Vilkyškių pieninė

Date: 09.04.2010 - 08:23 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė
This announcement is also available in following languages: en

VLP: Pranešimas apie šaukiamą AB "Vilkyškių pieninė" eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Vilkyskiu Pienine AB      Pranešimas apie esminį įvykį      09.04.2010

Pranešimas apie šaukiamą AB "Vilkyškių pieninė" eilinį visuotinį akcininkų
susirinkimą

AB Vilkyškių pieninė (įmonės kodas 277160980) valdybos iniciatyva ir sprendimu
2010 m. balandžio 30 d. 11 val. AB Vilkyškių pieninė buveinės patalpose
(Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav.), šaukiamas eilinis visuotinis AB Vilkyškių
pieninė akcininkų susirinkimas. Dalyviai registruojami nuo 10 val. iki 10 val.
50 min. 

Susirinkimo darbotvarkė:
1.	Bendrovės 2009 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
2.	Auditoriaus išvados apie bendrovės 2009 m. finansinių ataskaitų rinkinius
paskelbimas. 
3.	Bendrovės 2009 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų
rinkinių tvirtinimas. 
4.	Bendrovės 2009 m. pelno paskirstymas.
5.	Bendrovės valdybos narių rinkimas.
6.	Bendrovės audito įmonės rinkimas.
7.	Audito komiteto nario atšaukimas ir naujo nario rinkimas.

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti
įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. balandžio 23 d.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys,
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės
akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti
asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo
sutartis. 

Akcininkų teisių apskaitos diena - 2010 m. gegužės 14 d. Turtines teises turi
asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą
priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė iki 2010 m. balandžio 15
d. gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne
mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų
sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl
kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra
įtraukti ar bus įtraukti į eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę. Sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant
registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu, arba
elektroniniu paštu centras@cheese.lt. 

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2010 m.
balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu centras@cheese.lt
arba pristatomi į bendrovės buveinę adresu Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. 
ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima
balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas
reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį
registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas
bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto
asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo
biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. 

Atvykstantiems į susirinkimą akcininkams turėti asmens tapatybės dokumentą, o
jų įgaliotiems asmenims - asmens tapatybės dokumentą ir įstatymo nustatyta
tvarka patvirtintą įgaliojimą. Ne akcininkai turi pateikti dokumentą,
patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti nuo 2010 m. balandžio 19 d.
adresu: Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. arba bendrovės internetiniame
puslapyje (http://www.cheese.lt). 

Vilija Milaševičiutė
AB „Vilkyškių pieninė“ Finansų direktorė
tel. 8-441-55102