Kauplemise lõpetamine

Kauplemise lõpetamine Börsi algatusel

Börsil on õigus väärtpaberite noteerimine omal algatusel lõpetada järgmistel juhtudel.
  • väärtpaberid ei vasta enam Börsil noteerimise tingimustele;
  • ettevõtte juhtorganite liikmed või töötajad on korduvalt pannud toime Börsi reglemendi või väärtpaberite emissiooni ja turgu reguleerivate õigusaktide sätete rikkumisi või selline rikkumine on oluline;
  • väärtpaberitega kauplemise peatamine on kestnud üle 6 kuu;
  • tavapärane kauplemine väärtpaberitega ei ole muul põhjusel enam võimalik.

Enne vastava otsuse langetamist konsulteerib Börs võimaliku noteerimise lõpetamise osas ettevõttega. Otsuse langetab Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon.

Komisjoni otsus noteerimise lõpetamise kohta sätestab ka otsuse jõustumise tähtaja, mis arvestab muu hulgas investorite huvidega. Börs avalikustab väärtpaberite noteerimise lõpetamise otsuse viivitamatult Börsi infosüsteemi vahendusel.
 

Kauplemise lõpetamine ettevõtte algatusel

Noteerimis- ja Järelevalvekomisjonil on õigus lõpetada väärtpaberite noteerimine ka ettevõtte kirjaliku taotluse alusel. Komisjonil on õigus keelduda taotluse rahuldamisest, kui komisjon leiab, et noteerimise lõpetamine kahjustaks oluliselt investorite huve. Samuti on võimalik taotluse tagasilükkamine kui see annaks osale väärtpaberite omanikele ebaõiglase eelise teiste omanike ees või nende arvel või võimaldaks teatud investoritele ebaõiglast tulu või muud kasu teiste ees või arvel.

 

Võlakirjade noteerimise lõpetamine seoses lunastamisega

Juhul, kui Börsil noteeritavad võlakirjad lunastatakse noteerimisprospektis sätestatud tähtaegadel ja korras, lõpetatakse nende noteerimine Börsi tegevdirektori otsusega kolm börsipäeva enne väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimist võlakirjade lunastamiseks.
 
 

Fondi osakute ja aktsiate noteerimise lõpetamine

Fondi osakute või aktsiate noteerimine Börsil lõpetatakse Börsi tegevdirektori otsusega 1 kuu jooksul alates noteerimise lõpetamise taotluse esitamisest.