Olainfarm

Date: 20.07.2006 - 14:50 (GMT+3) , Exchange: RIG , Company: Olainfarm

OLF: Lēmumu projekti a/s “Olainfarm” akcionāru pilnsapulcei 2006.gada 31.jūlijā (papildināts)

A/s „Olainfarm”							20.07.2006.

Lēmumu projekti a/s “Olainfarm” akcionāru pilnsapulcei 2006.gada 31.jūlijā

(papildināts 6. punkts)
A/s „Olainfarm” 2006.gada 31.jūlija akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti:

1.	Valdes ziņojums par 2005.gada darbības rezultātiem.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2006.gada darbības rezultātiem.

2.	Revidētā a/s „Olainfarm” 2005.gada pārskata apstiprināšana.
Lēmuma projekts:
Apstiprināt a/s „Olainfarm” 2005.gada revidēto finanšu pārskatu.

3.	Revidētā konsolidētā 2005.gada pārskata apstiprināšana.
Lēmuma projekts:
Apstiprināt 2005.gada revidēto konsolidēto finanšu pārskatu.

4.	Par rīcību ar 2005.gada peļņu.
Lēmuma projekts:
Novirzīt a/s “Olainfarm” 2005.gada peļņu Ls 346 424 apmērā iepriekšējo gadu  
zaudējumu segšanai.

5.	Zvērināta revidenta ievēlēšana 2006.gadam.
Lēmuma projekts:
Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” par akciju sabiedrības „Olainfarm” zvērinātu 
revidentu 2006.gadam (licence Nr.17).

6.	Valdes ziņojums par 2006.gada budžetu un darbības plānu.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2006.gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, 
ka Sabiedrības apgrozījums 2006.gada sasniegs 16,1 milj. Ls, bet Sabiedrības peļņa 
sastādīs 0,95 milj. Ls.

7.	Par izmaiņām Padomes sastāvā.
Lēmumu projekti:
7.1. Atcelt Zigurdu Jeromanovu no a/s „Olainfarm” Padomes locekļa amata.
7.2. Ievēlēt a/s “Olainfarm” Padomi nākamajam trīs gadu termiņam, nosakot padomes 
pilnvaru termiņa sākumu 2006.gada 31.jūlijā, sekojošā sastāvā:
1. Juris Savickis
2. Tatjana Lukina
3. Ivars Kalviņš
4. Eļena Dudko
5. Guntis Belēvičs
6. ________________

8.	Par atlīdzību Padomes locekļiem.
Lēmuma projekts:
Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu Ls 13400 apmērā.

9.	Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
Lēmuma projekts:
Apstiprināt a/s „Olainfarm” Statūtu grozījumus un Statūtu jauno redakciju.

10.	Par a/s „Olainfarm” akciju pārcelšanu uz Oficiālo sarakstu.
Lēmuma projekts:
Uzdot Valdei līdz 2006.gada 31.decembrim sagatavot un iesniegt Rīgas Fondu Biržai 
visus nepieciešamos dokumentus un veikt visas nepieciešamās darbības a/s „Olainfarm” 
akciju pārcelšanai no Rīgas Fondu Biržas Otrā saraksta uz Oficiālo sarakstu.

11.	Citi jautājumi.Olainē, 2006.gada 20.jūlijā

Ziņojumu sagatavoja 
Viktorija Žuka-Ņikuļina
Juridiskās daļas vadītāja
Tālr. 7013 870, 9473980
Fakss 7013 777
vzuk@olainfarm.lv