Olainfarm

Date: 31.07.2006 - 13:42 (GMT+3) , Exchange: RIG , Company: Olainfarm

OLF: A/s “Olainfarm” akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

A/s „Olainfarm”							31.07.2006.

A/s “Olainfarm” akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

2006.gada 31.jūlijā notikušajā a/s „Olainfarm” akcionāru sapulcē tika pieņemti sekojošie lēmumi:

1.	Pieņemt zināšanai Valdes ziņojums par 2005.gada darbības rezultātiem.
2.	Apstiprināt a/s „Olainfarm” 2005.gada revidēto finanšu pārskatu.
3.	Apstiprināt 2005.gada revidēto konsolidēto finanšu pārskatu.
4.	Novirzīt a/s “Olainfarm” 2005.gada peļņu Ls 346 424 apmērā iepriekšējo gadu  zaudējumu 
segšanai.
5.	Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” par akciju sabiedrības „Olainfarm” zvērinātu revidentu
 2006.gadam (licence Nr.17).
6.	Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2006.gada budžetu un darbības plānu, kas 
paredz, ka Sabiedrības apgrozījums 2006.gada sasniegs 16,1 milj. Ls, bet Sabiedrības peļņa sastādīs 
0,95 milj. Ls.
7.	Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par akciju emisijas rezultātiem.
8.	Apstiprināt a/s „Olainfarm” Statūtu grozījumus un Statūtu jauno redakciju.
9.	Atsaukt Zigurdu Jeromanovu no a/s „Olainfarm” Padomes locekļa amata.
10.	Ievēlēt a/s “Olainfarm” Padomi nākamajam trīs gadu termiņam, nosakot padomes pilnvaru termiņa 
sākumu 2006.gada 31.jūlijā, sekojošā sastāvā: Juris Savickis,  Tatjana Lukina, Ivars Kalviņš, Eļena Dudko, 
Guntis Belēvičs.
11.	Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu Ls 13400 apmērā.
12.	Uzdot Valdei līdz 2006.gada 31.decembrim sagatavot un iesniegt Rīgas Fondu Biržai visus 
nepieciešamos 
dokumentus un veikt visas nepieciešamās darbības a/s „Olainfarm” akciju pārcelšanai no Rīgas Fondu 
Biržas Otrā saraksta uz Oficiālo sarakstu.

		Sapulces laikā akcionāri tika iepazīstināti ar Sabiedrības darbības rezultātiem 
2005.gadā, kas ir atspoguļoti revidētajos pārskatos, kā arī daļēji ar kompānijas darbību 2006.gada 
pirmajā pusgadā. 2006.gada pirmajā pusgadā Sabiedrība ir realizējusi produkciju par kopējo summu 
7,23 milj. Ls (10,29milj.EUR), kas par 21,2% pārsniedz 2005.gada pirmā pusgada realizācijas apjomus.
 Pārējie finanšu rezultāti tiks paziņoti pēc neauditētā 6.mēnešu pārskata sagatavošanas, kura 
publicēšana ir plānota 2006.gada 35.nedēļā.
		2006.gada 29.jūlijā beidzoties akciju apmaksas termiņam noslēdzās iepriekšējā gadā 
izsludinātā a/s „Olainfarm” 3 000 000 akciju emisija. Sakarā ar to, ka daži akcionāri, kas sākotnēji 
parakstījās uz akcijām nav veikuši to apmaksu, vai ir veikuši to tikai daļēji, kopējais apmaksāto 
akciju skaits sastādīja 2954882. Līdz ar to, saskaņā ar pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem 
un emisijas prospekta noteikumiem, Sabiedrības pamatkapitāls tika palielināts par Ls 2954882 un 
pēc reģistrācijas komercreģistrā tas sastādīs Ls 13207247. Akciju emisijas rezultātā tika 
piesaistīti līdzekļi 3,10 milj. Ls (4,42 milj.EUR) apmērā.
		Pēc akcionāru sapulces slēgšanas notika Sabiedrības Padomes sēde, kurā tika ievēlēta
 a/s „Olainfarm” Valde sekojošā sastāvā: Valdes priekšsēdētājs Valērijs Maligins, Valdes 
priekšsēdētāja vietniece Jeļena Borcova, Valdes locekļi Inga Liščika, Jurijs Kaplinovs, Viktorija 
Žuka-Ņikuļina, Andris Jegorovs, Aleksandrs Černobrovijs.

Olainē, 2006.gada 31.jūlijā

Ziņojumu sagatavoja 
Viktorija Žuka-Ņikuļina
Juridiskās daļas vadītāja
Tālr. 7013 870, 9473980
Fakss 7013 777
vzuk@olainfarm.lv