Šiaulių bankas

Date: 29.03.2010 - 17:58 (GMT+3) , Exchange: VLN , Company: Šiaulių bankas
This announcement is also available in following languages: en

SAB: Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Siauliu Bankas AB       Pranešimas apie esminį įvykį      29.03.2010

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2010 m. kovo 29 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų 
susirinkime:                                  
-susipažinta su banko konsoliduotu metiniu pranešimu (pateiktas pridedamoje
audito ataskaitoje); 
-išklausytos banko auditoriaus išvados (pateiktas pridedamoje audito
ataskaitoje); 
-išklausyti banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai susirinkimo
darbotvarkės klausimais; 
-patvirtinta 2009 metų banko finansinė atskaitomybė ir konsoliduota finansinė
atskaitomybė (pateikta pridedamoje audito ataskaitoje); 
-patvirtintas banko pelno paskirstymas (pridedama); 
-2010 ir 2011 metų banko metinių finansinių ataskaitų ir metinių konsoliduotų
finansinių ataskaitų auditui atlikti bei metiniam pranešimui ir konsoliduotam
metiniam pranešimui patikrinti išrinkta audito įmonė UAB 
„PricewaterhouseCoopers“, nustatant 2010 ir 2011 metų audito paslaugų kainą,
neviršijančią 122.000 litų (be PVM) metams; 
-į banko stebėtojų tarybą iki dabartinės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos
išrinktas Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovas Michael Anthony
Hesketh. 

Iždo departamento direktorius
Pranas Gedgaudas
Tel. (8 41) 595 6531. pelno paskirstymas_patvirt_(lit).pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=299633)
2. audito_ataskaita_2009.pdf 
  (https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=299637)