AS RAKVERE LIHAKOMBINAAT

1997. AASTA

MAJANDUSAASTA AASTAARUANNE

 

Majandusaasta algus 01.01.1997 ja lõpp 31.12.1997

Ärinimi: Aktsiaselts Rakvere Lihakombinaat

Äriregistri kood: 10156832

Aadress: Näpi küla Sõmeru vald Lääne-Virumaa EE2100 Eesti

Telefon: 232 29 221

Fax: 232 29 300

Tegevjuht: Peeter Maspanov

Põhitegevusala: Toiduainete tootmine ja müük

Audiitorkontroll: Urmas Kaarlep - AS Price Waterhouse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRICE WATERHOUSE

 

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

AS Rakvere Lihakombinaadi aktsionäridele

Oleme auditeerinud AS Rakvere Lihakombinaat raamatupidamise aastaaruannet ja AS

Rakvere Lihakombinaat ning tema tütarettevõtete (kontserni) konsolideeritud

aastaaruannet seisuga 31.12.1997.a., mis on esitatud lehekülgedel 6-29.

Raamatupidamise aastaaruande korrektne koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus.

Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise

aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Rahvusvahelise audiitorkontrolli standarditega. Nimetatud standardid nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas raamatupidamise aastaaruanne on koostatud olulises osas

korrektselt. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Meie arvates kajastavad ülalmainitud finantsaruanded õigesti ja õiglaselt AS Rakvere Lihakombinaat ja kontserni finantsseisundit seisuga 31.detsember 1997 ja 1997.a. majandustegevuse tulemust ning rahavoogusid kooskõlas Rahvusvaheliste

raamatupidamise standarditega .

 

 

 

 

Urmas Kaarlep

AS Price Waterhouse

25. mai 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRICE WATERHOUSE

 

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

AS Rakvere Lihakombinaadi aktsionäridele

Oleme auditeerinud AS Rakvere Lihakombinaat 31.detsembril 1997.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 6-29. Raamatupidamise aastaaruande korrektne koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas raamatupidamise aastaaruanne on koostatud olulises osas

korrektselt. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu

raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Meie arvates kajastavad ülalmainitud finantsaruanded õigesti ja õiglaselt AS Rakvere Lihakombinaat finantsseisundit seisuga 31.detsember 1997 ja 1997.a. majandustegevuse tulemust ning rahavoogusid kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega.

8. mail oleme esitanud audiitori järeldusotsuse AS Rakvere Lihakombinaat 31.detsemberil

1997.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud bilansi ja kasumiaruande kohta.

Nimetatud järeldusotsuse paragrahv 3 sisaldas märkust kapitaliosaluse meetodil arvestatud kulu kohta. AS Rakvere Lihakombinaat juhtkond on kajastanud ülalmainitud finantsaruannetes kahjumit õiges suuruses ning selle tõttu pidasime võimalikuks esitada käesolev järeldusotsus ilma nimetatud märkuseta. Käesolevat paragrahvi ei tule lugeda märkuseks.

 

 

 

Urmas Kaarlep

AS Price Waterhouse

25. mai 1998

 

 

 

 

 

 

AS Rakvere Lihakombinaat on Eesti suurim lihatöötlemisettevõte. Ettevõttes töötab 905

inimest. Alates 30.09.1996.a. kaubeldakse AS Rakvere Lihakombinaadi aktsiatega Tallinna Väärtpaberibörsi vabaturul.

Lisad 1997.a. raamatupidamise aastaaruande juurde

Märkus 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel

kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

 

1997.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast ja Rahvusvahelistest Raamatupidamise Standarditest ( IAS). Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

1996. aastal puudusid AS Rakvere Lihakombinaadil tütarettevõtted, seetõttu on 1996. aasta andmed esitatud ainult emaettevõtte kohta.

Konsolideerimine

Pikaajalised finantsinvesteeringud tütarettevõttesse on konsolideeritud grupi veerus rida-realt, elimineerides täielikult AS Rakvere Lihakombinaadi tütarettevõtete ja emaettevõtte vahelised sisekäibed.

Pikaajalised finantsinvesteeringud tütarettevõttesse on emaettevõtte veerus kajastatud laiendatud kapitaliosaluse meetodil.

Investeeringud tütarettevõttesse hinnatakse ümber neli korda aastas kvartali lMpu seisuga.

Tütarettevõttena on bilansis kajastatud kõik emaettevõtte poolt kontrollitavad ettevõtted, milles emaettevõtte osalus on rohkem kui 50%.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Pikaajalised finantsinvesteeringud teiste ettevõtete aktsiatesse ja osadesse on arvele võetud soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning soetamisega otseselt seotud väljaminekutest.

Välisvaluutas fikseeritud pikaajalised finantsinvesteeringud on arvele võetud majandustehingu toimumise päeva Eesti Panga kursiga.

Raamatupidamise seaduse prgr.28 1.lõige kohaselt hinnatakse pikaajalised finantsinvesteeringud realiseerimismaksumuses, kui realiseerimismaksumus on püsivalt madalam soetusmaksumusest.

Äriühendlused on arvestatud ostumeetodil

Muud aktsiad ja osad on kajastatud soetusmaksumuses.

Välisvaluutas fikseeritud äritehingud ning varad ja kohustused

Välisvaluutas toimunud äritehingud on kajastatud Eesti kroonides ümberhinnatuna operatsioonipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Bilansis on välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused ümberhinnatud 31.detsembril 1997.a. kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi.

Kursimuutusest tekkinud kasumid ja kahjumid ostjatelt saadaolevate ja hankijatele makstavate summade osas on esitatud kasumiaruandes muude äritulude-kuludena, muud

kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid on esitatud kasumiaruandes finantstulude-kuludena.

Tütarettevõtete Rigas Miesnieks ja Rakvere Galas Produkti Latvija bilanss ja kasumiaruanne on ümberarvestatud Läti lattidest Eesti kroonidesse Eesti Panga 31.12.1997.a. kursi alusel (1LVL=24.33888 EEK). Vastavalt IAS 21-le kasutatakse kasumiaruande kirjete ümberarvestamisel keskmist valuutakurssi. Kuna Läti latti keskmise kursi kasutamisega tekkinud muutus kasumiaruandes oleks ebaoluline, on kasutatud Eesti Panga 31.12.1997.a.kurssi.

Erinevate valuutade kasutamisest tekkinud kursivahe on kajastatud grupi veerus omakapitalis kursivahede real.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata nõudesummad on hinnatud individuaalselt, iga arve laekumise tõenäosust eraldi käsitledes.

Nõuded, mille laekumine on muutunud ebatõenäoliseks, on bilansis näidatud real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved". Lootusetud ja ebatõenäolised nõuded on bilansist välja kantud.

Varud

Ostetud kaubad, toore ja materjal on arvele võetud soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamisega seotud otsestest ja kaudsetest väljaminekutest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Ostetud kaubad, toore ja materjal on kajastatud bilansis lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Lõpetamata toodang ja valmistoodang on arvele võetud tootmisomahinnas, mis koosneb otsestest ja kaudsetest tootmiskuludest. Üldhaldus- ja turustuskulud on perioodi kulud ja kantud majandusaasta kasumiaruandes kulude koosseisu.

Lõpetamata toodang ja valmistoodang on kajastatud bilansis lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Varude hindamisel on rakendatud FIFO meetodit ja tütarettevõtetes AS Ekseko ja Rigas Miesnieks kaalutud keskmise meetodit.

Grupi varudest on kaalutud keskmise meetodil arvestatud varusid 64 268 166 krooni.

1996.a. majandusaasta aruandes on liha-rasva tsehhis töödeldud jahutatud ja külmutatud rümbaliha arvestatud valmis- ja pooltoodangu kirjel. Vastavatest varudest üle 90% kasutatakse tootmisprotsessis valmis- ja pooltoodete valmistamiseks. Rakendades olulisuse printsiipi arvestatakse 1997.a. majandusaasta aruandes liha-rasva tsehhis töödeldud jahutatud ja külmutatud rümbaliha tooraine kirjel ning vastavad varud on kajastatud emaettevõtte veerus tooraine kirjel.

1996.a. majandusaasta aruandes on liha-rasva tsehhis töödeldavad nahad ja rasv lõpetamata toodangu jääkide kirjel. Seisuga 31.12.97 on vastavad varud kajastatud bilansis emaettevõtte veerus tooraine kirjel summas 789 154 krooni. Nahad ja rasv on töötlemata tooraine ning nende tehnoloogiline protsess pole alanud.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on bilansis esitatud jääkväärtuses, tuues eraldi välja soetusmaksumuse ning akumuleeritud kulumi.

Materiaalse põhivarana on emaettevõtte bilansis kajastatud vähemalt 10 000 kroonise soetusmaksumusega üle üheaastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varasid, mille kasutamisel loodetakse tulevikus tekkivat tulu.

Põhivarale tehtud täiendavad väljaminekud on kapitaliseeritud ja liidetud põhivarale, kui on tõenäoline, et ettevõte saab nendest väljaminekutest majanduslikku kasu. Jooksvad remonditööd on kajastatud perioodikuludena.

Väheväärtuslik vara soetusmaksumusega alla 10 000 krooni on kantud kasutuselevõtul koheselt kuluks.

Kulumit on arvestatud põhivara soetusmaksumuselt periodiseerituna vara eeldatavale kasulikule kasutuseale lineaarse meetodi järgi, rakendades eri põhivararühmadele alljärgnevaid aastanorme:

Emaettevõte

Maa 0 %

Hooned 2-3%

Rajatised 10%

Masinad ja seadmed 10-25%

Transpordivahendid 10-25%

Arvutustehnika ja muu inventar 10-33%

Tööriistad 12-50%

Renditud ruumide rekonstrueerimisväljaminekutele arvestatakse kulumit olenevalt rendilepingu kestusest.

Kulumit arvestatakse soetamiskuust alates, montaazis ja paigaldamisel olevatele seadmetele hakatakse kulumit arvestama alates põhivara kasutusele võtmisest.

21.03.1997 muudeti põhivara arvestuses järgmisi põhimõtteid:

1) põhivaraks arvestatakse vara, mille soetusmaksumus on 10 000 krooni ja üle selle (1996. aastal vastavalt 2000 krooni)

2) tõsteti kulumi arvestamise norme:

* masinad, seadmed, transport 10- 25% ( enne 10%)

* arvutustehnika 10- 33% ( enne 10-20%)

Uute arvestamise põhimõtete järgi on täiendavalt kantud kuludesse väheväärtuslikku vara

736 163 krooni ja arvestatud kulumit 173 830 krooni.

Varem soetatud põhivara soetusmaksumusega alla 10 000 krooni jääb põhivara koosseisu kuni amortiseerumise ja mahakandmiseni.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalset põhivara käsitletakse varana, kui:

* on tõenäoline, et tulevikus saab ettevõte sellest varast majanduslikku kasu

* selle vara väärtust on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Immateriaalne põhivara on bilansis näidatud jääkväärtuses

Immateriaalse põhivarana on bilansis arenguväljaminekute kirjel kajastatud uue infosüsteemi juurutamiseks tehtud infosüsteemi analüüsi ja kaardistamise kapitaliseeritud kulud.

Arenguväljaminekuid amortiseeritakse lineaarselt viie aasta jooksul alates toote kasutusele võtmisest. Arenguväljaminekute kulum on kasumiaruandes kajastatud kulumi real.

Firmaväärtus

Firmaväärtust kajastatakse bilansis immateriaalse aktivana.

Firmaväärtuse kirjel on näidatud majandusüksuse omandamisel esineva investeerija soetusmaksumuse ja omandatud netoaktivate reaalväärtuse vahe.

Positiivset firmaväärtust amortiseeritakse lineaarselt viie aasta jooksul ja kulumit kajastatakse kasumiaruandes finantskuluna.

Kohustused

Pikaajalistena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg arvestatuna bilansikuupäevast on hiljem kui üks aasta.

Materiaalselt fikseeritavad teadaolevad kohustused on esitatud bilansis, potentsiaalsed kohustused ja käendused on kajastatud bilansiväliselt.

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kantud kuluks ja bilansis arvele võetud kohustusena. Puhkusetasureservi arvestatakse igakuuliselt.

Laenukulud

Laenu intressikulusid ei ole kapitaliseeritud, vaid on raamatupidamisaruandes kantud

tekkepõhiselt aruandeperioodi kuludesse.

Müügitulu arvestamine

Müügitulu kirjendatakse tekkepõhiselt. Realiseerimise momendiks loetakse omandiõiguse ülemineku momenti ostjale.

Edasilükkunud tulumaksu arvestus

Edasilükkunud tulumaks leitakse kasutades kohustuste meetodit, mis arvestab ajutisi erinevusi raamatupidamis- ja maksuarvestuses. Põhilised ajutised erinevused tekivad põhivara amortisatsioonist ja kahjumi edasikandmisest.

1997.a. edasilükkunud tulumaksu kohustust ei tekkinud edasikantava maksukahjumi tõttu.

Grupi veerus on edasilükkunud tulumaksu real kajastatud tütarettevõtte Rigas Miesnieks

edasilükkunud tulumaksu tulu.

Alates 01.01.98.a. arvestab ettevõte edasilükkunud tulumaksu täiendatud IAS 12 alusel. Sellest tulenevat muutust ei kajastata 1997.a. aastaaruandes.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on kasutatud kaudset meetodit. Raha ja muud ekvivalendid koosnevad sularahakassade ja pangakontode jääkidest.

Reservide arvestus

Omakapitalis reservide real on kajastatud ettevõtte erastamise käigus tekkinud reservi jääk.

Sündmused peale bilansikuupäeva

1997 aastaaruande koostamisel on arvesse võetud kõiki olulisi sündmusi, mis toimusid peale bilansikuupäeva ja millel on oluline mõju aastaaruandele.

1998.a. tähtsamad sündmused:

* AS Rigas Miesnieksi saneerimisjuhi ametisse määramine ja saneerimisprojekti jätkamine

* AS Rakvere Lihakombinaadi juhtimisstruktuuri täiustamine

* uue äridirektori ametisse määramine

* AS Ekseko saneerimisprojekti tunnistamine edukalt lõppenuks ( ettevõtte 3 esimest kuud kasumis, planeeritav kasum 1998.aastal 12 miljonit krooni

* uue pihviliini käivitamine

* linnulihatoodete turul senisest suurema turuosa hõivamine läbi tütarettevõtte AS Linnu-

lihatooted

* TAM ( Turn Arround Managment) programmi jätkamine. See on ÜRO Arenguprogrammi, EBRD panga ning Euroopa Liidu komisjoni PHARE Programmi ühistöö, mis aitab luua tulutoovaid iseseisvaid ettevõtteid Kesk- ja Ida-Euroopas.

* uue infosüsteemi juurutamise jätkamine

* ettevalmistustööd Euroopa Liidu Komisjoni heakskiidu saamiseks, hügieeninõuetele

vastava ettevõtte staatuse omistamiseks

 

Märkus 2 Nõuded ostjate vastu

Grupp Emaettevõte Emaettevõte

31.12.97 31.12.97 01.01.97

Nõuded ostjatele (neto) 64 992 509 48 318 394 28 766 784

s.h. eksport 14 076 893 9 460 854 1 929 130

vabariigi sisene 50 915 616 38 857 540 26 837 654

Kuluks kantud lootusetuid

ja ebatõenäolisi nõudeid 1 946 298 516 706 611 561

 

 

 

Märkus 3 Nõuded tütar-ja emaettevõtetele

Emaettevõte Emaettevõte

31.12.97 01.01.97

1. Nõue müüdud kaupade ja teenuste eest 14 443 847 -

2. Väljaantud lühiajaline laen 7 757 600 -

3. Muu lühiajaline nõue 171 680 -

Kokku: 22 373 227 -

Märkus 4 Muud viitlaekumised

Emaettevõte Emaettevõte

31.12.97 01.01.97

1. Privaatportfelli müügist saadaolev tulu 21 000 000 -

2. Ostu-müügilepingute järgi saada olevad

viivised 1 867 120 865

Kokku: 21 001 867 120 865

 

Märkus 5 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Grupp Emaettevõte Emaettevõte

31.12.97 31.12.97 01.01.97

Käibemaksu ettemaks 7 351 157 464 774 475 712

Ettevõtte tulumaksu ettemaks 100 000 - -

Kapitalimaks 903 970 - -

Ettemakstud vara kindlustus-

maksed 170 388 161 430 186 907

Ettemakstud tulevase perioodi rent 154 931 143 337 -

Ettemakstud teenused, ajakirjaded 939 396 920 587 28 709

Muud ettemakstud tulevaste

perioodide kulud 1 054 908 1 050 708 1 318 974

Kokku: 10 674 750 2 740 836 2 010 302

 

Märkus 6 Varud

Grupp Emaettevõte Emaettevõte

31.12.97 31.12.97 01.01.97

Tooraine 38 514 803 32 105 710 34 532 625

Põhimaterjal 3 850 015 2 507 262 1 832 386

Naturaal-ja kunstkestad 8 356 592 5 306 176 5 892 971

Maitseained 3 124 894 2 012 882 1 397 481

Taara 6 092 141 5 605 181 6 069 928

Pakkematerjal 6 742 874 3 553 689 3 541 714

Abi-ja remontmaterjal 4 094 372 1 727 863 1 618 945

Varuosad 1 640 428 920 000 375 325

Muu materjal 1 543 097 527 664 410 291

Kokku tooraine ja materjal: 73 959 216 54 266 427 55 671 666

Lõpetamata toodang 38 028 560 982 533 2 820 726

s.h. noor-ja nuumloomad 33 333 593 - -

Vorstitsehhi valmistoodang 12 447 090 10 611 759 10 490 370

Liha-rasva tsehhi valmistoodang 2 528 140 1 881 578 9 186 083

Tehniline toodang 537 678 233 856 455 122

Konservid 2 915 628 - -

Kokku valmistoodang: 18 428 536 12 727 193 20 131 575

Aruandeaastal kanti maha ja hinnati alla alljärgnevaid esialgse tarbimisväärtuse kaotanud varusid :

Grupp Emaettevõte Emaettevõte

31.12.97 31.12.97 01.01.97

Tooraine 377 910 - -

Põhi ja abimaterjalid 1 494 875 176 609 37 057

Taara 303 113 303 113 776 321

Muud (tagavaraosad, v.vara jne.) 203 812 77 420 -

Kokku: 2 379 710 557 142 813 378

 

Märkus 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud tütarettevõtete väärtpaberitesse

Ettevõtte nimi AS Ekseko AS Linnuliha- Rakvere Galas Rigas

tooted Produkti Miesnieks

Latvija

Asukoht Viljandi Lääne-

Virumaa Riia, Läti Riia, Läti

Omakapitali suurus 31.12.97 1 805 858 1 170 926 -463 004 56 542 869

s.h. aktisakapital 6 984 000 1 000 000 46 968 38 942 208

jaotamata kasum 809 368 - - 33 370 016

muud reservid - - - 15 041 428

1997.a. kasum,kahjum -5 987 510 170 926 -509 972 -30 810 783

Aktsiate arv 31.12.97 8 466 100 000 1 16 000

Aktsia nimiväärtus 2 000 100 2 000 LVL 100 LVL

1 000

500

AS Rakvere Liha-

kombinaadi osalus 31.12.97 70.14% 76% 100% 84.9%

Soetuskuupäev 31.03.97 10.09.97 25.03.97 30.06.97

AS Rakvere Liha-

kombinaadile kuuluvate

aktsiate arv 01.01.97 8 - - -

ja summa 4 500

1997.a. soetatud aktsiate

arv 4 894 760 1 13 590

ja soetusmaksumus 760 000 46 968 125 967 186

Müüdud aktsiate arv - - - -

Investeeringu muutus(+-)

kapitaliosaluse meetodil - 4 500 +129 904 -46 968 -20 767 621

AS Rakvere Liha-

kombinaadile kuuluvate

aktsiate arv 31.12.97 4 902 760 1 13 590

ja maksumus bilansis 0 889 904 0 105 199 565

AS Rakvere Lihakombinaadil ei ole tütarettevõtete omandamisega seotud tasumata kohustusi.

AS Ekseko põhitegevusalaks on sealiha tootmine.

AS Ekseko osteti eesmärgiga tagada kombinaadile stabiilse kvaliteedi ja hinnaga tooraine hanked ( katab ettevõtte sealiha tooraine vajaduse 50% ulatuses).

AS Rakvere Lihakombinaat omandas AS Ekseko aktsiad rahalise sissemakse teel summas 4500 krooni ja mitterahalise sissemakse teel 4 894 000 krooni soetusmaksumuga null krooni võlanõude tasaarvelduse teel.

AS Ekseko aruande aasta auditeeritud kahjum oli 5 987 510 krooni. Soetusmomendiks on loetud 31.03.97. Kahjum konsolideerimiseks oli 3 908 943 krooni. Kuna investeerija osa investeeringuobjekti kahjumist ületab investeeringu bilansilise maksumuse ( 4 500 krooni), kajastatakse AS Rakvere Lihakombinaadi bilansis emaettevõtte veerus seisuga 31.12.97 pikaajaline finantsinvesteering hinnatuna kapitaliosaluse meetodil 0-väärtusega.

Grupi veerus täiskonsolideerimisel on vähendatud investeering ( 4 500 krooni) 0-väärtusele ja vähendatud AS EKSEKO põhivara proportsionaalselt materiaalse põhivara kirjetele investeerija osa võrra omakapitalis soetusmomendil:

* hooned 82,5% 3 303 186 krooni

* seadmed 9,5% 380 367 krooni

* inventar 8.0% 320 308 krooni

AS Linnulihatooted põhitegevusalaks on linnulihast toodete tootmine ja müük.

AS Linnulihatooted loodi eesmärgiga suurendada AS Rakvere Lihakombinaadi turuosa linnulihast toodete osas.

AS Linnulihatooted aruande aasta 1 kuu auditeerimata kasum oli 170 926 krooni. Pikaajaline finantsinvesteering AS-I Linnulihatooted on hinnatud kapitaliosaluse meetodil. Investeeringu juurdekasv AS-s Rakvere Lihakombinaat 129 904 krooni.

Rakvere Galas Produkti Latvija põhitegevusalaks on lihatoodete müük.

Investeeringu eesmärgiks oli AS Rakvere Lihakombinaadi toodete müügi suurendamine Lätis.

Rakvere Galas Produkti Latvija aruande aasta auditeeritud kahjum oli 509 972 krooni.

Kuna investeerija osa investeeringuobjekti kahjumist ületab investeeringu bilansilise maksumuse ( 46 968 krooni), kajastatakse AS Rakvere Lihakombinaadi bilansis seisuga 31.12.97 pikaajaline finantsinvesteering hinnatuna kapitaliosaluse meetodil 0-väärtusega.

Rigas Miesnieksi ( asukohaga Läti Vabariik) põhitegevusalaks on lihatoodete tootmine ja müük.

Investeeringu eesmärgiks oli hõivata uusi turge.

Rigas Miesnieksi aruande aasta auditeeritud kahjum oli 30 810 783 krooni. Kahjum konsolideerimiseks oli 19 581 007 krooni. Rigas Miesnieksi soetusel tekkis positiivne firmaväärtus 64 812 184 krooni, mis amortiseeritakse 5 aasta jooksul. 1997 aastal on kuludesse kantud firmaväärtuse kulumit 6 481 218 krooni. Kokku on vastavalt AS Rakvere Lihakombinaadi osalusele (30.06-31.10.97 66.94%, 01.11-31.12.97 85%) vähendatud investeeringut 20 767 621 krooni.

 

Märkus 8 Pikaajalised nõuded tütarettevõtetele

Laenusaaja: AS EKSEKO

Laenu väljaandmise kuupäev: 03.07.1997

Laenu lõpliku tagastamise kuupäev: 30.06.1999

Laenu summa : 23 360 000

Laenu intress: 9,5%

Tähtajaks laekumata summasid ei ole.

Märkus 9 AS Rakvere Lihakombinaadi osalus teistes äriühingutes

 

Väärtpaberi 01.01.97. Aruande aastal Alla- 31.12.97.

liik Kogus Summa ostetud/müüdud hindlus Kogus Summa

Kogus Summa

AS Narva-Jõesuu

sanatoorium 40 2 000 - - - 40 2 000

Paide Piim 94 200 810 120 - - - 94 200 810 120

Eesti Maapank 1 245 12 452 - - 3 952 850 8 500

Eesti Ühispank 68 134 658 170 - - - 68 134 658 170

Kokku: 1 482 742 - - 3 952 1 478 790

 

 

Märkus 10 Materiaalse põhivara liikumised AS-s Rakvere Lihakombinaat

Maa Hooned Masinad Muu Kokku materiaalne

ja rajatised ja seadmed inventar ja põhivara

transport

Jääk 01.01.96 - 202 456 444 337 011 657 33 272 572 572 740 673

akumuleeritud kulum - 27 988 704 202 823 193 6 913 515 237 725 412

Jääkmaksumuses - 174 467 740 134 188 464 26 359 057 335 015 261

Sissetulek

soetamine - 5 697 168 3 649 072 6 803 133 16 149 373

ümberpaigutus - 3 682 530 5 398 3 687 928

Kokku sissetulek - 9 379 698 3 649 072 6 808 531 19 837 301

Väljaminek

müük - 186 933 768 969 955 902

mahakandmine - 54 124 898 091 143 092 1 095 301

ümberpaigutus - 3 021 498 666 430 3 687 928

Väljaminek kokku - 54 124 4 106 522 1 578 491 5 739 137

Jääk 31.12.96 - 211 782 018 336 554 207 38 502 612 586 838 837

akumuleeritud kulum - 34 493 846 234 314 894 12 118 536 280 927 276

Jääkmaksumuses - 177 288 172 102 239 313 26 384 076 305 911 561

Märkus 10 Materiaalse põhivara liikumised AS-s Rakvere Lihakombinaat

Maa Hooned Renditud ruumide Masinad Muu Kokku materiaalne

ja rajatised rekonstrueerimis- ja seadmed inventar ja põhivara

väljaminekud transport

Jääk 01.01.97 - 202 402 320 9 379 698 336 554 207 38 502 612 586 838 837

akumuleeritud kulum - 33 282 190 1 211 656 234 314 894 12 118 536 280 927 276

Jääkmaksumuses - 169 120 130 8 168 042 102 239 313 26 384 076 305 911 561

Sissetulek

soetamine 68 310 1 020 008 - 1 966 142 3 471 988 6 526 448

kapitalirendile võtmine 1 604 578 - - 30 943 264 1 136 071 33 683 913

rekonstrueerimine - 340 948 421 930 - - 762 878

Kokku sissetulek 1 672 888 1 360 956 421 930 32 909 406 4 608 059 40 973 239

Väljaminek

müük - 282 364 - 4 597 052 1 998 357 6 877 773

mahakandmine - 7 817 - 1 739 771 859 233 2 606 821

ümberpaigutus - 8 400 - 8 400 -

Väljaminek kokku - 290 181 - 6 345 223 2 849 190 9 484 594

Jääk 31.12.97 1 672 888 203 473 095 9 801 628 363 118 390 40 261 481 618 327 482

akumuleeritud kulum - 38 384 894 3 140 697 263 261 841 15 982 727 320 770 159

Jääkmaksumuses 1 672 888 165 088 201 6 660 931 99 856 549 24 278 754 297 557 323

Märkus 10 Materiaalse põhivara liikumised (konsolideeritud)

Maa Hooned Masinad Muu Kokku materiaalne

ja rajatised ja seadmed inventar ja põhivara

transport

Jääk 01.01.97 - 293 516 658 395 964 998 63 354 352 752 836 008

akumuleeritud kulum - 46 232 208 257 350 074 20 238 992 323 821 274

Jääkmaksumuses - 247 284 426 138 614 924 43 115 385 429 014 735

Sissetulek

soetamine 1 676 264 3 682 117 33 510 498 6 732 411 45 601 290

montaazist arvele

võtmine 2 306 766 4 494 150 6 800 916

Kokku sissetulek 1 676 264 3 682 117 35 817 264 11 226 561 52 402 206

Väljaminek

müük - 338 539 4 684 889 2 011 609 7 035 037

mahakandmine - 25 949 2 031 398 1 801 705 3 859 052

ümberpaigutus - 8 400 - 8 400 -

kandmine väikevahendiks 120 255 38 049 158 304

konsolideerimisel - -

põhivara vähendamine - 3 303 186 380 367 320 308 4 003 861

Väljaminek kokku - 3 667 674 7 225 309 4 163 271 15 056 254

Jääk 31.12.97 1 676 264 293 531 101 424 556 953 70 417 642 790 181 960

Jääkmaksumuses 1 676 264 238 348 012 126 128 111 40 963 865 407 116 252

 

Märkus 10 Materiaalne põhivara

Aruandeaastal rajati uus survekanalisatsioon maksumusega 870 506 krooni ja asfalteeriti põhiterritooriumi maksumusega 149 502 krooni, mis bilansis on kajastatud hoonete ja rajatiste kirjel.

Aruandeaasta detsembris võeti põhivarana arvele uus pihviliin maksumusega

18 066 419 krooni, mis bilansis on kajastatud kirjel " Masinad ja seadmed". Detsembris on arvestatud pihviliini kulumiks 0%, kuna detsembris toimus liini montaaz ja paigaldus. Pihviliini katsetamised toimusid jaanuaris ja veebruaris 1998.

Lõpetamata ehituse kirjel on bilansis emaettevõtte veerus kajastatud Võsu puhkekompleks maksumusega 1 000 000 krooni ja ridaelamukompleks maksumusega 1 040 334 krooni.

Märkus 11 Immateriaalne põhivara

AS Rakvere Lihakombinaadi arenguväljaminekute soetusmaksumus on 437 849 krooni ja aruande aastal arvestatud kulum 7 298 krooni.

Arenguprojektist tõenäoliselt tekkivad tulud alates 1998.a.:

1) tööjõukulude vähenemine 800 000 krooni

2) täpsem juhtimisinformatsioon 500 000 krooni

3) infosüsteemide hoolduskulude

vähenemine 200 000 krooni

 

Märkus 12 Kapitalirent

1997 aasta jooksul soetati AS-s Rakvere Lihakombinaat kapitalirendi tingimustel põhivara kokku summas 33 683 912 krooni.

Aruandeperioodil tasuti väljaostumakseid 9 594 455 krooni ja intresse summas

1 549 343 krooni.

Kapitalirendi võlg raamatupidamise bilansis seisuga 31.12.1997.a. oli emaettevõtte veerus summas 27 660 212 krooni, sealhulgas järgmisel aruandeperioodil maksmisele kuuluv summa on 7 320 293 krooni ja pikaajaline kohustus on 20 339 920 krooni ( vt. märkus 16).

 

Võlgnevuse jääk Intress Võlgnevuse jääk

aasta alguses aasta lõpus

krooni % krooni

AS Hansa Liising 3 003 175 12-14 5 661 422

Tööstusliising 567 580 12.5 242 268

 

Võlgnevuse jääk Intress Võlgnevuse jääk

aasta alguses aasta lõpus

krooni % krooni

Ühisliisingu AS 10.25 20 413 434

AS Igar Kaubandus 0 22 000

Erastamisagentuur 10 1 321 088

Kokku 3 570 755 27 660 212

 

Märkus 13 Lühiajalised võlakohustused

Grupp Emaettevõte Emaettevõte

31.12.97 31.12.97 01.01.97

Liisingmaksed järgmisel aruande

perioodil 7 320 293 7 320 293 1 811 940

Võlakirjade emissioon 90 000 000 90 000 000 -

Muud 5 109 523 5 109 523 -

Kokku tagatiseta võlakohustused 102 429 816 102 429 816 1 811 940

* Võlakirjade intressimäär on 7% ja korraldustasu 0.65%. Võlakirjade intressikohustus summas 2 660 000 krooni on kajastatud bilansis real intressivõlad.

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed

järgmisel perioodil 16 386 384 - -

s.h. AS Ekseko 3 000 000

Rigas Miesnieks 13 386 384

Lühiajalised laenud krediidiasutustelt 37 865 083 23 635 065 -

s.h. arvelduskrediidi jääk 37 865 083 23 635 065 -

* arvelduskrediidi intress on 12%

* pikaajaliste laenude ja liisingkohustuste intressimäärade kohta vt. märkus 16

* arvelduskrediidi tagamiseks on emaettevõte sõlminud kommertspandilepingud põhi-ja käibevarale summas 45 000 000 krooni.

Märkus 14 Võlad hankijatele ja vekslivõlad

Grupp Emaettevõte Emaettevõte

31.12.97 31.12.97 01.01.97

Hankijatele võlg elusloomade eest 24 649 575 21 906 267 18 270 327

Hankijatele võlg teenuste eest 20 195 626 3 212 368 1 877 227

Hankijatele võlg ostutooraine eest 23 865 857 12 758 420 14 366 508

Hankijatele võlg põhimaterjalide eest 15 698 966 6 506 748 5 892 265

 

 

Grupp Emaettevõte Emaettevõte

31.12.97 31.12.97 01.01.97

Muud hankijatele tasumata arved 2 025 224 1 258 607 1 179 640

Kokku hankijatele tasumata arved 86 435 248 45 642 410 41 585 967

 

 

Grupp Emaettevõte Emaettevõte

31.12.97 31.12.97 01.01.97

Vekslivõlg ostutooraine eest 8 767 464 8 767 464 -

Vekslivõlg põhimaterjalide eest 2 310 174 2 310 174 -

Kokku vekslivõlad 11 077 638 11 077 638 -

 

Märkus 15 Maksuvõlad

Grupp Emaettevõte Emaettevõte

31.12.97 31.12.97 01.01.97

Maksuvõlg üksikisiku tulumaksu osas 1 455 264 365 913 1 454 280

Maksuvõlg erisoodustuste tulumaksu osas 87 413 87 308 60 528

Maksuvõlg sotsiaalmaksu osas 3 730 764 1 847 749 1 866 720

Maksuvõlg käibemaksu osas 300 567 - 1 721 783

Muud maksuvõlad 68 083 46 567 156 414

Kokku maksuvõlad 6 295 541 2 347 537 5 259 725

AS-l Rakvere Lihakombinaat 1997.aastal ettevõtte tulumaksu kohustust ei tekkinud ja ettevõtte tulumaksu avansilisi makseid ei tasutud.

Edasilükkunud tulumaksu kohustust ei tekkinud edasikantava kahjumi tõttu summas

4 089 524 krooni.

Märkus 16 Pikaajalised kohustused

Grupp Emaettevõte Emaettevõte

31.12.97 31.12.97 01.01.97

Pikaajaline liisingkohustus 20 339 920 20 339 920 1 758 816

Laen 1 741 154 - -

Kokku mittekonv. võlakohustused 22 081 074 20 339 920 1 758 816

Töö- ja varaosakud 1 643 735 - -

Pikaajaline pangalaen 55 100 521 - -

s.h. 17 000 000 intressiga DEM 6 kuu libor + 7,5%

14 189 567 intressiga 5,75%

23 910 954 intressiga USD 6 kuu libor + 6,2%

* Pikaajaliste liisingkohustuste intress on 10-14%

* laenu tagamiseks on tütarettevõte Rigas Miesnieks sõlminud pandilepingu ettevõtte põhivarale summas 4 221 099 LVL

* laenu tagamiseks on tütarettevõte AS EKSEKO sõlminud pandilepingu ettevõtte põhi-ja käibevarale.

 

Märkus 17 Omakapital aktsiaseltsis

01.01.97 Aktsiakapitali Eelm. per. Kasum/ 31.12.97

vähendamine arvele kahjum

Aktsiakapital 419 130 000 -41 913 000 377 217 000

Reservid 934 879 934 879

Eelmiste perioodide

jaotamata kasum - 41 049 852 +41 913 000 + 4 336 551 5 199 699

Aruandeaasta kasum 4 336 551 -4 336 551 + 481 409 481 409

Kokku: 383 351 578 383 832 987

AS Rakvere Lihakombinaadi aktsiakapital seisuga 31.12.1997 oli 419 130 000 krooni,

mis koosnes 41 913 000 aktsiast nimiväärtusega 10 krooni.

25.03.1997 toimus AS Rakvere Lihakombinaadi aktsiakapitali vähendamine 10% aktsiate kustutamise teel. Vastavalt Äriseadustiku § 363 lg 1 aktsiakapitali lihtsustatud vähendamise aasta ja sellele järgneva kahe majandusaasta jooksul ei või aktsionäridele maksta dividende.

Alates 25.03.1997 on Rakvere Lihakombinaadi aktsiakapitali suurus 377 217 000 krooni,

mis koosneb 37 721 700 aktsiast nimiväärtusega 10 krooni.

Muud reservid on kujunenud ettevõtte erastamise käigus.

Vastavalt Äriseadustiku § 336 lg 3 tuleb igal majandusaastal reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist.

1997.a. kasumi jaotamise kohta pole otsust veel vastu võetud.

Märkus 17 Potentsiaalsed kohustused

Materiaalselt fikseeritava Potentsiaalse kohustuse Kellele

kohustuse liik üldsumma

Käendus AS EKSEKO-le 20 000 000 krooni Eesti Ühispank

Käendus AS ETFC Grupile 21 000 000 krooni Eesti Ühispank

Käendus AS Järlepa 2 000 000 krooni Eesti Ühispank

Kalkunikasvatusele

Hüpoteek Rigas Miesnieksile 68 000 000 krooni Hansapank

antud laenu tagamiseks

 

Märkus 18 Realiseerimise netokäive

Grupp Emaettevõte Emaettevõte

1997 1997 1996

Toodangu ja ostukauba müük 819 770 735 663 271 270 539 415 470

Teenuste osutamine 3 733 487 2 944 785 3 476 894

Pappkastide ja muude materjalide müük 6 192 693 6 088 388 3 802 707

Kokku: 829 696 915 672 304 443 546 695 071

Realiseerimine turgude lõikes

Vabariigi sisene 734 648 237 580 515 688 507 433 431

Eksport 95 048 678 91 788 755 39 261 640

Emaettevõtte eksport 1997.a. oli 13,7% käibest

Eksport turgude lõikes

Venemaa 54% 22% 67%

Läti 1% 32% 2%

Ukraina 10% 10%

Leedu 20% 21% 1%

Itaalia 6% 6% 1%

Taani 5% 5% 5%

Holland 4% 4% 17%

Muud 0% 0% 7%

Märkus 19 Ärikulud

Grupp Emaettevõte Emaettevõte

1997 1997 1996

Kaubad, toore, materjali kulu:

* tooraine ja ostukauba kulu 391 795 405 376 807 324 309 453 121

* tootmise põhimaterjali, maitseainete 144 640 701 65 978 379 52 717 902

pakkematerjali jms.

* ehitus-ja remontmaterjali, tagavara-

osade ja muu materjali kulu 26 445 386 22 655 864 28 752 787

* elektri kulu 19 797 933 9 773 281 8 482 153

* kütte kulu 11 223 821 6 631 845 6 727 318

Kokku kaup, toore, materjal: 593 903 246 481 846 693 406 133 281

Mitmesugused tegevuskulud:

* väheväärtusliku vara kulu 2 832 796 2 337 574 3 235 002

* sideteenused 1 630 419 1 037 983 886 311

* transporditeenused 6 019 869 2 646 040 1 585 716

 

Grupp Emaettevõte Emaettevõte

1997 1997 1996

* hoonete hooldusremont 4 765 256 2 802 498 2 374 357

* mitmesugused teenused 18 880 279 10 558 106 7 535 921

* rent 4 406 142 3 445 681 2 375 742

* muud tegevuskulud 24 273 600 16 590 699 7 382 901

Kokku tegevuskulud: 62 808 361 39 418 581 25 375 950

Kulum:

* hoonete, rajatiste kulum 8 556 458 7 287 099 6 452 810

* seadmete kulum 40 474 702 33 802 714 33 544 580

* inventari kulum 8 447 395 5 513 442 4 472 315

Kokku kulum: 57 478 555 46 603 255 44 469 705

 

Märkus 20 Laenurisk

AS Rakvere Lihakombinaadi bilansis seisuga 31.12.97 kajastatud antud laenud on väljastatud tütarettevõtetele, kelle tegevust kontrollitakse läbi juhtorganite.

 

Märkus 21 Krediidirisk

Krediidirisk väljendab potentsiaalset kahju, mis tekib müügitehingutest SRÜ riikide partneritega ja vahendusfirmadega Eestis. Ettevõttes on töötatud välja krediiti müügi reeglid ja võetud tööle krediidijuht, et hoida krediidirisk minimaalsena.

1997.a. kuluks kantud lootusetud ja ebatõenäolised nõuded moodustasid käibest ainult

0.7 protsenti.

 

Märkus 22 Valuutarisk

AS Rakvere Lihakombinaadi käibest moodustab eksport 13.7 % ja ostudest 13.6%.

Eksportimisel väljastatakse arved põhiliselt Eesti kroonides ja Saksa markades.

Valuutariskid on ettevõtte juhtkonna kontrolli all.

 

Märkus 23 Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapool Tehingu sisu Tehingu Kasum(+), kahjum(-)

summa tehingust

Ettevõtte töötajad Põhivara müük + 8 848

- 248 781

Talinvest Lühiajaline investeering 63 100 000 + 1 550 000

Epeks AS Privaatportfelli müük 21 000 000 + 1 000 000

Epeks AS Aktsiate ettemaks 34 632 000 + 1 096 901

Epeks AS Antud laenu 3 000 000 + 13 000

Tallinna Piim Antud laenu 12 000 000 + 525 986

Talinvest Antud laenu 10 000 000 + 25 278

Epeks AS Ostetud teenuseid 1 034 191

ETFC GRUPP Ostetud teenuseid 4 221 440

Nõukogu liige Ostetud põhivara 37 288