Hea Ühingujuhtimise Tava

Balti väärtpaberibörside poolt heaks kiidetud Hea Ühingujuhtimise Tava (HÜT/Corporate Governance Code ) on juhiste ja soovituslike reeglite kogum, mis on mõeldud järgimiseks eelkõige börsil noteeritud ettevõtetele.

HÜT-i töötas välja ekspertidest koosnev ümarlaud, kuhu kuulusid emitendid, investorid, audiitorid, ettevõtjad, avaliku sektori esindajad, juristid, kohalikud finantsinspektsioonid jt.

HÜT annab ettevõttele käitumisjuhised, aitab lahendada huvide konflikte ning vältida huvigruppide liigset survet ettevõtte juhtimisele. Investorile peab olema mõistetav, millistest aktsionäride huve arvestavatest reeglitest ettevõtte juhtimisel lähtutakse ja millistest mitte.

HÜT annab soovitusi juhtorganite koosseisu, juhtimise avatuse ja läbipaistvuse ning teiste oluliste aspektide kohta, et tagada seeläbi kõikide aktsionäride võrdne kohtlemine ning juurdepääs teabele. HÜT-i soovitustest lähtutakse nn. täidan-või-selgitan-põhimõtte järgi, mis tähendab, et ettevõte ei pea tingimata kõiki HÜT-i nõudeid jälgima, ent ta on kohustatud selgitama, miks ta vastavaid nõudeid ei täida.

Hea Ühingujuhtimise Tava nõuded on ühtlustatud kõigi kolme Balti börsi poolt ning need jõustuvad kõigil kolmel börsil üheaegselt, alates 1. jaanuarist 2007.