „Olainfarm” valdi izstrādāt un apstiprināt Sabiedrības
akciju emisijas prospektu un prospektu Sabiedrības akciju iekļaušanai
regulētajā tirgū, kā arī sagatavot informācijas memorandu angļu valodā par
Sabiedrību Institucionālajam piedāvājumam, un iesniegt prospektu reģistrācijai
Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, aprēķināt un
apstiprināt jaunās emisijas akciju pārdošanas cenu tās noteiktajās robežās
saskaņā ar pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem, noslēgt vienošanos ar AS
"Rīgas Fondu birža" un AS "Latvijas Centrālais depozitārijs" par akciju
emisijas reģistrāciju un iekļaušanu regulētajā tirgū. 
7.7.	pilnvarot a/s „Olainfarm” valdi pieņemt lēmumu par jaunās emisijas akciju
parakstīšanās rezultātiem un izlemt par emisijas noslēgumu, daļēju noslēgumu
vai tās atcelšanu līdz brīdim, kad pamatkapitāla palielinājums reģistrēts
Komercreģistrā. 
8.	
8.1.	apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 
8.2.	pilnvarot a/s „Olainfarm” valdes priekšsēdētāju parakstīt pamatkapitāla
palielināšanas noteikumus. 
8.3.	noteikt, ka gadījumā, ja jebkurš no pamatkapitāla palielināšanas noteikumu
punktiem kļūst neizpildāms vai pretrunā ar piemērojamo normatīvo aktu vai
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu prasībām, a/s „Olainfarm” valde
ir tiesīga precizēt šos noteikumus, lai pēc iespējas saglabātu to spēkā
esamību, pirms valdes lēmuma stāšanas spēkā to apstiprinot a/s „Olainfarm”
padomē. 
9.	Konvertēt 10 214 155 a/s „Olainfarm” vārda akcijas par uzrādītāja akcijām..
10.	
10.1.	Laist konvertētās 10 214 155 a/s „Olainfarm” akcijas publiskajā apgrozībā
un iekļaut tās regulētajā tirgū Rīgas Fondu Biržā. 
10.2.	Pilnvarot Valdi noslēgt vienošanos ar AS "Rīgas Fondu birža" un AS
"Latvijas Centrālais depozitārijs" par akciju konversijas reģistrāciju un
konvertēto akciju iekļaušanu regulētajā tirgū, kā arī sagatavot visus citus
nepieciešamos dokumentus un veikt visas attiecīgā lēmuma izpildei nepieciešamās
darbības. 
11.	
11.1.	Veikt sekojošus grozījumus a/s „Olainfarm Statūtos:
11.1.1.	Izteikt Statūtu 2.1.punktu sekojošā redakcijā: „Sabiedrības
pamatkapitāls ir 17 209 055 LVL (septiņpadsmit miljoni divi simti deviņi
tūkstoši piecdesmit pieci lati). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 17 209 055
(septiņpadsmit miljoni divi simti deviņi tūkstoši piecdesmit pieci) akcijām.
Vienas akcijas nominālvērtība ir LVL 1,- (viens lats).” 
11.1.2.	Izteikt Statūtu 2.2.punktu sekojošā redakcijā: „Visas Sabiedrības
akcijas ir uzrādītāja akcijas un tās atrodas publiskajā apgrozībā.” 
11.1.3.	Svītrot Statūtu 2.3.punktu un noteikt līdzšinējos 2.4. un 2.5.punktus
attiecīgi par 2.3. un 2.4.punktiem. 
11.1.4.	Izteikt Statūtu 3.punktu sekojošā redakcijā: „Sabiedrības Valde sastāv
no pieciem valdes locekļiem. Valdes locekļus ievēlē Padome. Padome no Valdes
locekļu vidus ieceļ Valdes priekšsēdētāju un Valdes priekšsēdētāja vietnieku.
Valdes priekšsēdētājam un Valdes priekšsēdētāja vietniekam ir neierobežotas
tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi. Pārējiem trim Valdes locekļiem ir
tiesības pārstāvēt Sabiedrību tikai kopīgi.” 
11.1.5.	Svītrot Statūtu 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. un 5.6. punktus.
11.2.	Apstiprināt Statūtu jauno redakciju.
11.3.	Noteikt, ka Statūtu grozījumi un Statūtu jaunā redakcija stājas spēkā ar
to reģistrācijas dienu Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra Komercreģistra
iestādē. 
12.
12.1. Atcelt Gunti Belēviču no a/s „Olainfarm” Padomes locekļa amata.
12.2. Ievēlēt a/s “Olainfarm” Padomi nākamajam trīs gadu termiņam, nosakot
padomes pilnvaru termiņa sākumu 2007.gada 13.aprīlī, sekojošā sastāvā: 
1. Juris Savickis
2. Ivars Kalviņš
3. Elena Dudko
4. Tatjana Lukina
5. Rolands Klincis
12.3. Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu Ls 13 400 apmērā.

Šodien tika saņemts revidentu ziņojums un auditētie a/s „Olainfarm” un koncerna
finanšu pārskati par 2006.gadu, kas tiek publicēti vienlaicīgi ar šo ziņojumu. 

Olainē, 2007.gada 13.aprīlī

Ziņojumu sagatavoja 
Viktorija Žuka-Ņikuļina
Juridiskās daļas vadītāja
Tālr. 7013 870, 9473980
Fakss 7013 777
vzuk@olainfarm.lv
	1. olainfarm ppn projekts latviski.pdf
	(https://newsclient.omxgroup.com:443/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=127760)

	2. statuti_jauna_redakcija_2007_lv.pdf
	(https://newsclient.omxgroup.com:443/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=127761)