Vilkyškių pieninė

Date: 10.01.2011 - 16:25 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos priimto sprendimo

Vilkyskiu Pienine AB      Pranešimas apie esminį įvykį      10.01.2011

Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos priimto sprendimoLietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2011 m. sausio 6 d.
išnagrinėjo teisės pažeidimo bylą Nr. 12K-24 dėl AB „Vilkyškių pieninė“ 2009 m.
finansinių ataskaitų atitikimo tarptautiniams apskaitos standartams (toliaus
TAS) ir nusprendė, jog 2009 m. AB „Vilkyškių pieninė“ finansinės ataskaitos
neatitinka 1 TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas" 60 straipsnio nuostatų. 

Jei 2009 m. „Vilkyškių pieninė“ finansinėse ataskaitose bendrovės finansinė
būklė būtų tiksliai atvaizduota, vadovaujantis TAS nuostatomis, t. y.
įsipareigojimai pagal kredito sutartis būtų apskaityti pagal 1 TAS nuostatas,
2009 m. gruodžio 31 d. trumpalaikiai įsipareigojimai padidėtų, o ilgalaikiai
įsipareigojimai sumažėtų 16983 tūkst. Litų. 

Vadovybės nuomone, ši aplinkybė buvo atskleista nepriklausomo auditoriaus
išvadoje. 

Bendrovės finansinės ataskaitos retrospektyviai bus ištaisytos ir paskelbtos
viešai skelbiant 2010 m. metinę finansinę atskaitomybę iki 2011-04-30. 
     Vilija Milaševičiutė
     Finansų direktorė
     Tel.+370 441 55 102