Avaldatav teave

Informatsiooni avalikustamise kohustus

Börsiettevõtted avalikustavad viivitamatult teabe mistahes olulistest muutustest oma tegevuses, mis oma mõju tõttu börsiettevõttele võivad avalduda noteeritud väärtpaberite hinnas. Avalikustatav teave peab olema õige, täpne ja üheselt mõistetav ning sealt ei tohi puududa midagi, mis mõjutaks esitatud andmete sisu või tähendust.
 
Börsiettevõte tagab, et väärtpaberite hinda mõjutada võiv avalikustamata informatsioon ei saaks enne teatavaks selleks mittevolitatud isikutele. Võimalus saada infot ühest kindlast allikast ühel ajal suurendab turu efektiivsust ning kaitseb seega investoreid. Korrektse finantsinformatsiooni õigeaegne avaldamine suurendab investorite usaldust ettevõtte vastu ning võimaldab maakleritel anda ettevõtte väärtpaberile õiget hinda.
 
Avaldatav informatsioon edastatakse Nasdaq Tallinn kauplemissüsteemi kaudu viivitamatult kauplemissüsteemis ning käesoleva lehekülje kaudu avalikkusele. See tagab hinda mõjutada võivate uudiste kättesaamise samaaegsuse ning see aitab ära hoida olukordi, kus mõni investor teeb tehinguid ainult temale teada oleva informatsiooni põhjal.
 
 

Avalikustatav informatsioon (näitlik loetelu)

 • muudatus põhikirjas;
 • muudatus juhatuse, nõukogu, tegevjuhtkonna või audiitorite koosseisus;
 • muudatus aktsiakapitali ning võlakirjade struktuuris;
 • muudatus väärtpaberite omanike õigustes või kohustustes;
 • väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimine;
 • tehingud põhivaraga, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest;
 • olulised muutused ettevõtte suhtes olulist tähtsust omavate kaupade või teenuste hindades;
 • ettevõttele olulist tähtsust omavad lepingud;
 • uuele turule sisenemine või turu kaotamine;
 • igapäevase majandustegevuse raamidest väljuvad investeeringud;
 • kavandatav ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine;
 • teise äriühinguga ühise äriühingu loomise või ühise projekti alustamine;
 • oluline muutus ettevõtte tegevusvaldkonnas või tegevusalas;
 • ettevõtte poolt või vastu algatatud olulised arbitraazhi- ja kohtuasjad;
 • otsus esitada kohtule avaldus pankrotimenetluse alustamiseks enda suhtes;
 • kavatsus esitada üldkoosolekule ettepanek enda likvideerimiseks.


Erinõuded aktsiaemitendile

Aktsiaemitent avalikustab börsiteated ka järgnevatel teemadel:
 • aktsionäride üldkoosolekute kokkukutsumine, arutamisele tulevad teemad ja üldkoosoleku otsused;
 • dividendi maksmise ettepanek;
 • aktsiakapitali kavatsetav muutmine;
 • oma aktsiate omandamine;
 • võlakirjade emiteerimine;
 • ettevõtte aktsiate ja võlakirjade märkimine;
 • tehingud seotud isikutega;
 • otsus teises äriühingus osaluse osaliseks või täielikuks omandamiseks või võõrandamiseks;
 • otsus ettevõtte ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise kohta;
 • juhtidele ning töötajatele väljastatud aktsiaoptsioonid ning nende tingimused;
 • vahearuanded majandusaasta 3 kuu, 6 kuu, 9 kuu ja 12 kuu majandustegevuse ja finantstulemuste kohta ning auditeeritud majandusaasta aruanne (NB! vahearuanded tuleb esitada 2 kuu jooksul).


Erinõuded võlakirjaemitendile

Võlakirjaemitent avalikustab börsiteated ka järgnevatel teemadel:
 • otsus intressimaksete kohta, otsus mitte maksta võlakirjadelt intresse või maksta intresse vaid osaliselt;
 • otsus võlakirjade ennetähtaegse lunastamise kohta;
 • uued võlakirjaemissioonid ning emiteeritavate võlakirjade suhtes antavad garantiid ja tagatised;
 • aktsiakapitali vähendamine;
 • äriühingu puhul vahearuanded majandusaasta 6 kuu ja 12 kuu majandustegevuse ja finantstulemuste kohta ning auditeeritud majandusaasta aruanne (NB! vahearuanded tuleb esitada 2 kuu jooksul).


Erinõuded fondile

Fondi haldav ettevõte esitab börsile aastaaruanded ja poolaastaaruanded ning avalikustab igal börsipäeval fondi osaku või aktsia puhasväärtuse eelmise börsipäeva seisuga.

Fondi haldav ettevõte avalikustab börsiteated ka järgnevatel teemadel:
 • fondi tegevuse katkestamine, lõpetamine ja likvideerimine;
 • muudatused fondis, fondivalitsejas ja depoopangas;
 • otsused fondivalitseja tegevusloa tühistamise või pikendamisest keeldumise kohta;
 • olulised muutused fondi tingimustes.