Vilkyškių pieninė

Date: 30.04.2010 - 15:55 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

Vilkyskiu Pienine AB      Pranešimas apie esminį įvykį      30.04.2010

EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

AB Vilkyškių pieninė eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame
2010 m. balandžio 30 d., priimti šie sprendimai: 

1 darbotvarkės klausimas - Bendrovės metinis pranešimas už 2009 metus. 
Pritarti bendrovės metiniam pranešimui už 2009 metus. (Pridedama).

2 darbotvarkės klausimas - Audito įmonės UAB „KPMG Baltics“ išvada apie
bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2009 metus. 
Išklausyta. (Pridedama).

3 darbotvarkės klausimas - Bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių
ataskaitų rinkinių už 2009 metus tvirtinimas. 
Patvirtinti bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius
už 2009 metus. (Pridedama). 

4 darbotvarkės klausimas - 2009 metų pelno paskirstymas. 
Patvirtinti 2009 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip
(tūkst. Lt; tūkst. EUR): 
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2008 metų pabaigoje - 2.177 LTL 
(631 EUR) 
2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas - 4.104 LTL (1.189 EUR)    
3) Pervedimai iš rezervų - 439 LTL (127 EUR)    
4) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) - 6.720 LTL (1.946 EUR)        
 iš jų:
 - pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus - 0 LTL (0 EUR)  
 - pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 1.194 LTL (346 EUR)    
(arba 0,10 lt (0,03 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės
akcijai) 
 - pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0 LTL (0 EUR)    
 - pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams,
 darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 67 LTL (19 EUR)    
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių 
metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 5.459LTL (1.581 EUR)

5 darbotvarkės klausimas - Naujų valdybos narių rinkimas.
Valdybos nariais ketverių metų kadencijai išrinkti Gintarą Bertašių, Rimantą
Jancevičių, Sigitą Trijonį, Liną Strėlį, Andrej Cybą, Viliją Milaševičiutę. 

6 darbotvarkės klausimas - Audito įmonės rinkimas.
AB Vilkyškių pieninė finansinės atskaitomybės auditui atlikti išrinkti audito
įmonę UAB „KPMG Baltics”. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Gintarą
Bertašių sudaryti audito paslaugų sutartį su UAB „KPMG Baltics“ ir nustatyti
mokestį už įmonių grupės audito paslaugas. 

7 darbotvarkės klausimas - Bendrovės audito komiteto nario atšaukimas ir naujo
išrinkimas. 
Atšaukti nepriklausomą audito komiteto narį Alių Jakubėlį, nauju nepriklausomu
audito komiteto nariu išrinkti Birutę Bazilienę. Už darbą nepriklausomam
audito komiteto nariui atlyginimą įgalioti nustatyti valdybą. Sutartį su
nepriklausomu komiteto nariu įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą. Audito
komiteto nariais išrinkti Astą Mikalauskienę ir Ligitą Pudžiuvelytę. 

Daugiau informacijos:
Vilija Milaševičiutė 
Finansų direktorė
Tel.: 8 441 55 1021. 2009 m. atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=305174)
2. atsakingu asmenu parvirtinimas.jpg
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=305175)
3. 2009 m. konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=305176)