TALINNA KÜLMHOONE MAJANDUSTEGEVUS

 

Turg ja turupositsioon

Tallinna Külmhoone majandustegevuse võib tinglikult jagada neljaks:

Sellest tulenevalt on Tallinna Külmhoone jaoks olulised jäätiseturg, kaupade külmtingimustel hoidmise turg, külmutatud poolfabrikaatsete lihatoodete tootmise turg ja külmutatud toidukaupade hulgikaubanduse turg.

 

Jäätiseturg

Jäätiseturu võib tinglikult jagada kaheks kodumaise odavama ja välismaise kallima jäätise vahel. Turul toimub kodumaise jäätise turuosa pidev suurenemine välismaise kallima jäätise arvelt. Tallinna Külmhoone AS-i tegevjuhtkonna hinnangul oli Eesti jäätiseturu ja Tallinna Külmhoone turuosa dünaamika viimastel aastatel järgmine:

 

Eesti jäätiseturu ja Tallinna külmhoone turuosa dünaamika (tonnides)

 

1996

1997

1998 prognoos

Eesti jäätiseturg

4 500

5 000

5 500

Tallinna Külmhoone müük

2 250

2 680

3 000

Tallinna Külmhoone turuosa

50%

53%

54,5%

 

Ettevõtte juhtkonna hinnangul omas aastal 1997 suuruselt teist turuosa AS Balbiino 25%-ga turustades nii oma toodetud kui ka imporditud Leedu jäätist.

Suuruselt kolmandat turuosa omas juhtkonna hinnangul Valio 15-17%-ga.

Jäätsieturu võib tinglikult jagada kolme segmenti:

Segmentide lõikes oli Tallinna Külmhoone turuosa ja segmentide osakaal toodangus ettevõtte juhtkonna andmetel järgmine:

 

Tallinna Külmhoone turuosa segmentide lõikes ja segmentide osakaal Tallinna Külmhoone toodangus
 

Tallinna Külmhoone turuosa

Segmendi osakaal Tallinna Külmhoone toodangus

Kõrge hinna segment (Koonusjäätis, Spetsiaalne perejäätis)

20%

7%

Keskmise hinna segment (perejäätis)

60%

45%

Madala hinna segment (vahvlitops, pulgajäätis)

60%

48%

 

100%

100%

 

Ligikaudu 96-97% ettevõtte toodangust 1997. aastal realiseeriti kodumaisel turul, ülejäänud 3-4% turustati naaberriikides - Venemaal ning vähesel määral ka Ukrainas. Viimase kolme majandusaasta jooksul on sarnane käibe struktuur turgude lõikes püsinud muutumatuna.

Koduturul on klientideks kõik suuremad toiduainete kauplused. Põhiline turustustegevus toimus läbi tütarettevõtte AS Jäälill, mille külmlettide võrk katab peaaegu kogu Eestit. Kui siiani on ettevõte tegelenud põhiliselt kodumaise turuosa kindlustamise ja müügiketi väljaarendamisega jaekauplustes, siis edaspidi püütakse suurendada ekspordimahtu (vt. Tulevikuplaanid).

Tallinna Külmhoone turupositsiooni iseloomustab juhtkonna hinnangul:

 

Kaupade külmtingimustel hoidmise turg

Tallinna Külmhoone jaoks on kaupade külmtingimustel hoidmine kõrvaltegevuseks ja aitab täita külmhooone oma vajadustest üle jäänud laopindu. Strateegiliseks tegevusalaks on see Tartu Külmhoonel ja mitmetel kalatööstustel. Turu killustatuse ja puuduva statisika tõttu pole täpseid turumahte välja tuua võimalik. Külmhoone omab sellel tegevusalal palju väikeseid kliente, nende hulgas suuremad on REV tolliladu, Alven, Miratex.

 

Külmutatud poolfabrikaatsete lihatoodete tootmise turg

Külmutautd poolfabrikaatsete lihatoodete turu mahtu 1998 aastal hindab ettevõtte juhtkond 8 miljonile kroonile aastas. Külmhoone plaanib sellest hõivata 50-55%. Põhilisteks konkurentideks sel turul on on AS Vilming ja AS Uvic.

 

Külmutatud toidukaupade hulgikaubandusturg

Külmutatud toidukaupade hulgikaubandusturu maht on ettevõtte juhtkonna hinnangul 180-200 miljonit krooni. Tallinna Külmhoone turuosa moodustas samadel andmetel 50-60%, suurim konkurent on Balbiino, omades 30%-list turuosa. Tallinna Külmhoone turustab momendil külmutatud juurvilja, külmutatud friikartuleid, külmutatud pizzat ja külmutatud kanakoibi. Tallinnna Külmhoone juhtkond arvestab antud turu kasvuga 5-10% aastas.

 

Jahutatud kaupade hulgikaubandusturg

Tallinna Külmhoone müüb jahutatud kaupu (piimatooted) põhiliselt Tallinna regioonis, mille maht ettevõtte juhtkonna andmetel on 300 miljonit krooni. Sellest ligilähedaselt 40% kuulub Tallinna Külmhoonele, 40% Tallinna Piimatööstusele, 15% AS-ile Kaur ja 5% AS-ile ESPITO.

 

Äritegevus

 

Müügitegevus

Tallinna Külmhoone netokäibe struktuur 1995-1997 kajastub järgmises tabelis.

Tallinna Külmhoone netokäibe struktuur toodanguliikide lõikes 1995-1997

 

1995

1996

1997

 

(tuh. krooni)

%

(tuh. krooni)

%

(tuh. krooni)

%

Jäätise tootmine ja realiseerimine

30 200

66,2%

41 456

82%

65 557

75,4%

Kaupade külmtingimustel hoidmine

7 299

16%

7 592

15%

7 685

8,8%

Külmutatud poolfabrikaatsete lihatoodete tootmine

-

-

-

-

1 360

1,5%

Külmututud kaupade hulgikaubandus

8 120

17,8%

397

1%

10 154

12.1%

Muu tegevus

   

1 276

3%

2 057

2,2%

Kokku

45 620

100%

50 721

100%

86 813

100%

 

Olulisemad lepingud tellijatega

 

Jäätise ja külmutatud poolfabrikaattoodete tootmine

(Tallinna Külmhoone müüs 100% toodangust AS-le Jäälill ja Jäälill omakorda edasi tellijatele)

Tellija

Lepingu maht aastas

(tuhat krooni)

Lepingu tähtaeg

AS Hinnater

25 000

Lepingud on sõlmitud tähtajaga üks aasta ning need

AS Kalleto

9 000

pikenevad automaataselt sama perioodi võrra, kui

AS Kampiit

9 000

pooled ei lepi kokku teisti

AS Adrem Pluss

8 000

 
AS Vismet

5 000

 
ETK Ääsmäe

4 600

 
AS Adavere

3 500

 

 

Esitatud lepingud tellijatega ei ole tehinguteks seotud isikutega Tallinna Väärtpaberibörsi Reglemendi osa Nõuded emitentidele, alajaotise 6, Erinõuded aktsiaemitentidele (punkt 6.10. Tehingud seotud isiskutega), tähenduses.

Kaupade külmtingimustel hoidmine

Klient

Lepingu maht kuus (tuhat krooni)

Lepingu tähtaeg

REF Tolliladu

300

01.01.1998-31.12.2002

AS Tastert

35

01.01.1998-31.12.1998

AS Miratex

34

01.01.1997-31.12.2000

 

Tootmine ja tarnijad

 

Jäätise tootmine

Jäätisetehas võimaldab toota kuni 7 tonni jäätist vahetuses. Aastane maksimaalne tootmisvõimsus on 2 000 tonni jäätist ühes vahetuses. Tehas töötab ligemale 100% tootmisvõimsusega. Umbes kaks kolmandikku Tallinna Külmhoone jäätisetoodangust moodustab perejäätis ning ühe kolmandiku tükijäätis.

 

Uued juurutatud tooted 1996-1998

1996

Koonusjäätised (4 sorti)

1997

Perejäätised (1 liitrine):

pähkilte ja rosinatega

maasikamoosiga

?okolaaditükkidega

jõulujäätis pohlamoosiga

1998

Piknikujäätis

Vahvlitopsis jäätis kilepakendis (4 sorti)

Pelmeenid

Frikadellid

 

Seisuga juuli 1998 toodetakse 59 sorti jäätist, mis kõik põhinevad naturaalsetel toorainetel - koor, piim, suhkur ja maitseained. Toodangu kvaliteedi parandamiseks lisatakse veel emulgaatoreid.

Umbes 72% jäätise tootmisele tehtavatest kulutustest moodustab tooraine.

 

Jäätisetootmise toorained ja tarnijad

Tooraine

Tarnijad

Koor, lõss, või

Ühinenud Meiereid, Tallinna Piimatööstus

Suhkur, jahu

AS Magro-Sale, AS Rungelt

Aroomiained

AS Malmand

?okolaad, pähklid, rosinad

AS Evirand, AS Semper Foods

 

Reeglina on Tallinna Külmhoone sõlminud tarnelepingud üheks aastaks, kus on fikseeritud ostuhind ja -kogused.

Esitatud lepingud tarnijatega ei ole tehinguteks seotud isikutega Tallinna Väärtpaberibörsi Reglemendi osa Nõuded emitentidele, alajaotise 6, Erinõuded aktsiaemitentidele (punkt 6.10. Tehingud seotud isiskutega), tähenduses.

Hindade kasvutendents on ettevõtte juhtkonna sõnul 2% aastas.

Jäätisepakendid ostetakse firmadelt Balti Pakend ja Ahlström. Jäätisetootmises vajaminevad vahvlitopsid küpsetab Tallinna Külmhoone ise.

Suurem osa ettevõtte tehnikast ja seadmetest on Vene päriltolu ja tugevasti amortiseerunud. Olukorda parandab uue jäätisetehase ehitamine.

Jäätise turustamine toimub AS-i Jäälill omanduses olevate külmlettide keti kaudu. Turustamise korraldamiseks ja müügi edendamiseks on sõlmitud leping AS-ga AGE reklaam.

 

Kaupade külmtingimustel hoiustamine

Suurem osa külmhoone seadmetest pärinevad aastatest 1970-1980. Külmhoone projekteeritud kogumahtuvus on 5 663 tonni toiduaineid. Vabad laopinnad on välja renditud ligikaudu 100% ulatuses. Külmhoone laopinnad võib jaotada järgnevalt:

 

 

Kaupade hoiustamine külmtingimustel toimub kaupade vastutavale hoiule võtmisena. Toodangu väljastamine on võimalik nii auto- kui raudteetranspordiga. Alates 1997. aasta maikuust pakub Tallinna Külmhoone võimalust hoiustada kaupu külmtingimustel ka tollivabas laos (tolli- ja käibemaksu tuleb tasuda kauba väljastamisel laost).

 

Poolfabrikaatsete lihatoodete tootmine

Vältimaks jäätisetootmise sessoonsusest tulenevat äririski on Tallinna Külmhoone asunud tootma poolfabrikaatseid lihatooteid. Ettevõtte omab tsehhi pelmeenide ja frikadellide tootmiseks. Põhitooraineks on liha, mis momendil ostetakse Rakvere Lihakombinaadist.

 

Külmutatud kaupade hulgikaubandus

Külmutatud kaupade hulgikaubandus kujutab endast Tallinna Külmhoone jaoks ühte kõrvaltegevusala. Ettevõtte on mitmete toodete, sealhulgas külmutatud juurvilja, külmutatud friikartuli, külmutatud pizza maaletooja ja müüb neid tooteid läbi oma jaotuskanalite. Suurematele klientidele transporditakse toodang kohale, väiksemate klientide jaoks on ettevõtte territooriumil “cash & carry” tüüpi ladu.

 

Jahutatud kaupade hulgikaubandus

Nimetatud tegevusalaga tegeles kuni 17.07.1998 Tallinna Külmhoone tütarettevõte AS Piimar, kes rentis Tallinna Külmhoonelt jahutusladusid kogupinnaga 900 m2. AS-l Piimar on tarnijatega aastased tarnelepingud, kus on fikseeritud tarnete hinnad ja allahindluse tingimused.

 

AS-i Piimar olulisemad tarnijad

Tarnija

Osakaal tarnetes

Lepingute tähtaeg ja tarnetingimused

Ühinenud Meiereid

60%

Tarnelepingud on sõlmitud aastase tähtajaga. Tarnimine toimub tootja poolt määratud
Laeva Meierei

15%

hinnaga, lepinguga on kindlaks määratud allahindluse ja boonusallahindluse
Jõhvi Piim

5%

tingimused teatud müügikoguse saavutamisel.

 

Esitatud lepingud AS-i Piimar tarnijatega ei ole tehinguteks seotud isikutega Tallinna Väärtpaberibörsi Reglemendi osa Nõuded emitentidele, alajaotise 6, Erinõuded aktsiaemitentidele (punkt 6.10. Tehingud seotud isiskutega), tähenduses.

 

Kulustruktuur

Lähtuvalt jäätisetootmise spetsiifikast, on Tallinna Külmhoone kulustruktuuris esikohal tooraine kulu, millelel järgneb tööjõukulu.

 

Tallinna Külmhoone toodangu omahinna struktuur 1997 aastal

Kululiik

Osakaal

Tooraine

72,0%

Tööstasud

19,0%

s.h. administratsiooni töötasud

5,7%

s.h. tööliste töötasud

13,3%

Elekter, gaas ja vesi

4,5%

Muud kulud

4,5%

KOKKU:

100%

 

 

AS-ide Piimar ja Jäälill (mille kaudu toimus Tallinna Külmhoone toodangu distributsioon) toodangu omahinna struktuur 1997 aastal

Kululiik

Osakaal

Kaubad

91,0%

Töötasud

3,0%

Transport

2,5%

Muud kulud

3,5%

KOKKU:

100%

 

 

AS IGAR Kaubandus toodangu omahinna struktuur 1997 aastal

Kululiik

Osakaal

Kaubad

91,0%

Töötasud

3,0%

Muud kulud

6,0%

KOKKU:

100%

 

Uued tooted

Tallinna Külmhoone ehitab vabrikut, mis võimaldab toota kõrgekvaliteedilisi uusi tooteid.

Põhilisteks uuteks toodeteks kujunevad:

Lähiaastatel plaanitakse ka külmutatud lihatoodete tootmise ja külmutatud kaupade hulgikaubanduse osa suurenemist käibes.

Uue teenusena planeeritakse ka logistikateensute pakkumist teistele ettevõtetele.

 

Konkurents

Konkurendiks jäätise tootmisel koduturul on AS Balbiino, mis turustab jäätist hulgimüügifirma AS Balbi külmlettide keti kaudu.

Välismaistest tootjatest on olulisemaks konkurendiks Valio. Valio tooted on kallimas hinnaklassis ja seetõttu ei ole Valio ja Tallinna Külmhoone AS-i turusegmendid otseselt kattuvad. Tallinna Külmhoone AS-i juhtkonna hinnangul on Valio turuosa võrreldes eelmise aastaga kahanenud umbes 10%, selle arvelt on suurenenud kodumaise jäätise turuosa. Valiol puudub Eestis oma jaotuskett külmutatud toodetele ja suurem osa turustustegevus toimus läbi AS Jäälill ja peale Jäälille ühinemist Tallinna Külmhoonega, läbi Tallinna Külmhoone enda hulgimüügiketi.

Lisaks konkureerib Lõuna-Eestis Tallinna Külmhoone jäätisega odavam, kuid kvaliteedilt allajääv Läti Piimakombinaadist imporditav vahvlijäätis.

Tallinna Külmhoone AS-i konkurentsieelisteks jäätise tootmisel on:

Tallinna Külmhoone konkurentideks toiduainete külmtingimustel hoidmisel on põhiliselt Niiduranna ja Paljassaare sadamaäärsed külmlaod. Tallinna Külmhoone külmlao peamiseks konkurentsieeliseks on võimalus vedada kaupu lattu ja laost välja nii auto- kui raudtee transpordiga, mis on eriti oluline Venemaale suunatud ekspordi puhul.

Poolfabrikaatsete külmutatud lihatoodete osas ei ole Tallinna Külmhoone eesmärgiks pakkuda konkurentsi Eesti lihatootjatele vaid diversifitseerida oma tegevust ning seeläbi vähendada sessoonsusest tulenevat äririski. Uute toodete arendamisel püütakse leida suuremate lihatoodete valmistajate poolt katmata turusegmente.

Külmutatud toodete hulgikaubanduses on põhikonkurendiks Balbiino, kes samuti on mitmete külmutatud kaupade maaletooja ja müüb neid läbi oma jaotuskanalite.

 

Hooned ja maa

Tallinna Külmhoonele kuuluvad hooned aadressiga Peterburi tee 42, Tallinn

Hoone

Pindala (m2)

Bilansiline väärtus (kroonides) seisuga 01.05.1998

külmhoone tsehh

15 591

4 117 088

kontorihoone

4 446

1 496 288

katlamaja pesumaja

744

1 041 411

autogaraaz

264

80 651

materjalide ladu

2 570

524 116

kompressoritsehh

1 250

1 835 734

juustuladu

437

56 133

jäätisevabrik

4 700

323 955

pumbajaam

 

16 095

KOKKU:

 

9 591 471

 

Tallinna Külmhoone AS-le kuulub ettevõtte alune tootmismaa (aadressiga Peterburi tee 42, Tallinn) pindalaga 33 076 m2, mis erastati 20.12.1996 ning mille bilansiline väärtus seisuga 01.05.1998 on 1 429 267 krooni.

Tallinna Külmhoone AS ei rendi hooneid ega maad.

Tallinna Külmhoone AS-i varad on kindlustatud Hansa Kindlustuses. Kindlustussumma kokku on 83,7 miljonit krooni.

 

Registreeritud kaubamärgid, litsentsid

Tallinna Külmhoone kaubamärk “Jäälill”, registreerimisnumbriga 00889, on registreeritud Riigi Patendiametis 25.04 1997.a. Kaubamärgi kasutamine: jäätis, pelmeenid, lihatooted (frikadellid, kotletid, supikogud).

 

Töötajad

Tallinna Külmhoone töötajate keskmine arv 1995-1997
 

1997

1996

1995

Kokku töötajaid

200

175

210

sh.      
juhtkond ja administratsioon

37

37

47

töölised

163

138

163

 

Arbitraaži - ja kohtuvaidlused

AS Tallinna Külmhoone ei ole viimase 12 kuu jooksul (arvestatuna 30.06.1998) osalenud arbitraaži- ega kohtuvaidlustes.

 

Investeeringud

Tallinna Külmhoone investeeringud 1996 aastal olid järgmised:

 

Tallina Külmhoone investeeringud 1996

Objekt

Investeringu suurus (kroonides)

Finantseerimise allikas

Koonusjäätise tootmisliin

5 000 000

40% võõrkapital

60% omakapital

Ettevõtte alune tootmismaa (33 067m2)

1 984

100% omakapital

 

Tallinna Külmhoone AS investeeris tootmisse ja hoonete rekonstrueerimisse 1997.a. 4 162 706 krooni. Kõik investeeringud finantseeriti omavahenditest.

 

Tallina Külmhoone investeeringud 1997

Objekt

Investeringu suurus (kroonides)

Jäätisevabriku seadmed

286 000

Pooltoodete tsehhi seadmed

744 364

Pooltoodete tsehhi rekonstrueerimine

286 631

Kompressoritsehhi seadmed

243 600

Kompressoritsehhi rekonstrueerimine

233 180

Kontoriruumide rekonstrueerimine

1 276 431

Külmhoone rekonstrueerimine

146 449

Külmhoone seadmed

531 027

Arvutustehnika

135 828

Kontori signalisatsioon

91 499

Muud

352 146

KOKKU

4 162 706

 

Planeeritavad investeeringud

1998.a. on Tallinna Külmhoone AS-il plaanis investeerida 80 miljonit krooni.

Suuremad kavandatud investeeringud 1998

Objekt

Investeringu suurus (kroonides)

Finantseerimise allikas

Jäätisetehase seadmete ost

58 000 000

100 % võõrkapital (laen Ühispangast)

Jäätisetehase ehitus

22 000 000

35% laen Ühispangast

65% omavahendid

 

Seisuga 30.06.1998 on sellest investeeritud 13,2 miljont krooni (seadmed 8,7 miljonit krooni ja ehitus 4,5 miljonit krooni).

 

Arengusuunad

Tallinna Külmhoone 1997.a. majandustegevuse eesmärgiks oli kohaliku turu järk-järguline kindlustamine toodete kvaliteedi, tootevaliku suurendamise ja turuosa laiendamise läbi. Selle strateegiaga saavutati ettevõtte toodangu kasv 1 586 tonnilt 1996 aastal 2 608 tonnini 1997 aastal.

Tallinna Külmhoone tulevikuplaanideks on:

Tallinna Külmhoone müügihinnad on aastatel 1996-1997 tõusnud 2,5%, ettevõtte juhtkond planeerib müügihinna jätkuvat kasvu umbes 2% aastas.

1998. aastal on Tallinna Külmhoonel kavas investeerida 80 miljonit krooni, sellest uue jäätisetehase seadmete ostuks 58 miljonit ja 22 miljonit tehase ehituseks.

 

Tütarettevõtted ja osalused teistes äriühingutes

 

skeem1.GIF (2265 bytes)

28.11.1997 sõlmis Tallinna Külmhoone AS ühinemislepingu AS-idega Jäälill ja Piimar, mis kinnitati ühendatavate ühingute aktsionäride poolt 29.12.1997. Nimetatud ettevõttete aktsiad omandati aktsiavahetuse teel, milleks emiteeriti 1,4 miljonit uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni ja müügihinnaga 40 krooni aktsia. Emissiooni ja ühendamise tulemusena tekkis aazio summas 49 miljonit krooni ja firmaväärtus summas 57 513 miljonit krooni. Firmaväärtus kanti kuluks 1997. aastal. AS Price Waterhouse hinnang AS-de Jäälill ja Piimar Tallinna Külmhoonega ühendamise kohta on esitatud lisas 5.

17.07.1998 on registrisse kantud Tallinna Linnakohtu Registriosakonna poolt tehtud kandeotsus AS-i Jäälill ühinemise kohta Tallinna Külmhoone AS-ga ning alates 17.07.1998 on AS Jäälill lõpetatud.

10.08.1998 on registrisse kantud Tallinna Linnakohtu Registriosakonna poolt tehtud kandeotsus AS-i Piimar ühinemise kohta Tallinna Külmhoone AS-ga ning alates 10.08.1998 on AS Piimar lõpetatud.

 

AS Tartu Jäälill

23.12.1997 ostis Tallinna Külmhoone 100% AS IGAR Kaubanduse aktsiatest (1 600 aktsiat nimiväärtusega 500 krooni aktsia). Aktsiate eest tasuti 9 200 000 krooni. AS IGAR Kaubandus nimi muudeti 09.02.1998 AS-ks Tartu Jäälill (edaspidi Tartu Jäälill).

 

Aadress: Ravila 59, Tartu
Äriregistris registreerimise aeg: 03.09.1997 (Tartu Linnakohtu registriosakond)
Registrikood: 10255445
Põhitegevusalad: Toiduainete jae- ja hulgikaubandus, toidukaupade hoiustamine, renditeenused, transporditeenused Eesti Vabariigi piires, põllumajandussaaduste kasvatamine, töötlemine, müük
Aktsiakapital: 800 000 krooni
Osalus: 100%
Juhatuse liikmed: Margus Mehine, Margus Puust
Nõukogu liikmed: Udo Puust (nõukogu esimees), Jaan Luks, Anatoli Bekergun

 

 

AS Tartu Jäälill majandusnäitajad 1996-1997

(kroonides)

1996

1997

1998 I pa.

(auditeerimata)

Netokäive, sh.

käive Tallinna Külmhoonega

52 925 922

78 093 265

31 729 128

3 000

Kasum

301 685

838 566

233 166

Omakapital

867 389

1 705 955

1 939 121

Bilansimaht

9 905 926

15 893 150

14 684 846

 

Tartu Jäälill 1997. majandusaasta aruanne on esitatud lisas 12.

Tartu Jäälill on suurim jahutatud ja külmutatud toodete hulgimüüja Lõuna-Eestis. Tartu Jäälille aktsiate ostu eesmärk oli Lõuna-Eesti jaotuskanalite omandamine.

Tartu Jäälill kasutab kapitalirendilepingu alusel 5 000 m2 suurust laokompleksi, 600 m2 suurust sügavkülmutite kompleksi mahutavusega 1 500 tonni ja 300 m2 jahutusladu 6 000 tonnise mahutavusega. Nimetatud hooned asuvad aadressil Ravila 59, Tartu. Seadmeid kasutatakse samuti kapitalirendilepingu alusel.

 

Rendile andja

Lepingu objekt

Lepingu tähtaeg

Vara väärtus

(kroonides)

Intress

Ühisliisingu AS

Ladu, kaalumaja (Ravila 59, Tartu)

19.05.1997-01.05.2002

1 256 000

13%

Ühisliisingu AS

külmkambri seadmed

14.04.1997-01.05.2002

4 286 331

13%

 

Tartu Jäälill kasutab renditud hoonete alust maad pindalaga 20 366 m2 (aadressiga Ravila 59, Tartu). Maa kuulub Tartu linnale. Tartu Jäälill tasub maa kasutamise eest maamaksu (maksu alus 1 629 300 krooni, intress 0,9% maksu alusest).

 

Võlakohustused seisuga 30.06.1998

Laenuandja

Kohustus

(kroonides)

Tähtaeg

Intress

Tagatis

Eesti Ühispank

(arvelduskrediit)

limiit: 2 000 000

kasutatud limiit:

1 600 000

25.12.1998

11%

eraisiku

kinnisvara

 

Tartu Jäälille aktsiatelt Tallinna Külmhoonele 1997. majandusaasta eest dividende ei makstud.

 

AS Rakvere Jäälill

AS Rakvere Jäälill (edaspidi Rakvere Jäälill) asutati 1996. aastal AS Jäälill poolt. AS Jäälill omas ning alates 17.07.1998 omab Tallinna Külmhoone 51% AS Rakvere Jäälill aktsiatest (204 aktsiat nimiväärtusega 1 000 krooni aktsia). Aktsiate eest tehti 23.08.1996 rahaline sissemakse 204 000 krooni. Teised aktsionärid on Siiri Sarandi 35%, Rein Sarandi 14%.

Aadress: Jaama pst. 25, Rakvere
Äriregistris registreerimise aeg: 05.09.1996 (Lääne-Viru Maakohtu registriosakond)
Registrikood: 10107408
Põhitegevusalad: Kaubandus, toitlustamine, autotransporditeenused
Aktsiakapital: 400 000 krooni
Osalus: 51%
Juhatuse liikmed: Rein Sarandi (esimees) Jaan Luks, Margus Puust
Nõukogu liikmed: Udo Puust (esimees), Siiri Sarandi, Anatoli Bekergun

 

Rakvere Jäälill alustas majandustegevusega 1996. aasta sügisel ning 1996. aasta kohta majandusaasta aruannet ei koostatud.

AS Rakvere Jäälill majandusnäitajad 1996-1997

(kroonides)

1996

1997

1998 I pa. (auditeerimata)

Netokäive, sh.

käive AS-ga Jäälill

-

5 800 000

4 900 000

3 900 000

3 379 000

Kasum/kahjum

-

-9 696

42 875

Omakapital

-

390 304

433 179

Bilansimaht

-

1 181 530

2 290 335

 

 

AS Rakvere Jäälill on kaasomanik hoonele aadressiga Jaama 25, Rakvere

Hoone

Pindala (m2)

Bilansiline väärtus (kroonides) seisuga 30.06.1998

Laohoone, sh.kontor

140

140 000

 

Hoonealune maa on 30.06.1998 seisuga erastamata.

Rakvere Jäälillel ei ole võlakohustusi seisuga 20.07.1998.

Rakvere Jäälille aktsiatelt AS-le Jäälill 1997. majandusaasta eest dividende ei makstud.

 

Tehingud tütar- ja sidusettevõtetega

 

Tallinna Külmhoone ja tütarettevõtete vaheline käive

(tuh. kroonides)

1998 I pa.

Tallinna Külmhoone - AS Jäälill (jäätise ja poolfabrikaattoodete müük)

39 140

AS Jäälill - AS Tartu Jäälill (jäätise müük)

10 489

AS Piimar - Tallinna Külmhoone (rõõsa koore müük)

4 974

AS Tartu Jäälill – AS Jäälill (friikartulite ja külmutatud juurvilja müük)

3 783

AS Jäälill – AS Rakvere Jäälill (jäätise, külmutatud toiduakaupade müük)

3 379

Tallinna Külmhoone – AS Piimar (transpordi ja hoiustamise teenus)

96

AS Tartu Jäälill – Tallinna Külmhoone (transpordi ja hoiustamise teenus)

3

Tehingud tütar- ja sidusettevõtetega toimusid turuhindadega.

 

Tehingud seotud osapooltega

Tehingud seotud osapooltega 1997 on kajastatud 1997. majandusaasta aruande märkuses 31.

 

SISUKORD