Šiaulių bankas

Date: 18.05.2010 - 16:09 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Šiaulių bankas
This announcement is also available in following languages: en

SAB: Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Siauliu Bankas AB       Pranešimas apie esminį įvykį      18.05.2010

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2010 m. gegužės 18 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 
darbotvarkės klausimais priimti sprendimai:                   

1. Dėl banko įstatinio kapitalo didinimo papildomais akcininkų įnašais.    
Padidinti banko įstatinį kapitalą 24 500 000 litų papildomais akcininkų įnašais,
išleidžiant 24 500 000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų.   
Nustatyti išleidžiamų akcijų emisijos kainą 1,04 lito už vieną akciją.     

2. Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujos emisijos akcijų atšaukimo.    
Siekiant banko įstatinio kapitalo padidinimo procedūras atlikti per trumpiausią 
laiką, atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujos emisijos akcijų
proporcingai jų turimų akcijų bendrai nominaliai vertei. Teisę įsigyti naujos  
emisijos akcijas suteikti banko akcininkams: Europos rekonstrukcijos ir plėtros 
bankui (tarptautinė finansų institucija, buveinės adresas One Exchange Square, 
London EC2A 2JN, Jungtinė Karalystė) - 17 000 000 akcijų, Algirdui Butkui - 2  
500 000 akcijų, Gintarui Kateivai - 2 150 000 akcijų, Arvydui Saldai - 1 250 000
akcijų, Sigitui Baguckui - 500 000 akcijų, Kastyčiui Jonui Vyšniauskui - 500 000
akcijų, Vigintui Butkui - 350 000 akcijų, Vytautui Junevičiui - 250 000 akcijų.

3. Dėl banko įstatų pakeitimo.                         
1) Pakeisti banko įstatų 3.5 punktą ir jį išdėstyti taip:           
„3.5. Banko įstatinis kapitalas - visų įregistruotų akcijų nominalių verčių   
suma. Banko įstatinis kapitalas yra 204.857.533 (du šimtai keturi milijonai   
aštuoni šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt trys) 
litai. Jis padalintas į 204. 857.533 (du šimtus keturis milijonus aštuonis   
šimtus penkiasdešimt septynis tūkstančius penkis šimtus trisdešimt tris)    
paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas)   
litas.“                                     
2) Įgalioti banko valdybos pirmininką Algirdą Butkų pasirašyti pakeistus    
įstatus.                                    

4. Dėl kitos banko akcijų emisijos papildomais įnašais, suteikiant akcininkams 
pirmumo teisę įsigyti naujos emisijos akcijų.                  
Pavesti banko valdybai per protingai trumpiausią laiką po pakeistų banko įstatų 
įregistravimo sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą ir inicijuoti 
šiame susirinkime klausimo dėl naujos banko akcijų emisijos išleidimo įstatinio 
kapitalo padidinimui papildomais įnašais svarstymą, numatant naujų akcijų    
platinimą neatšaukiant akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujos emisijos akcijų 
proporcingai akcininkų turimų akcijų bendrai nominaliai vertei, ir pasiūlant  
pagrindiniams akcininkams, kurių naudai atšaukta pirmumo teisė pirmojoje    
emisijoje, naujoje emisijoje nedalyvauti, taip dviem etapais pasiekiant     
rezultatą, tolygų kapitalo didinimui be pirmumo teisės atšaukimo.        
                                        
Iždo departamento direktorius Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653