Eesti Väärtpaberikeskus

Eesti väärtpaberite keskregister on riigi põhiregister, mis peab arvestust kõigi Eestis tegutsevate aktsiaseltside aktsiaraamatute ning kõikide Eestis avatud väärtpaberikontode ja pensionikontode üle. Samuti on registrisse koondatud teised elektroonilised väärtpaberid (osaühingute osad, võlakirjad jmt) ning väärtpaberitega tehtud toimingute ajalugu. Registri pidajaks on AS Eesti Väärtpaberikeskus (EVK).

Registri pidamisel juhindub Eesti Väärtpaberikeskus kehtivatest seadustest ja õigusaktidest.

Lisaks registripidamisele arveldab Eesti Väärtpaberikeskus väärtpaberitehinguid ning pakub korporatiivsete sündmuste (dividendi- ja intressimaksete) teostamist ja muid väärtpaberitega seotud teenuseid.

EVK koduleht

Läti Keskdepositoorium

Läti Keskdepositoorium (LCD) on ainus keskne väärtpaberidepositoorium Lätis, mille haldusalasse kuulub Läti avalik-õigusliku väärtpaberite keskregistri pidamine.

LCD haldab väärtpabereid, väärtpaberite arveldust ning korporatiivsete sündmuste (dividendi- ja intressimaksete) teostamist; samas pakub LCD ka muid väärtpaberitega seotud teenuseid.

LCD peab arvestust ka riikliku pensioni, st. pensionisüsteemi II samba üle.

LSC koduleht

 

Leedu Keskdepositoorium

Leedu Keskdepositoorium (CSDL) on erisuunitlusega avalik-õiguslik äriühing, mis pakub teenuseid kõigile väärtpaberituru osalistele.

CSDL-i peamiseks eesmärgiks on pidada arvestust väärtpaberite (sh erinevate finantsinstrumentide) üle.

Depositooriumi põhifunktsioonideks on kontohalduritele väärtpaberikontode avamine ja haldamine, väärtpaberiülekanneteks vajaliku tehnilise lahenduse pakkumine, arvelduste korraldamine ning korporatiivsete sündmuste haldamine.

CSDL koduleht