Šiaulių bankas

Date: 18.11.2010 - 16:34 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Šiaulių bankas
This announcement is also available in following languages: en

SAB: Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Siauliu Bankas AB       Pranešimas apie esminį įvykį      18.11.2010

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2010 m. lapkričio 18 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų      
susirinkime darbotvarkės klausimais priimti sprendimai.             

I. Dėl banko įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais. 

1. Siekiant sudaryti galimybę neįsigijusiems banko paskutinės emisijos akcijų
banko akcininkams atstatyti sumažėjusią jų valdomą įstatinio kapitalo ir
balsavimo teisių dalį, padidinti banko įstatinį kapitalą 30 milijonų litų. 
2. Įstatinio kapitalo padidinimui išleisti 30 milijonų paprastųjų vardinių 1
lito nominalios vertės akcijų ir jas išplatinti 1,04 lito už akciją emisijos
kaina. 
3. Pavesti banko valdybai: 
a) nustatyti akcijų emisijos platinimo ir apmokėjimo tvarką, ją pateikti akcijų 
prospekte, po prospekto patvirtinimo Vertybinių popierių komisijoje prospektą  
paskelbti viešai;                                
b) nustatyti ir viešai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas paskelbti akcijų 
emisijos platinimo pradžią.                           

II. Dėl banko įstatų pakeitimų. 

1. Patvirtinti banko įstatų naują redakciją (pridedama). 
2. Įgalioti banko valdybos pirmininką Algirdą Butkų pasirašyti pakeistus
įstatus ir pateikti juos įregistruoti Juridinių asmenų registre iki naujos
akcijų emisijos išplatinimo. 
3. Per naujos emisijos akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus visas akcijas, 
pakeisti įstatų 3.5 punktą ir jį išdėstyti taip:                
„3.5. Banko įstatinis kapitalas - visų įregistruotų akcijų nominalių verčių   
suma. Banko įstatinis kapitalas yra 234.857.533 (du šimtai trisdešimt keturi  
milijonai aštuoni šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai     
trisdešimt trys) litai. Jis padalintas į 234.857.533 (du šimtus trisdešimt   
keturis milijonus aštuonis šimtus penkiasdešimt septynis tūkstančius penkis   
šimtus trisdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali 
vertė yra 1 (vienas) litas.“                          
4. Per naujos emisijos akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus ne visas
akcijas, įstatinį kapitalą laikyti padidintu pasirašytų akcijų nominalių verčių
suma ir pavesti banko valdybai atitinkamai pakeisti įstatų 3.5 punktą. 
5. Įgalioti banko valdybos pirmininką Algirdą Butkų pasirašyti po naujos akcijų 
emisijos platinimo pakeistus įstatus ir pateikti juos įregistruoti Juridinių  
asmenų registre.                                

Iždo departamento direktorius Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653.1. istatai_sb_20101118_(lit).pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=326629)