Vilkyškių pieninė

Date: 07.03.2008 - 11:56 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė

VLP: 2008-03-07 dienos neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilkyskiu Pienine AB      Pranešimas apie esminį įvykį      07.03.2008

2008-03-07 dienos neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Vilkyškių pieninė neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame
2008 m. kovo 7 d., priimti šie sprendimai: 

1 darbotvarkės klausimas - Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas išleidžiant
naują 2.590.000 akcijų emisiją nustatant vienos naujos emisijos akcijos
išpirkimo kainą ne mažesnę kaip 5,40 Lt. 
Susirinkimas pritarė bendrovės įstatinio kapitalo didinimui, išleidžiant naują
2.590.000 akcijų emisiją nustatant vienos naujos emisijos akcijos išpirkimo
kainą ne mažesnę kaip 5,40 Lt. Nauja akcijų emisija turi būti pasirašyta ir
apmokėta per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo. Akcininkai
įgalioja generalinį direktorių Gintarą Bertašių suderinti ir pasirašyti akcijų
pasirašymo sutartis su akcijų emisijos pirkėjais 

2 darbotvarkės klausimas - Pirmumo teisės įsigyti naują emisiją dabartiniams
akcininkams atšaukimas. 
Susirinkimas atšaukė pirmumo teisę įsigyti naują emisiją dabartiniams
akcininkams. Pirmumo teisė bus suteikta šiems asmenims: 
1.	UAB „Finasta investicijų valdymas“ (į.k. 126263073, reg. Konstitucijos pr.
23, Vilnius) valdomiems fondams viso 1.015.000 akcijų: 
I)  Finasta racionalios rizikos pensijų fondas - 212.000 akcijų;
II) Finasta aktyvaus investavimo pensijų fondas - 47.500 akcijų;
III) Finasta augančio pajamingumo pensijų fondas - 4.400 akcijų;
IV) Finasta akcijų pensija plius- 51.000 akcijų;
V)  PZU Lietuva subalansuotas - 60.000 akcijų;
VI) PZU Lietuva subalansuotas 1 - 9.000 akcijų;
VII) Finasta Infinity fondas - 176.000 akcijų;
VIII) Finasta Integrity fondas - 65.000 akcijų;
IX)  Finasta Ateities fondas - 36.000 akcijų;
X)  Finasta Centrinės ir Rytų Europos fondas - 354.100 akcijų.
2.	Linui Strėliui - 1.015.000 akcijų; 
3.	AS SEB Ühispanga Fondid (į.k. 10035169, reg. Tornimäe 2, Tallinn, Estija)
valdomam SEB Aktiivne Pensionifond - 60.000 akcijų; 
4.	SEB Asset Management S.A. (į.k. B 31.136, reg. 6a, Circuit de la Foire
Internationale, L-1347 Luxembourg) valdomam SEB Eastern European Small Cap Fund
- 500.000 akcijų. 
Pirmumo teisė dabartiniams akcininkams yra atšaukiama siekiant diversifikuoti
akcininkų struktūrą pritraukiant naujus finansiškai stiprius akcininkus bei
supaprastinti ir pagreitinti naujų akcijų pasirašymo procedūras. 

3 darbotvarkės klausimas - Bendrovės valdybos narių skaičiaus padidinimas iki 6
narių. 
Sprendimas: Susirinkimas nusprendė padidinti bendrovės valdybos narių skaičių
iki 6 narių, naujais nariais siūlant Liną Strėlį ir Andrejų Cybą. 

4 darbotvarkės klausimas- Bendrovės įstatų pakeitimas. Pakeisti bendrovės
įstatų 18, 19 ir 59 punktus ir išdėstyti juos tokia redakcija: 
,,18. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis - 11 943 000 (vienuolika milijonų
devyni šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai) litų. 
 19. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 11 943 000 (vienuolika
milijonų devyni šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai) paprastųjų vardinių
akcijų. Vienos akcijos nominali vertė - 1 (vienas) litas. 
 59. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Valdybą sudaro šeši
nariai, kuriuos ketverių metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų
susirinkimas. Jeigu renkami  pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki
veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. “ 
Sprendimas: Susirinkimas nusprendė patvirtinti naują įstatų redakciją.

5 darbotvarkės klausimas - Įgaliojimų suteikimas. 
Sprendimas: Susirinkimas nusprendė įgalioti (su teise perįgalioti) generalinį
direktorių Gintarą Bertašių pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus (naują
įstatų redakciją) ir pateikti juos įregistruoti Juridinių asmenų registrui bei
atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio susirinkimo priimtų sprendimų
įgyvendinimu. 

Daugiau informacijos:
Vilija Milaševičiutė 
Ekonomistė - analitikė
Tel.: 8 441 55 102