Vilkyškių pieninė

Date: 25.02.2008 - 17:08 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Vilkyškių pieninė

VLP: Neeilinio 2008-03-07 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Vilkyskiu Pienine AB      Pranešimas apie esminį įvykį      25.02.2008

Neeilinio 2008-03-07 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
projektai

Bendrovės akcininkams bus siūloma pritarti šiems sprendimų projektams:

1) darbotvarkės klausimas - Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas išleidžiant
naują 2.590.000 akcijų emisiją nustatant vienos naujos emisijos akcijos
išpirkimo kainą ne mažesnę kaip 5,40 Lt. Tokia kaina nustatyta remiantis
akcijos kaina biržoje ir pritaikius diskontą dėl didelių paketų įsigijimo. 
Padidinti bendrovės įstatinį kapitalą, išleidžiant naują akcijų emisiją. 

2) darbotvarkės klausimas - Pirmumo teisės įsigyti naują emisiją dabartiniams
akcininkams atšaukimas. 
Atšaukti pirmumo teisę įsigyti naują emisiją dabartiniams akcininkams. Pirmumo
teisė bus suteikta šiems asmenims: 
1.	UAB „Finasta investicijų valdymas“ (į.k. 126263073, reg. Konstitucijos pr.
23, Vilnius) valdomiems fondams viso 1.015.000 akcijų: 
I)  Finasta racionalios rizikos pensijų fondas - 212.000 akcijų;
II) Finasta aktyvaus investavimo pensijų fondas - 47.500 akcijų;
III) Finasta augančio pajamingumo pensijų fondas - 4.400 akcijų;
IV) Finasta akcijų pensija plius- 51.000 akcijų;
V)  PZU Lietuva subalansuotas - 60.000 akcijų;
VI) PZU Lietuva subalansuotas 1 - 9.000 akcijų;
VII) Finasta Infinity fondas - 176.000 akcijų;
VIII) Finasta Integrity fondas - 65.000 akcijų;
IX)  Finasta Ateities fondas - 36.000 akcijų;
X)  Finasta Centrinės ir Rytų Europos fondas - 354.100 akcijų.
2.	Linui Strėliui - 1.015.000 akcijų; 
3.	AS SEB Ühispanga Fondid (į.k. 10035169, reg. Tornimäe 2, Tallinn, Estija)
valdomam SEB Aktiivne Pensionifond - 60.000 akcijų; 
4.	SEB Asset Management S.A. (į.k. B 31.136, reg. 6a, Circuit de la Foire
Internationale, L-1347 Luxembourg) valdomam SEB Eastern European Small Cap Fund
- 500.000 akcijų. 

Pirmumo teisė dabartiniams akcininkams yra atšaukiama siekiant diversifikuoti
akcininkų struktūrą pritraukiant naujus finansiškai stiprius akcininkus bei
supaprastinti ir pagreitinti naujų akcijų pasirašymo procedūras. 

3) darbotvarkės klausimas - Bendrovės valdybos narių skaičiaus padidinimas iki
6 narių. 
Padidinti bendrovės valdybos narių skaičių iki 6 narių, naujais nariais siūlant
Liną Strėlį ir Andrejų Cybą. 

4) darbotvarkės klausimas - Bendrovės įstatų pakeitimas.
Pakeisti bendrovės įstatų 18, 19 ir 59 punktus ir išdėstyti juos tokia
redakcija: 

,,18. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis - 11 943 000 (vienuolika milijonų
devyni šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai) litų. 
 19. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 11 943 000 (vienuolika
milijonų devyni šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai) paprastųjų vardinių
akcijų. Vienos akcijos nominali vertė - 1 (vienas) litas. 
 59. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Valdybą sudaro šeši
nariai, kuriuos ketverių metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų
susirinkimas. Jeigu renkami  pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki
veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. “ 

Patvirtinti naują įstatų redakciją.

5) darbotvarkės klausimas - Įgaliojimų suteikimas.
Įgalioti (su teise perįgalioti) generalinį direktorių Gintarą Bertašių
pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus (naują įstatų redakciją) ir pateikti
juos įregistruoti Juridinių asmenų registrui bei atlikti visus kitus veiksmus,
susijusius su šio susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu. 

Akcininkai su bendrovės turimais neeilinio akcininkų susirinkimo nutarimų
sprendimų projektais gali susipažinti nuo 2008 m. vasario 27 d., darbo dienomis
nuo 9 val. iki 17 val. bendrovės buveinėje adresu Vilkyškiai, Pagėgių sav. 

Daugiau informacijos:
Vilija Milaševičiutė 
Ekonomistė - analitikė
Tel.: 8 441 55 102