Vilkyškių pieninė

Date: 19.04.2010 - 16:45 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektai

Vilkyskiu Pienine AB      Pranešimas apie esminį įvykį      19.04.2010

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektai

Bendrovės akcininkams bus siūloma pritarti šiems nutarimų projektams:

1 darbotvarkės klausimas - Bendrovės metinis pranešimas už 2009 metus. 
Patvirtinti bendrovės metinį pranešimą už 2009 metus. 

2 darbotvarkės klausimas - Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių
ataskaitų rinkinį už 2009 metus. 
Paskelbti auditoriaus išvadą apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už
2009 metus. 

3 darbotvarkės klausimas - Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio už 2009
metus tvirtinimas. 
Patvirtinti bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2009 metus.

4 darbotvarkės klausimas - 2009 metų pelno (nuostolių) paskirstymas. 
Patvirtinti 2009 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (tūkst. Lt;
tūkst.EUR): 
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2008 metų pabaigoje - 2.177 LTL (631
EUR) 
2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas -   4.104 LTL (1.189 EUR) 
3) Pervedimai iš rezervų -                 439 LTL (127 EUR) 
4) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai), iš jų:     6.720 LTL (1.946 EUR) 
 - pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus -      0 LTL (0 EUR)
 - pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti -     1.194 LTL (346 EUR) 
(arba 0,10 lt (0,03 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės
akcijai) 
 - pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -  0 LTL (0 EUR)     
 - pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams,
 darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams -  67 LTL (19 EUR) 
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių 
metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus -  5.459 LTL (1.581 EUR)
 
5 darbotvarkės klausimas - Naujų valdybos narių rinkimas. 
Išrinkti naujus valdybos narius bus siūloma susirinkimo metu. 

6 darbotvarkės klausimas - Bendrovės audito įmonės rinkimas.
UAB „KPMG Baltics“ išrinkti bendrovės audito įmone.

7 darbotvarkės klausimas - Bendrovės  audito komiteto nario atšaukimas ir
naujo išrinkimas. 
Audito komiteto narį bus siūloma išrinkti susirinkimo metu. 

Akcininkai su bendrovės turimais eilinio akcininkų susirinkimo nutarimų
projektais gali susipažinti nuo 2010 m. balandžio 19 d., darbo dienomis nuo 9
val. iki 17 val. bendrovės buveinėje adresu Vilkyškiai, Pagėgių sav. LT-99254
arba bendrovės internetiniame puslapyje (http://www.cheese.lt) 

Daugiau informacijos įgaliota suteikti:
Vilija Milaševičiutė 
Finansų direktorė 
Tel.: 8-441-55102