AS "RIGAS MIESNIEKS"

MAJANDUSAASTA ARUANNE

31. DETSEMBER 1997

Sisukord

Juhatuse aruanne

Juhatuse kohustuste aruanne

Audiitori järeldusotsus

Kasumiaruanne lk.5

Bilanss lk.6

Rahavoogude aruanne lk.7

Aastaaruande lisad lk.8-21

 

 

Juhatuse aruanne

 

1997. aastal jätkas AS "Rigas Miesnieks" oma põhitegevust - liha ja lihatoodete tootmist ja turustamist.

AS "Rigas Miesnieks" pakub palju erinevaid lihatooteid : keeduvorstid, väikevorstid, sült, viinerid, sardellid, pasteedid, maksavorstid, kõrgekvaliteedilised suitsutooted ja salaami, lihapallid, lihakonservid ja vaakumpakendatud lihatooted.

1997 aastal leidsid AS-s "Rigas Miesnieks"aset olulised sündmused. Eesti lihatoodete valmistamisega tegelev firma "Rakvere Lihakombinaat" ostis osa AS "Rigas Miesnieks" aktsiatest. Aktsionäride üldkoosolekul augustis 1997.a. valiti uued juhatuse ja nõukogu liikmed. AS Rakvere Lihakombinaadile kuulub 85 % AS "Rigas Miesnieks" aktsiatest. Oktoobris lahkus senine direktor Juris Lusis firmast. Novembris valiti aktsionäride üldkoosolekul uus tegevjuht.

Majandustulemused.

1997.a. tulud omatoodangu ja kauba müügist oli LVL 12,964 tuhat. Realiseeritud toodete ja kauba kulu oli LVL 10,263 tuhat, aruandeaasta kahjum oli LVL 2,341 tuhat.

Investeeringud.

1997.a. investeeriti tootmishoonetesse. Investeeringu kogusumma oli LVL 300 tuhat.

Bilansipäeva järgsed sündmused.

Perioodil bilansipäevast kuni käesoleva hetkeni ei ole toimunud olulisi sündmusi, mis avaldaksid mõju eelmisele aastale ja aasta tulemustele.

Arengu - ja uurimusväljaminekud.

Firmal ei ole teaduslike uurimusprojekte. Tegevus on suunatud toodangu kvaliteedi pidevale parandamisele.

Maksundus.

1997.a. oli tasutud maksude kogusummaks LVL 1,050 tuhat.

Hinnang majandusaastale.

Mitterahuldav. 1997.a. nõrgenes AS " Rigas Miesnieks " positsioon turul seoses suurtele püsikuludele ja müügi - ja marketingiosakonna ebaefektiivsele tööle. AS " Rigas Miesnieks " toodete eksport suurenes, kuid kaotati osa kohalikust turust, eriti Riias.

Tuleviku plaanid.

1998.a. alguses loodi saneerimisplaan, et tõsta töö efektiivsust firmas. 1998.a. AS "Rigas Miesnieks" plaan on suurendada turuosa 30 %-ni ja tõsta töö efektiivsust. Samas on vajalik leida sünergial põhinevat koostöö efekti koos Rakvere Lihakombinaadiga tootmises, tööefektiivsuses, turustuses, Rakvere Lihakombinaadi toodangu ekspordis Venemaale koos "Rigas Miesnieksiga" ja "Rigas Miesnieksi" toodangu ekspordis Ukrainasse koos Rakvere Lihakombinaadiga, et vähendada tollimakse. Samuti on oluline välja selgitada tooted ja tootmiskohad, kus tootmine oleks efektiivsem.

 

Juhatuse poolt

 

 

 

Andris Nikitins

Juhatuse esimees

 

27.mai 1998.a.

 

Juhatuse kohustuste aruanne

 

1. Juhatus vastutab raamatupidamise andmetel põhineva majandusaasta aruande koostamise eest. Majandusaasta aruanne peab majandusaasta kohta õieti ja õiglaselt kajastama firma olukorda, tulemust ja rahavoogusid.

2. Juhatus vastutab, et seisuga 31.detsember 1997.a. majandusaasta aruande koostamisel lehekülgedel 1-17 on kasutatud sobivaid raamatupidamise põhimõtteid ja vastuvõetud otsused ning antud hinnangud on järjepidevad, õiglased ja kaalutletud. Juhatus kinnitab, et on kasutatud rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtteid ( IAS ) ja majandusaasta aruanne on koostatud kontserniarvestuse põhimõtetel.

3. Juhatus vastutab raamatupidamise korraldamise ja firma varade säilitamise ning pettuste ja teiste korratuste ärahoidmise ning väljaselgitamise eest. Samuti on juhatus vastutav firma juhtimise eest vastavalt kehtivale Läti seadusandlusele.

 

Juhatuse poolt

 

 

 

Andris Nikitins Tatjana Semjonova

Juhatuse esimees Pearaamatupidaja asetäitja

 

27.mai 1998

 

 

 

PRICE WATERHOUSE

Audiitori järeldusotsus.

 

AS Rigas Miesnieks aktsionäridele

Me oleme auditeerinud kaasasoleva AS "Rigas Miesnieks" (" firma ") bilansi seisuga 31.detsember 1997.a. ja sinna juurde kuuluvad sama perioodi kasumiaruande ning rahavoogude aruande. Nende aruannete koostamine on äriühingu juhatuse kohustus. Meie kohustus on auditil põhineva arvamuse avaldamine raamatupidamise aastaaruande kohta.

Tehtud audit on kooskõlas kehtivate Rahvusvaheliste audiitorkontrolli standarditega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsuseid. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et raamatupidamise aastaaruanne kajastab õieti ja õiglaselt, vastavuses rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele (IAS), äriühingu majandusaasta tulemust ja rahavooge ning finantsseisundit seisuga 31.detsember 1997.a.

 

 

 

Price Waterhouse SIA

27.mai 1998

 

AS "RIGAS MIESNIEKS"

IAS MAJANDUSAASTA ARUANNE

31 DETSEMBER 1997

 

Kasumiaruanne

Majandusaasta lõpp - 31. detsember

 

LISAD

1997 LVL` 000

1996 LVL` 000

Tulud omatoodangu ja kauba (materjali) müügist

3

12,964

17,398

Realiseeritud toodete (kaupade,teenuste) kulu

4

(10,623)

(14,542)

Brutokasum

 

2,341

2,856

Akumuleeritud kulum

14

(785)

(724)

Turustuskulud

5

(1,567)

(1,293)

Üldhalduskulud

6

(556)

(648)

Tulu või kulu kursimuutustest

 

(18)

(35)

Intressi kulu

7

(315)

(273)

Muud äritulud

8

246

609

Muud ärikulud

9

(783)

(474 )

Kasum/kahjum enne maksustamist

 

(1,437)

18

Edasilükatud tulumaks

10

171

54

Aruandeaasta kasum / kahjum

 

(1,266)

72

Tulu aktsia kohta LVL EPS

20

(79,13)

4,5

Lisad lehekülgedel 4 kuni 17 on antud aastaaruande oluline osa.

Majandusaasta aruanne lehekülgedel 1 kuni 17 on kinnitatud AS juhatuse poolt 27. mail 1998.a. ja on allkirjastatud:

 

 

 

Andris Nikitins Tatjana Semjonova

juhatuse esimees Pearaamatupidaja asetäitja

 

AS "RIGAS MIESNIEKS"

IAS MAJANDUSAASTA ARUANNE

31 DETSEMBER 1997

Bilanss 31. detsember

 

LISAD

1997 LVL`000

1996 LVL`000

AKTIVA

     

Käibevarad

     

Raha ja pangakontod

11

157

149

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded

12

912

1,059

Varud

13

1,122

1,986

Käibevarad kokku

 

2,191

3,194

Põhivarad

     

Materiaalne põhivara

14

4,937

5,475

Laenud juhatusele

 

5

83

Põhivarad kokku

 

4,942

5,558

       

Aktiva kokku

 

7,133

8,752

PASSIVA

     

Lühiajalised kohustused

     

Lühiajalised laenud

15

1,458

1,405

Võlad hankijatele ja mitmesugused võlad

16

1,787

1,680

Lühiajalised kohustused kokku

 

3,244

3,085

Pikaajalised kohustused

     

Pikaajalised laenud

17

1,566

1,907

Edasilükatud tulumaksu võlg

10 (b)

-

171

Pikaajalised kohustused kokku

 

1,566

2,078

Kohustused kokku

 

4,810

5,163

Omakapital

     

Aktsiakapital

18

1,600

1,600

Reservid

19

618

618

Jaotamata kasum

19

105

1,371

Omakapital kokku

 

2,323

3,589

       

Passiva kokku

 

7,133

8,752

Lisad lehekülgedel 4 kuni 17 on antud aastaaruande oluline osa.

Majandusaasta aruanne lehekülgedel 1 kuni 17 on kinnitatud AS juhatuse poolt 27. mail 1998.a. ja on allkirjastatud :

 

 

 

Andris Nikitins Tatjana Semjonova

juhatuse esimees Pearaamatupidaja asetäitja

 

AS "RIGAS MIESNIEKS"

IAS MAJANDUSAASTA ARUANNE

31 DETSEMBER 1997

Rahavoogude aruanne

Majandusaasta lõpp 31.detsember

 

 

LISAD

1997 LVL`000

1996 LVL`000

RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST

     

Kasum/kahjum enne maksustamist

 

(1,437)

18

Korrigeerimised

     

Amortisatsioon

14

785

724

Kasum/kahjum põhivara likvideerimisest

 

6

(5)

Põhivara ümberhindlus

14

207

-

Kasum põhitegevusest enne muudatusi käibekapitalis

 

(439)

737

Muutused põhitegevuse käibekapitalis

     

Nõuete suurenemine / vähenemine

 

147

(315)

Varude suurenemine / vähenemine

 

864

(22)

Võlad hankijatele ja mitmesuguste võlgade suurenemine / vähenemine

 

107

(777)

Tegevuskuludeks kulutatud raha

 

1,118

(1,107)

Kokku rahavoog äritegevusest

 

679

(370)

RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST

     

Põhivara soetamine

14

(450)

( 552 )

Tulu põhivara müügist

 

3

20

Tulu juhatuse laenude tagasimaksetest

 

78

43

Kokku rahavood investeeringutest

 

(369)

(489)

RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST

     

Võetud laenud

 

2,107

1,076

Tagasimakstud laenud

 

(2,409)

(295)

Kokku rahavood finantseerimisest

 

(302)

781

       

Rahajäägi muutus suurenemine / vähenemine

 

8

(78)

Raha 01.jaanuar

11

149

227

Raha 31.detsember

11

157

149

Lisad lehekülgedel 4 kuni 17 on antud aastaaruande oluline osa.

Majandusaasta aruanne lehekülgedel 1 kuni 17 on kinnitatud AS juhatuse poolt 27. mail 1998.a. ja on allkirjastatud :

 

 

 

Andris Nikitins Tatjana Semjonova

juhatuse esimees Pearaamatupidaja asetäitja

 

 

 

 

AS "RIGAS MIESNIEKS"

IAS MAJANDUSAASTA ARUANNE

31.DETSEMBER 1997

Raamatupidamise aastaaruande lisad

 

1. Liitumine ja tegevusalad.

a) Juriidiline taust

AS "Rigas Miesnieks" kanti Läti Vabariigi ettevõtteregistrisse 27. veebruaril 1992.a. riikliku aktsiaseltsi " Rigas Miesnieks " privatiseerimise tulemusena. 1997.a. jooksul ostis ETFC Grupi liige AS Rakvere Lihakombinaat, asukohaga Eesti Vabariigis, 85 % AS " Rigas Miesnieks " aktsiatest.

b) Tegevusalad

AS "Rigas Miesnieks" põhitegevusalaks on lihatoodete ja - pooltoodete tootmine ja turustamine. 1997.a. lõpul oli AS "Rigas Miesnieksi" turuosaks 17 % Läti lihatoodete turust. Tooteartikliteks on vorstid, lihakonservid ja paljud teised lihatooted kokku umbes 150 erinevat toodet.

2. Raamatupidamise põhimõtted.

Käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted on alljärgnevad.

a) Koostamise põhimõtted

AS "Rigas Miesnieks" peab raamatupidamist vastavuses Läti seadusandlusega. Aruanded on koostatud sellest lähtuvalt ja viidud vastavusse rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetega ( IAS ). Kõik aruannetes ära toodud summad on näidatud Läti lattides ( LVL ). Majandusaasta lõpeb 31. detsembril.

Aruandlus on koostatud vastavuses rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ( IAS ) ning lähtub soetusmaksumuse printsiibist.

Võrreldes eelmise aastaga ei ole sisse viidud muudatusi arvestusprintsiipide kasutamisel, väljaarvatud vastuvõetud otsus hakata rakendama IAS 12 ( revideeritud ) ( vaadata raamatupidamise põhimõtted punkt 2 ( i )), kuna juhatuse seisukohalt annab see firma finantsseisukorrast õigema ülevaate. Vastavuses IAS 8 - le on arvestusprintsiibi muudatuse alusel ümber arvutatud ka eelmiste perioodide vastavad näitajad, et säilitada järjepidevust.

b) Valuuta kursid.

AS "Rigas Miesnieks" peab raamatupidamise arvestust Läti lattides. Kõik kursi ümberarvutused tehakse operatsiooni toimumise päeva Läti Panga kehtestatud kursiga.

Aasta lõpul arvestatakse kõik valuuta varud ja kohustused bilansipäeva Läti Panga kehtestatud kursiga ja kõik tekkinud kursivahed kantakse läbi kasumiaruandest.

 

AS "RIGAS MIESNIEKS"

IAS MAJANDUSAASTA ARUANNE

31 DETSEMBER 1997

Raamatupidamise aastaaruande lisad

 

b) Valuuta kursid ( jätkub )

Viimase kahe aasta kehtinud valuuta kursid on järgmised:

   

1997

1996

seisuga 31.detsember

USD

LVL 0.5900

LVL 0.5560

seisuga 31.detsember

DEM

LVL 0.3330

LVL 0.3580

c) Tulude ja kulude arvestus.

Kõikide oluliste tulude ja kulude kategooriate puhul, kaasaarvatud intressitulu ja -kulu puhul, kasutatakse tekkepõhist arvestusprintsiipi.

d) Nõuete arvestus.

Nõuete hulgas arvestatakse selliseid nõudeid, mis tulevad laekumisele järgmise majandusaasta jooksul ja neid arvestatakse bilansis brutohinnaga. Ei ole eraldi välja toodud halbade või lootusetute laenude varusid.

e) Varude arvestus.

Varusid arvestatakse lähtudes sellest kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Kasutatakse kaalutud keskmise meetodit. Valmistoodangu ja lõpetamata toodangu maksumus sisaldab toormaterjali maksumust, otseseid ja kaudseid väljaminekuid. Seal kus neto realiseerimismaksumus on langenud madalamale kui soetusmaksumus, on sooritatud ümberhindamised neto realiseerimismaksumuseni. Neto realiseerimismaksumus on müügihind normaalse turu olukorra juures miinus turustus - ja lõpuleviimisekulud.

f) Põhivarade ja amortisatsiooni arvestus.

Põhivara arvestatakse soetusmaksumuses miinus akumuleeritud kulum. Materiaalset põhivara amortiseeritakse võrdsetel alustel sõltuvalt nende kasulikust elueast:

Ehitised

20 - 100 aastat

Masinad, seadmed

2 - 5 aasta

Muu põhivara

4 - 10 aastat

Tulusid ja kulusid põhivara likvideerimisest kajastatakse likvideerimise aastal kasumiaruandes.

g) Hooldus - ja remondikulude arvestus.

Kõik hooldus - ja remondikulud näidatakse kasumiaruandes.

 

AS "RIGAS MIESNIEKS"

IAS MAJANDUSAASTA ARUANNE

31 DETSEMBER 1997

Raamatupidamise aastaaruande lisad

 

h) Lühiajalised kohustused

Lühiajalised kohustused on kohustused, mis kuuluvad tagasimaksmisele järgmisel majandusaastal ja neid näidatakse bilansis brutoväärtuses.

i) Maksustamine

Tulumaksu arvestust käesolevas aastaaruandes peetakse vastavuses Läti seadusandlusega. Ettevõtte tulumaksu määr Lätis on 25 %. Edasilükatud tulumaksu arvestatakse vastavuses IAS 12 (revideeritud), mis on varem vastu võetud elimineerimaks arvestusprintsiibi muutmise mõju 01.jaanuari 1998.a. seisule. Edasilükatud tulumaksu mõju on välja toodud käesolevas aruandes.

j) Tulu aktsia kohta

Tulu aktsia kohta on välja toodud vastavuses IAS 33-le "Tulu aktsia kohta", mis hakkab kehtima alates 01. jaanuar 1998.a.

k) Rahavood

Rahavoogude aruande koostamisel on kasutatud kaudset meetodit. Raha ja raha ekvivalendid hõlmavad pangaarveid, sularaha ja lühiajalisi hoiuseid.

l) Huvigrupid

Huvigruppideks loetakse peamisi aktsionäre, aktsiaseltsi nõukogu liikmeid ja nende sugulasi ning firmasid kus neil on oluline mõju otsustamisel.

m) Ümberkvalifitseerimine

Mõningad muudatused säilitavad siiski võrreldavuse aastate vahel.

 

AS "RIGAS MIESNIEKS"

IAS MAJANDUSAASTA ARUANNE

31 DETSEMBER 1997

Raamatupidamise aastaaruande lisad

 

3. Tulud omatoodangu ja kauba müügist.

Tulud vastavalt toodete tüüpide kaupa:

 

1997 LVL`000

1996 LVL`000

Vorstid

9,317

13,524

Lihakonservid

585

706

Pooltooted

425

392

Liha ja liha subproduktid

359

217

Jaekaubanduse müük

890

834

Muud

1,388

1,725

Kokku

12,964

17,398

Tulud vastavalt turgudele:

 

1997 LVL`000

1996 LVL`000

Läti

10,890

14,591

Ida - Euroopa

2,074

1,973

Kokku

12,964

16,564

Puudub informatsioon kasutatud netoaktivate ja teenitud kasumi kohta toodete lõikes.

4. Realiseeritud toodete kulu.

 

1997 LVL`000

1996 LVL`000

Tooraine

( 6,844 )

( 8,739 )

Abimaterjalid

( 1,929 )

( 2,532 )

Palga - ja sotsiaalkulud

( 1,011 )

( 1,715 )

Rekonstrueerimine

( 230 )

( 718 )

Elektri - ja veekulud tehases

( 451 )

( 632 )

Muud

( 158 )

( 206 )

Kokku

( 10,623 )

( 14,542 )

 

AS "RIGAS MIESNIEKS"

IAS MAJANDUSAASTA ARUANNE

31 DETSEMBER 1997

Raamatupidamise aastaaruande lisad

 

5. Turustuskulud

 

1997 LVL`000

1996 LVL`000

Poodide ülalpidamise kulud

( 928 )

( 632 )

Transport

( 259 )

( 210 )

Palga- ja sotsiaalkulud

( 170 )

( 273 )

Pakkimine

-

( 87 )

Reklaam

( 141 )

( 14 )

Muud

( 69 )

( 77 )

Kokku

( 1,567 )

( 1,293 )

6. Üldhalduskulud

 

1997 LVL`000

1996 LVL`000

Palga- ja sotsiaalkulud

( 219 )

( 193 )

Kindlustus

( 154 )

( 219 )

Rekonstrueerimine

( 14 )

( 59 )

Väliskonsultatsioonid

( 10 )

( 34 )

Ärireisid

( 28 )

( 25 )

Sidekulud

( 38 )

( 20 )

Kütte - ja elektrikulud

( 10 )

( 12 )

Transport

( 7 )

( 9 )

Muud

( 76 )

( 77 )

Kokku

( 556 )

( 648 )

7. Intressikulud ja -tulud.

 

1997 LVL`000

1996 LVL`000

Intressitulud pangaarvetelt

3

1

Intressikulud pangalaenudelt

( 318 )

( 274 )

Kokku

( 315 )

( 273 )

 

AS "RIGAS MIESNIEKS"

IAS MAJANDUSAASTA ARUANNE

31 DETSEMBER 1997

Raamatupidamise aastaaruande lisad

 

8. Muud äritulud.

 

1997 LVL`000

1996 LVL`000

Transpordi teenused

90

105

Tulud sotsiaalinfrastruktuurist

58

88

Tehnilise auru müük

-

34

Materjali müük

21

26

Tulud põhivara likvideerimisest

3

20

Muud

74

336

Kokku

246

609

9. Muud ärikulud.

 

1997 LVL`000

1996 LVL`000

Lõpetamata ehituste ümberhindamine

( 207 )

-

Nõuete mahakandmine

( 64 )

-

Sotsiaalinfrastruktuuri kulud

( 106 )

( 145 )

Maa - ja kinnisvaramaksu kulu

( 122 )

( 103 )

Muud

( 284 )

( 226 )

Kokku

( 783 )

( 474 )

10. Edasilükkunud tulumaksu vara.

 

1997 LVL`000

1996 LVL`000

Ettevõtte tulumaks (a)

-

-

Edasilükatud maksu tulu (b)

171

54

Kokku

171

54

(a) Kasumi enne maksustamist ja maksu kahjumi tasaarvestus

Kasum / kahjum enne maksustamist aastaaruande järgi

( 1,437 )

18

Ettevõtlusega mitteseotud kulud

393

174

Materiaalse põhivara kulum vastavalt aastaaruandele

785

724

Maksuamortisatsioon

( 869 )

( 1,161 )

Maksukahjum

( 1,128 )

( 245 )

 

AS "RIGAS MIESNIEKS"

IAS MAJANDUSAASTA ARUANNE

31 DETSEMBER 1997

Raamatupidamise aastaaruande lisad

 

10. Edasilükkunud tulumaksu vara ( jätkub ).

( b ) Edasilükkunud maksu arvestus.

   

1997 LVL`000

 

1996 LVL`000

 

Ajutine vahe

Maksu efekt

Ajutine vahe

Maksu efekt

Ajutine vahe materiaalse põhivara amortisatsiooni arvutamisel

( 1,014 )

( 254 )

( 930 )

( 232 )

Ajutine vahe maksukahjumis

1,128

282

245

61

Edasilükatud maksu vara / kohustus

 

28

 

( 171 )

Võttes arvesse tulevaste perioodide maksustavate tulude ebakindlust ei ole aruannetes kajastatud edasilükatud maksu vara. Oleks nimetatud vara leidnud kajastamist aruandes, oleksid varad suurenenud 28 tuhande LVL võrra.

( c ) Edasilükkunud tulumaksu vara arvestus.

 

1997 LVL`000

1996 LVL`000

Edasilükatud maksukohustus 01.jaanuari seisuga

( 171 )

( 225 )

Edasilükatud maksutulu aasta kohta

171

54

Edasilükatud maksukohustus 31.detsembri seisuga

-

( 171 )

Firmal on järgmised kasutamata maksukahjumid:

Tekkimise aasta

LVL`000

Aegumise aasta

1996

-

2002

1997

( 1,128 )

2002

Vastavalt Läti maksuseadusandlusele ei ole 1996 -ndal aastal tekkinud maksukahjumit võimalik edasi kanda, kuna firma omanik vahetus 1997 -ndal aastal.

 

NB! Majandusaasta aruande Lisas 10, osades a, b, ja c on toodud Läti maksusüsteemi seletused IAS 12 järgi. Eestis analoogia puudub.

AS "RIGAS MIESNIEKS"

IAS MAJANDUSAASTA ARUANNE

31 DETSEMBER 1997

Raamatupidamise aastaaruande lisad

 

11. Raha ja pangakontod

 

1997 LVL`000

1996 LVL`000

Sularaha

32

38

Pangaarved

102

60

Pangahoiused

-

20

Sularaha transiidis

23

31

Kokku

157

149

Sularaha transiidid on raha, mis saadakse firma poodidest ja mis paigutatakse pangaarvetele peale perioodi lõppu.

12. Klientide võlad ja muud nõuded.

 

1997 LVL`000

1996 LVL`000

Nõuded ostjate vastu

517

523

Enam makstud ettevõtte tulumaks

37

106

Saadaolev käibemaks

102

294

Ettemaksud

43

44

Töötajate ja juhtkonna võlad

24

23

Muud nõuded

189

69

Kokku

912

1,059

13. Varud.

 

1997 LVL`000

1996 LVL`000

Tooraine

210

755

Lõpetamata toodang

153

206

Valmistoodang

222

317

Varuosad ja materjalid

452

626

Muud

85

82

Kokku

1,122

1,986

 

AS "RIGAS MIESNIEKS"

IAS MAJANDUSAASTA ARUANNE

31 DETSEMBER 1997

Raamatupidamise aastaaruande lisad

 

14. Materiaalne põhivara

 

Maa ja ehitised

Masinad ja seadmed

Muu põhivara

Ehitamisel põhivara

Kokku

 

LVL`000

LVL`000

LVL`000

LVL`000

LVL`000

Soetusmaksumus

31.detsember 1996.a.

2,236

2,312

915

1,301

6,764

Soetused

-

-

-

450

450

Ümberhindlus

-

-

-

( 207 )

( 207 )

Ümberklassifitseerimine

-

( 50 )

( 6 )

56

-

Ehitamisel olnud põhivara valmimine

-

145

190

( 335 )

-

Müük ja mahakandmine

( 1 )

( 11 )

( 4 )

( 2 )

( 18 )

31.detsember 1997

2,235

2,396

1,095

1,263

6,989

           

Amortisatsioon

31. detsember 1996

101

859

329

-

1,289

Aasta amortisatsioon

51

507

227

-

785

Ümberklassifitseerimine

-

( 8 )

( 4 )

-

( 12 )

Müük ja mahakandmine

-

( 6 )

( 4 )

-

( 10 )

31.detsember 1997

152

1,352

548

-

2,052

Jääkväärtus 31.detsember 1997

2,083

1,044

547

1,263

4,937

Varade ümberhindamine seoses ehitamisega summas 207 tuhat LVL, sisaldab jäätmetehase mahakirjutamist 10 % - lise soetusmaksumusega ja rasvatöötluse sisseseade mahakirjutamist 90 % - lise soetusmaksumusega. Jäätmetehase ümberhindlus põhines faktil, et ta valmis 1995 -ndal aastal ja teda pole kasutatud ökonoomse ebaefektiivsuse pärast. Siiski, arvestades eelolevaid muudatusi Läti seadusandluses, võib jäätmetöötlus osutuda tulevikus kasutoovaks. Rasvatöötluse sisseseade ümberhindlus põhines tõsiasjal, et see on tehnoloogiliselt vananenud ja tema kasutuselevõtt tulevikus näib kahtlasena.

Ümberhindlus viidi läbi firma juhtkonna poolt 31. detsembri 1997.a. seisuga.

Soetusmaksumus 31.detsember 1995

1,847

2,145

817

1,427

6,236

Soetused

-

-

-

552

552

Müük ja mahakandmine

( 10 )

( 1 )

( 12 )

( 1 )

( 24 )

Ehitamisel olnud põhivara valmimine

399

168

110

( 677 )

-

31.detsember 1996

2,236

2,312

915

1,301

6,764

           

Amortisatsioon 31.detsember 1995

51

417

106

-

574

Aasta amortisatsioon

51

443

230

-

724

Müük ja mahakandmine

( 1 )

( 1 )

( 7 )

-

( 9 )

31. detsember 1996

101

859

329

-

1,289

Jääkväärtus 31. detsember 1996

2,135

1,453

586

1,301

5,475

 

 

 

 

 

 

AS "RIGAS MIESNIEKS"

IAS MAJANDUSAASTA ARUANNE

31 DETSEMBER 1997

Raamatupidamise aastaaruande lisad

 

15. Lühiajalised laenud

 

1997 LVL`000

1996 LVL`000

AKA GmbH laen

291

313

Latvijas Unibanka laen

-

1,092

Hansabank - Latvija laen

259

-

Hansabank - Latvija krediidiliin

585

-

AS Rakvere Lihakombinaat laen

323

-

Kokku

1,458

1,405

Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel arvestusperioodil on võetud arvele kui lühiajalised kohustused. AKA Gmbh ja Hansabank - Latvija laenude kohta saab lugeda informatsiooni lisas 17.

Hansabank-Latvija krediidiliini maksimumlimiidiga 1,000,000 USD tagasimakse tähtaeg on 1998-ndal aastal. Tarbitud fondide intressimäär on 12 % aastas. Seisuga 31.detsember 1997.a. AS "Rigas Miesnieks" kasutamata krediidiliin Hansabank-Latvijas oli 5,295 LVL.

Emafirma AS Rakvere Lihakombinaadi laen kuulub tagasimaksmisele 1998.a. Laen on arvestatud DEM -s. Intressimäär on 13 % aastas.

Laenude ja krediidiliini tagatised on kirjeldatud lisas 23. Peale nende laenude ei ole AS "Rigas Miesnieks" taganud mingeid laene.

16. Võlad hankijatele ja mitmesugused võlad.

 

1997 LVL`000

1996 LVL`000

Võlgnevus hankijatele toor- ja abimaterjalide eest

1,494

1,273

Võlgnevus hankijatele sisseseade eest

70

202

Klientide ettemaksed

13

52

Maksuvõlad

92

67

Palga - ja sellega seotud kohustused

52

44

Muud

66

42

Kokku

1,787

1,680

 

 

AS "RIGAS MIESNIEKS"

IAS MAJANDUSAASTA ARUANNE

31 DETSEMBER 1997

Raamatupidamise aastaaruande lisad

 

17. Pikaajalised kohustused.

 

1997 LVL`000

1996 LVL`000

G - 24 laen

-

967

AKA Gmbh laen

583

940

Hansabank - Latvija laen

983

-

Kokku

1,566

1,907

G - 24 laen, mis maksti tagasi 1997.a., finantseeriti osaliselt Latvija Unibanka ja osaliselt Hansabank - Latvija poolt.

AKA Gmbh laen on arvestatud DEM -s ja kuulub tagasimaksmisele aastal 2000. Intressimäär laenul muutub. 1997.a. oli laenu intress 5,75 % aastas. Laenu on taganud Läti Vabariigi Valitsus.

Hansabank-Latvija laen on arvestatud USD -s ja kuulub tagasimaksmisele aastal 2002. Intressimäär põhineb USD 6 kuu LIBORi määral + 6,2 % aastas.

18. Aktsiakapital.

AS "Rigas Miesnieks" maksimaalne aktsiakapitali suurus on LVL 2,000,000, millest sissemakseid on tehtud LVL 1,600,000. Väljaostetud aktsiakapital koosneb 16,000 - st lihtaktsiast nimiväärtusega LVL 100. Aktsiad jagunevad järgmiselt:

 

31.detsember 97

31.detsember 97

31.detsember 96

31.detsember 96

 

aktsiad LVL

% kogu aktsiakapitalist

aktsiad LVL

% kogu aktsiakapitalist

AS Rakvere Lihakombinaat

1,359,000

84.94

-

-

Lüsis Juris

83,600

5.23

367,800

22.99

Brazovska Kristine

33,500

2.09

33,500

2.09

SIA "Rigas Galas Pärsträdätäju Sabiedriba"

-

-

1,071,000

66.94

Muud

123,900

7.74

127,700

7.98

Kokku

1,600,000

100

1,600,000

100

Ülejäänud aktsionärid on firma juhtkond, firma töötajad, kohalikud hankijad ja teised. Kellelgi neist ei ole üle 1 % AS "Rigas Miesnieks" aktsiatest.

 

 

AS "RIGAS MIESNIEKS"

IAS MAJANDUSAASTA ARUANNE

31 DETSEMBER 1997

Raamatupidamise aastaaruande lisad

 

19. Omakapital.

 

Aktsiakapital LVL`000

Reservid LVL`000

Jaotamata kasum LVL`000

Kokku LVL`000

31.detsember 1996

1,600

618

1,371

3,589

Aruandeaasta kahjum

-

-

( 1,266 )

( 1,266 )

31.detsember 1997

1,600

618

105

2,323

         

31.detsember 1995

1,600

618

1,299

3,517

Aruandeaasta kasum

-

-

72

72

31.detsember 1996

1,600

618

1,371

3,589

20. Tulu aktsia kohta.

Selleks, et arvutada tulu aktsia kohta, lähtume sellest et kõik aktsiad on lihtaktsiad. Firma omab ainult tavalisi lihtaktsiaid, puuduvad teist liiki aktsiad.

Tulu aktsia kohta arvutatakse järgmiselt:

Tulu aktsia kohta 1997

LVL ( 1,266 tuhat ) / 16,000 aktsiat = LVL ( 79,13 )

Tulu aktsia kohta LVL ( 79,13 )

( kahjum / aktsiate arv )

Tulu aktsia kohta 1996

LVL 72 tuhat / 16,000 aktsiat = LVL 4,5

Tulu aktsia kohta LVL 4,5

( kasum / aktsiate arv )

 

AS "RIGAS MIESNIEKS"

IAS MAJANDUSAASTA ARUANNE

31 DETSEMBER 1997

Raamatupidamise aastaaruande lisad

 

21. Tehingud seotud osapooltega.

 

1997 LVL`000

1996 LVL`000

a) Nõuded

   

AS Rakvere Lihakombinaat

   

Toormaterjal

367

-

Osutatud teenused

7

-

Kokku

374

 
     

b)Lühiajalised laenud

   

AS Rakvere Lihakombinaadi laen

323

-

Vaata ka lisa 15.

22. Finantsinstrumendid.

a) Krediidirisk.

Finantsvarad, mis teevad firma tavaliselt aldiks finantsriskile on sularaha, kliendivõlad ja ettemaksed hankijatele. Firma raha ja selle ekvivalendid on paigutatud kõrge tasemega finantsinstitutsioonidesse. Krediidirisk kliendivõlgade seisukohalt on madal suure kliendi andmebaasi tõttu. Sellest tulenevalt ei ole firmal olulist krediidiriski.

b) Intressimäära risk.

Firma lühiajalised kohustused on fikseeritud intressimääraga ja kuuluvad tagasimaksmisele järgmisel majandusaastal. Intressimäärad on toodud ära lisas 15.

Intressimäärad pikaajalistele kohustustele on toodud lisas 17.

 

 

AS "RIGAS MIESNIEKS"

IAS MAJANDUSAASTA ARUANNE

31 DETSEMBER 1997

Raamatupidamise aastaaruande lisad

 

22. Finantsinstrumendid

c) Valuutavahetuse risk

Firma on aldis valuutavahetuse riskile, kuna tema finantsvarad ja - kohustused on algselt määratud välisvaluutades.

 

1997 USD`000

1997 DEM`000

1996 USD`000

1996 DEM`000

Finantsvarad

267

266

42

125

Finants - kohustused

( 3,133 )

( 5,740 )

( 3,008 )

( 4,061 )

Bilansiline seis originaalvaluutas

( 2,866 )

( 5,474 )

( 2,966 )

( 3,936 )

         

Bilansiline seis LVL

( 1,691 )

( 1,823 )

( 1,649 )

( 1,409 )

23. Potentsiaalsed kohustused.

1) AS "Rigas Miesnieks" on taganud laenu ja krediidiliini Hansabank-Latvijast oma põhivaraga soetusmaksumuses LVL 4,221,099.

2) Enne privatiseerimist AS "Rigas Miesnieks" omanduses olnud majad kogumaksumusega LVL 74,149 ei ole veel läinud munitsipaalomandisse, nii nagu oli ette nähtud privatiseerimise lepingus. Alates 31.detsembrist 1997.a. on nad võetud arvele kui bilansivälised varad.

24. Sündmused pärast bilansikuupäeva.

Märtsis 1998.a. pikendati krediidiliini lepingut Hansabank-Latvijaga ühe aasta võrra. Tagasimakse tähtaeg on 1999.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käesolev dokument on tõlgitud minu, Toomas Schipai ( isikukood No. 36806100216 ), OÜ Virumaa Näitused tõlkebüroo tõlgi poolt.

 

 

 

Toomas Schipai

01. juuni 1998.a.