Ajalugu

Nasdaq Tallinn AS-i eelkäijaks on 1920. aastal loodud Tallinna fondibörs, mille ülesanne oli välisvaluuta- ja väärtpaberikursside fikseerimine. Kursse noteeris börsi noteerimiskomisjon, kuhu kuulusid pankade esindajad. Kuni 1928. aastani noteeris börs aktsiate kursse kord aastas iga aasta viimasel päeval ning alates 1934. aasta märtsist iga kuu viimasel päeval. Fondibörs likvideeriti märtsis 1941 seoses Eesti okupeerimisega Nõukogude Liidu poolt.
 

1990-ndate algus: seadusandliku raamistiku kujundamine

Pärast Eesti riigi iseseisvuse taastamist 1991. aastal oli väärtpaberituru taaskäivitamises olulisemateks sündmusteks erastamisprotsess ja seadusandliku baasi loomine. Regulatiivse raamistiku loomises olid tähtsaimad 1993. aastal vastu võetud väärtpaberituru seadus, mis sätestab turu toimimiseks vajaminevad organid ja väärtpaberitoimingud ning 1994. aastal vastu võetud investeerimisfondide seadus.
 

1994: elektrooniline väärtpaberite register

1994. aastaks olid toimunud esimesed korrastumised pangandussfääris, mille käigus jäid ellu tugevamad ja konkurentsivõimelisemad turuosalised. Märgatavalt oli kasvanud huvi väärtpaberitehingute vastu, mis andis turuosalistele impulsi reguleeritud väärtpaberituru loomiseks Eestis. Idee väärtpaberite keskregistri loomisest ja reguleeritud väärtpaberituru loomisest muutus teostatavaks alles 90-ndate keskel.

1994. aastal käivitasid turuosalised Eesti Väärtpaberikeskuse (loomisel nimega Eesti Väärtpaberite Keskdepositoorium), mis lõi dematerialiseeritud ehk elektroonilise väärtpaberite registri ja elektroonilist tehingute teostamist võimaldava süsteemi. Eesti Väärtpaberikeskuse asutajad olid seitse Eesti kommertspanka (Eesti Hoiupank, Eesti Forekspank, Eesti Ühispank, Hansapank, Tallinna Pank, Põhja-Eesti Pank, Eesti Sotsiaalpank), Rahandusministeerium, Eesti Pank ja Hüvitusfond.

 • Jõustus investeerimisfondide seadus.
 • 16. veebruaril sõlmisid kommertspangad, rahandusministeerium ja teised finantsturu osalised Eesti Väärtpaberikeskuse (asutamisel nimetusega Eesti Väärtpaberite Keskdepositoorium) asutamislepingu.
 • 18. novembril registreeriti esimesed väärtpaberid Eesti Väärtpaberikeskuses. Nendeks olid Tallinna linna võlakirjad.
   

1995: Tallinna börsi loomine

Eesti Väärtpaberikeskuse edukas käivitamine võimaldas luua elektroonilisel kauplemissüsteemil põhineva reguleeritud järeleturu, milleks turuosalised asutasid aprillis 1995 Tallinna börsi (loomisel AS Tallinna Väärtpaberibörs). Börsi asutajaliikmed olid 10 kommertspanka, 9 maaklerfirmat, Hüvitusfond, Eesti Pank ja Rahandusministeerium, igaüks võrdse osakaaluga. Tallinna börs avati kauplemiseks 31. mail 1996, mil oli noteeritud 11 väärtpaberit.

Eesmärgiga muuta Eesti väärtpaberituru mudel senisest efektiivsemaks, moodustasid kahe ettevõtte omanikud 2000. aastal kahe ettevõtte baasil ühtse strateegilise juhtimise all oleva grupi.

 • 19. aprillil asutati Tallinna börs (asutamisel kandis nimetust Tallinna Väärtpaberibörs).
   

1996  

 • 31. mail alustas tegevust Tallinna börs. 3. juunil käivitas Tallinna börs TALSE indeksi, kauplemine algas 11 väärtpaberiga. 
 • 17. juunil langes TALSE indeks oma ajaloo madalaimale tasemele - 84,24 punktile.
   

1997  

 • 29. augustil saavutas TALSE indeks oma senise ajaloo kõrgeima taseme - 492,97 punkti.
   

2000  

 • Tallinna börs ja Eesti Väärtpaberikeskus moodustasid oktoobris kahe ettevõtte baasil ühtse grupi. 
 • Oktoobris toimus esimene eraisikutele säästmist ja rahapaigutamist tutvustav Rahakompass.
   

2001: Liitumine HEX-i kauplemiskeskkonnaga

Aprillis 2001 omandas grupis strateegilise osaluse Soome HEX grupp. Kauplemine Eesti aktsiatega HEX-i kauplemiskeskkonnas algas 25. veebruaril 2002. aastal. Tallinna börsi ja Eesti Väärtpaberikeskust ühendava grupi nimeks sai sellest päevast HEX Tallinn.

 • HEX omandas aprillis strateegilise osaluse Tallinna börsis.
   

2002: Kogumispensioni käivitumine

2002. aasta kevadel käivitus pensionisüsteemi teine sammas ehk kogumispension. Esimesel aastal kogumispensioniga liitunute arv (207 000 inimest) näitas, et teisel sambal saab kohalikule kapitaliturule olema oluline roll nii pikaajalise kohaliku kapitali kasvu kui eraisikutes rahapaigutamise mõtteviisi levimise seisukohalt üldiselt.

 • Jaanuaris jõustus uus väärtpaberituru seadus, mis viis väärtpaberituru alase seadusandluse Euroopa Liidu tasemeni.
 • Väärtpaberituru, kindlustuse ja panganduse järelevalveasutuste põhjal käivitus jaanuaris ühtne riiklikku finantssektori üle järelevalvet teostav Finantsinspektsioon.
 • 25. veebruaril käivitus HEXi kauplemiskeskkond. Tallinna börsi ja Eesti Väärtpaberikeskust ühendava grupi nimeks sai HEX Tallinn. 
 • Mais käivitus kogumispension. 
 • Eesti Väärtpaberikeskus käivitas juulis kogumispensioni indeksid (EPI).
 • 26. detsembril jõustus tagatisfondi seadus, mis reguleerib hoiustajate (hoiuste tagamise osafond), investorite (investorkaitse fond) ja pensionifondi osakuomanike (pensionikaitse fond) poolt paigutatud varade kaitset. 
 • HEX Tallinna emaettevõte HEX omandas strateegilise osaluse Riia Väärtpaberibörsis.
   

2003: Ühtne elektrooniline register

Seisuga 1. juuli 2003 on kõikide Eesti tegutsevate aktsiaseltside aktsiad arvel Eesti väärtpaberite keskregistris, mille pidajaks on Eesti Väärtpaberikeskus. Keskne elektrooniline register lisab Eesti ettevõtluskeskkonnale usaldusväärsust ja läbipaistvust.

 • Tallinna börsi järelevalve- ja noteerimiskomisjonid liideti üheks komisjoniks seisuga 10. märts, mil hakkasid kehtima muudatused Börsi reglemendis. 
 • HEX Tallinna emaettevõte HEX Grupp teatas 10. mail liitumiskavatsusest Rootsi börsioperaatori OM-iga. 
 • 1. juulil lõppes tähtaeg aktsiate kohustuslikuks registreerimiseks Eesti väärtpaberite keskregistris. Tähtaegselt registreeris end 5360 aktsiaseltsi ehk 90% kõigist tegutsevatest seltsidest. 
 • 4. septembril alustas tegevust Soome ja Rootsi juhtivate väärtpaberituru ettevõtete ühinemise tulemusena sündinud OMHEX, mis sai uueks HEX Tallinna emaettevõtteks.
   

2004: OMX grupi moodustamine, SAXESS kauplemissüsteemi kasutuselevõtt

Tulenevalt Rootsi ja Soome börsioperaatorite ühinemisel tekkinud OMX grupi moodustamisest ning Põhja-ja Baltimaade börside liidu NOREX'iga liitumisest võttis Tallinna börs septembris kasutusele uue kauplemissüsteemi SAXESS ning ühtlustas kauplemisreeglid NOREX'i reeglitega. Põhja- ja Baltimaade kauplemisplatvorm oli käibel seitsme riigi börsil: Rootsis, Taanis, Islandil, Norras, Soomes, Eestis ja Lätis.

Seoses Vilniuse börsi erastamisega kuulusid OMX gruppi kõik kolm Balti börsi, mis lõi eeldused Balti ühisturu tekkeks. Eesti, Läti ja Leedu börsid käivitasid ühtse Balti nimekirja, Balti indeksi ja börsiinfo interneti lehekülje. Eestis ja Lätis kasutusel olev ühine kauplemissüsteem võeti Leedus kasutusele 30. mail 2005. aastal.

 • 30. märtsil valiti HEX Tallinna emaettevõte OMHEX Vilniuse börsi enamusaktsiate erastajaks.
 • Tallinna, Helsingi ja Riia börsid astusid 7. aprillil Põhja- ja Baltimaade börside liidu NOREX liikmeteks.
 • 1. juulil laienes Balti nimekiri kõigile Eesti, Läti ja Leedu börside põhinimekirjade aktsiatele.
 • 1. septembril võttis OMHEX grupp kasutusele uue kaubamärgi OMX.
 • 27. septembril võtsid Tallinna, Riia ja Helsingi börsid kasutusele uue kauplemissüsteemi SAXESS. Põhja- ja Baltimaade kauplemisplatvorm on nüüdsest kasutusel seitsme riigi börsidel.
   

2005: Töötati välja "Hea Ühingujuhtimise Tava"

Hea ühingujuhtimise tava annab ettevõttele käitumisjuhised ning aitab lahendada huvide konflikte ja vältida huvigruppide liigset survet ettevõtte juhtimisele. Hea ühingujuhtimise tava töötas välja ümarlaud, kuhu olid kaasatud erinevad eksperdid - börsiemitendid, investorid, audiitorid, ettevõtted, avalik sektor, juristid jt. Ümarlaua tööd koordineerisid Finantsinspektsioon ja tallinna Börs.

 • 26. aprillil ületas Balti börside indeks BALTIX 500 punkti taseme, olles tõusnud aasta algusest 18.9%.
 • Augustist täienes Riia ja Tallinna kauplemissüsteem uue võlakirjade kauplemismudeliga, kus tehingud sobitatakse automaatselt vastavalt ostu- või müügitellimustes määratud tulusustele (yield to maturity).
 • Finantsinspektsiooni juhatus võttis septembris vastu soovitusliku juhendi "Hea Ühingujuhtimise Tava". Soovituslik juhend on mõeldud järgimiseks eeskätt börsil noteeritud ettevõtetele, olles jõustatud ka Tallinna börsi reglemendi kaudu. Tava kehtib alates 1. jaanuarist 2006.
 • OMX ühtlustas 3. oktoobrist Kopenhaageni, Stockholmi, Helsingi, Riia, Tallinna ja Vilniuse börside indeksite nimed. OMX Tallinna börsi indeksi (TALSE) uueks nimeks saab OMX Tallinn (OMXT).
 • SAXESS kauplemissüsteemiga liitus Vilniuse Börs.
   

2006: Tallinna börs on 10 aastane

Tallinna börs alustas tegevust 31. mail 1996 ning börsi nimekirjas oleva 11 väärtpaberiga algas kauplemine 3. juunil.
 • Tallinna, Riia ja Vilniuse börside I-nimekirja ettevõtetele omistati rahvusvahelise ettevõtete klassifitseerimise standardi GICS (Global Industry Classification Standard) kood. Põhinimekirja ettevõtetele omistati GICS kood 2005 aasta juulis. 
 • Tallinna, Riia ja Vilniuse börs käivitasid börsiettevõtete konkursi "Baltic Market Awards", mille eesmärgiks on lisaks Balti riikide parimate turuosaliste väljaselgitamisele suurendada ka börsiettevõtete teadlikkust nende avaldatava teabe kvaliteedi, heade investorsuhete ning ettevõtte juhtimistavade osas. Hansapank hinnati parimaks börsiliikmeks Baltimaades ning Eesti Telekom parimaks ettevõtteks Tallinna börsil. 
 • Tallinna, Riia ja Vilniuse börsid avasid investeerimisfondidele ja investoritele suunatud Fondikeskuse, mis aitab muuta fonde puudutava informatsiooni läbipaistvamaks ning investeerimisotsused lihtsamaks. 
 • Avati uus börsiinfo levitamise süsteem, mis valmistati spetsiaalselt Balti ja Põhjamaade börsidele ja börsiettevõtetele ning on senisest mugavam ja kasutajate ring oluliselt laiem ning rahvusvahelisem. 
 • Eesti Väärtpaberikeskuse nõukogu nimetas alates 29. juunist 2006 juhatuse liikmeks ja tegevdirektoriks Kristel Johansoni. 
 • Uued indeksid Balti väärtpaberiturul: Balti väärtpaberituru indeksiperekonda kuuluvad üldindeks (OMX Baltic All-Share), võrdlusindeks (OMX Baltic Benchmark), kaubeldav indeks (OMX Baltic 10) ja sektoriindeksid (OMX Baltic Sector), mis sisaldavad Tallinna, Riia ja Vilniuse börsidel noteeritud ettevõtete aktsiaid. Indeksite arvutamine on ühtlustatud OMX grupi reeglitega, mis annab võimaluse indekseid, ettevõtteid ja sektoreid paremini võrrelda ka Põhjamaade tasandil. 
 • Tallinna, Riia ja Vilniuse börsid ühtlustasid liikmete ligipääsu Balti väärtpaberiturule – loodi OMX Balti liikmelisus. 
 • Uued ettevõtted: 18.05.2006 alustati kauplemist Eesti Ehituse aktsiatega; 23.10.2006 alustati kauplemist aktsiaselts Olympic Entertainment Group aktsiatega.
   

2007: Investorharidusprogrammi "Invest Mentor" käivitamine, alternatiivturg "First North" ja MiFID.

Tallinna börs käivitas investorharidusprogrammi "Invest Mentor", mille eesmärgiks on kasvatada investeerimishuvilistest kaalutlevaid ja ratsionaalselt mõtlevaid investoreid, kes oskaks oma rahaga mõistlikult ümber käia ja oma tulevikku kindlustada. Samal ajal alustati alternatiivturu "First North" käivitamise eeltöödega ning ühtlustati Balti börside turupraktikad finantsinstrumentide turgude direktiiviga (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID).

 • Tallinna börsi nõukogu kinnitas 19. veebruaril juhatuse esimeheks Andrus Alberi. 
 • OMX Tallinna börsi indeks OMXT ületas 1.veebruaril 1000 punkti taseme. 
 • Tallinna börs koos Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Estonian Business Schooli ja International University Audentes'ega kuulutas välja bakalaureuse ja magistritööde konkursi Tallinna börsi või Balti väärtpaberiturgu puudutavatel teemadel. Üliõpilastööde konkursi võitis Mart Veskimägi magistritööga "Efektiivse turu hüpoteesi empiiriline testimine Tallinna börsil" (Tartu Ülikool, juhendaja: Priit Sander), žürii poolt pälvis eriauhinna Erki Alas bakalaureusetööga "Aktsiate avalik esmaemissioon - motiivid ja mõjud ettevõttele" (Tartu Ülikool, juhendaja: Andres Juhkam). Konkurss on osa investorhariduse programmist "Invest Mentor". 
 • Korrastati Balti börsinimekirjade struktuuri. Reguleeritud turule jäi Balti Põhinimekiri (Baltic Main list) ja Balti Lisanimekiri (Baltic Secondary list). Lisaks alternatiivturg First North. Investornimekirja ettevõtted AS Kalev, Saku Õlletehase AS ja AS Viisnurk viidi üle Balti Põhinimekirja. 
 • Baltimaade börside ja keskdepositooriumide liikmetel on võimalik piiriüleselt arveldada börsiväliseid makse vastu tehinguid. Sellega pakuvad Balti riikide depositooriumid täislahendust riikidevaheliseks väärtpaberite arveldamiseks. Samaaegselt täiendas Eesti Väärtpaberikeskus oma teenuseid börsiväliste makse vastu tehingute reaalajas arveldamisega. 
 • Eesti Väärtpaberikeskus koos Tallinna börsiga töötas välja professionaalsele investorile ja turuosalisele suunatud Balti väärtpaberiarvelduste juhendi ning ettevõtetele kasutamiseks mõeldud Korporatiivsete sündmuste hea tava. 
 • OMX Põhjamaade derivatiivide turul Stockholmis on esmakordselt võimalik kaubelda OMX Baltic 10 indeksi (OMXB10) alusel loodud tuletisväärtpaberiga – indeksifutuuriga. 
 • Tallinna börs korraldas investorharidusprogrammi "Invest Mentor" raames ning koostöös SEB, LHV, Nordea, Avaroni ja Äripäevaga Viru Keskuses "Investeerimismessi 2007", tähtsustamaks säästmist ja investeerimist. 
 • Tallinna börs andis koos väärtpaberituru tippspetsialistidega välja investeerimisõpiku "Investeerimise teejuht". Raamat koostati artiklite kogumiku põhimõttel ning on mõeldud kõigile, kellel soov säästa ning säästude investeerimiseks lisateadmisi koguda. Raamat on osa investorhariduse programmist "Invest Mentor". 
 • 19. novembril 2007 jõustusid alternatiivturu käivitamise eelduseks olevad Eesti väärtpaberituru seaduse muudatused ning Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud alternatiivturu "First North" reglement. "First North" on OMX Exchanges’i poolt loodud alternatiivturg, mis tänaseks on edukalt käivitunud Põhjamaades ning nüüdseks valmis ettevõtetega kauplemise alustamiseks ka kõigis Baltimaades. 
 • Uued ettevõtted: 5.04.2007 alustati kauplemist aktsiaselts Ekspress Grupp aktsiatega; 21.06.2007 alustati kauplemist aktsiaselts Arco Vara aktsiatega.
   

2008: NASDAQ ja OMX liitusid, moodustati NASDAQ OMX Group, Inc.

Veebruaris viis NASDAQ Stock Market, Inc. lõpule liitumise Balti- ja Põhjamaade börsigrupiga OMX AB. Liitumise tulemusena tekkis maailma suurim börsiettevõte NASDAQ OMX Group, Inc. (NASDAQ OMX Group).

 • NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsid avasid Balti Fondide nimekirja, mis võimaldab investeerimisfondide osakuid noteerida ja nendega börsil kaubelda. Jaeinvestor saab börsil kaubelda nüüdsest lisaks aktsiatele ja võlakirjadele ka fondiosakutega. Fondivalitsejatele annab börsil kauplemine täiendava jaotuskanali.
 • NASDAQ OMX Tallinna börs koos Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Estonian Business Schooli ja International University Audentes'ega korraldas teist aastat järjest väärtpaberiturgude teemalise üliõpilastööde konkursi. Konkursil said osaleda nii bakalaureuse- kui magistritööd Tallinna börsi või Balti väärtpaberiturgu puudutavatel teemadel. Konkursi võitis Tiina Jürgens bakalaureusetööga "Võlakirjade varaklass Eestis" (Tallinna Tehnikaülikool, juhendaja Katrin Rahu). Üliõpilastööde konkurss on osa Tallinna Börsi investorhariduse programmist "Invest Mentor".
 • NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsid uuendasid Fondikeskust. Fondikeskuses kogutakse ja avaldatakse infot Balti regioonis avalikult pakutavate investeerimisfondide kohta. Fondide nimekirja on võimalik sorteerida või ühel graafikul võrrelda mitut erinevat fondi. Fonde saab grupeerida ka investeerimispiirkonna alusel ning jälgida fondi ajaloolist tootlust etteantud perioodil. Kõik Fondikeskuse leheküljel olevad näitajad on arvutatud ühtsete reeglite ja valemite alusel.
 • Tallinna börs andis välja investeerimisõpiku - "Väärtpaberite teejuht"mis räägib sellest, missugustesse instrumentidesse saab oma raha investeerida. Tallinna börs kinkis ka "Väärtpaberite teejuhi" kõigile Eesti kesk- ja kõrgkoolidele ning raamatukogudele, et investeerimisalane teave oleks kõigile soovijatele tasuta kättesaadav. Investeerimisõpik "Väärtpaberite teejuht" on osa Tallinna Börsi investorharidusprogrammist "Invest Mentor".
 • NASDAQ OMX tunnustas Baltimaade parimate investorsuhetega ettevõtteid. Juba kolmandat aastat toimuva konkursi eesmärgiks on välja selgitada ning esile tuua Baltimaade eeskujulikumad börsiettevõtted. Baltika hinnati parimate investorsuhetega ettevõtteks Eestis ning SEB Bankas Leedust pälvis parima Balti börsiliikme auhinna. Ühtlasi oli kõige edukam investorsuhete kvaliteedi tõstja Balti riikides Eesti Ehitus.
   

2009: Eesti Väärtpaberikeskus 15. Loodi teadmiste ja tehnoloogia ekspordiüksus - eCSD EXPERT. 

 • NASDAQ OMX Balti börsid Tallinnas, Riias ja Vilniuses avaldavad oma koduleheküljel reaalajas kauplemisinfot.
 • Veebruarist pikendasid NASDAQ OMX Balti börsid kauplemisperioodi kahe tunni võrra. Muudatusega tagatakse välisinvestoritele parem ligipääs Tallinna, Riia ja Vilniuse börsidele ning seeläbi suurendatakse kauplemisaktiivsust Balti väärtpaberiturul.
 • NASDAQ OMX Balti börside uued ärinimed on NASDAQ OMX Talllinn, NASDAQ OMX Riia ja NASDAQ OMX Vilnius. Ärinimed peegeldavad kuuluvust NASDAQ OMX börsigruppi ja muudavad Balti väärtpaberiturud nähtavamaks ka rahvusvahelistele investoritele.
 • NASDAQ OMX omandas Swedbanki ja SEB osaluse NASDAQ OMX Balti börsidel. Ka enamik teisi kohalike väikeaktsionäre müüsid oma osalused NASDAQ OMXile, suurendades nii suuromaniku osaluse NASDAQ OMX Tallinn ASis 93 protsendini. NASDAQ OMXi eesmärgiks on saavutada lähitulevikus 100%-line osalus kõikides NASDAQ OMX Balti börsides. Enne aktsiate müüki NASDAQ OMXile kuulus SEBle 12,1% ning Swedbankile 13,2% NASDAQ OMX Tallinn ASi aktsiatest. Oma osalused müüsid ka Cresco Väärtpaberite AS (3,1%), EVLI Securities AS (1,3%), Eesti Pank (1,1%) ning AS Eesti Krediidipank (0,7%).
 • NASDAQ OMX Balti börsid teatasid kavatsusest luua eurodes kauplemiseks ühine turg. Kauplemiskoht on plaanis käivitada tuleval aastal, eeldusel, et börside liikmed on selleks valmis ja kohalikud finantsjärelevalveasutused annavad oma nõusoleku.
 • President Ilves kohtus Tallinna börsi juhtkonnaga - "Usun, et alternatiivturu tekkimine on kasulik kogu Eesti majandusele. See annab just väiksematele firmadele ja uutele ideedele võimaluse kaasata lisakapitali ja kasvada," märkis riigipea.
 • KredEx ja NASDAQ OMX Tallinn allkirjastasid koostöömemorandumi eesmärgiga arendada kohalikku kapitaliturgu ning pakkuda täiendavaid rahastamisvõimalusi eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Kokkuleppe tulemusena on KredEx valmis käendama ettevõtete sildfinantseeringut alternatiivturul First North kauplemisele võtmisega seotud esialgsete kulude katmiseks.
 • NASDAQ OMX Balti börsid osalesid väärtpaberite analüüsikeskuse Emerging Nordic Research loomisel. Tegu on Balti regioonis esimese sõltumatu väärtpaberite analüüsikeskusega, mille eesmärgiks on pakkuda analüüse ja ülevaateid institutsionaalsetele investoritele. Igal NASDAQ OMX Balti börsil on analüüsikeskuses 17% osalus. 
 • Demokeskuse uus liige on NASDAQ OMX Tallinn. Demokeskuses on väljas Eesti pensionisüsteemi ametlik infoportaal pensionikeskus.ee. Süsteem töötab reaalajas 24/7 ning päringud ja muudatused tehakse pensioni keskregistris sekundite jooksul. Nii toob pensionikeskus.ee riikliku pensioniregistri läbi interneti kodanike kasutusse.
 • Loodi tütarfirma eCSD EXPERT, mis on Tallinna börsi ja Eesti väärtpaberikeskuse teadmiste ja tehnoloogia eksportija. Tänu kogemusele suudame edukalt eksportida teenuseid nõustamisest tehnoloogia rakendamise ja haldamiseni. Esimeseks kliendiks on Armeenia riik, kus eCSD EXPERT aitab üles ehitada pensionisüsteemi.
 • Eesti Väärtpaberikeskuse (EVK) nõukogu nimetas EVK juhatuse liikmeks ja tegevdirektoriks Julia Segerkrantzi.
 • Eesti Väärtpaberikeskus sai 15 aastaseks. Seitsme kohaliku kommertspanga, Rahandusministeeriumi, Eesti Panga ja Hüvitusfondi esindajad allkirjastasid EVK asutamislepingu 16. veebruaril 1994. Registri "juriidiline sünnitunnistus" anti välja 14. oktoobri 1994 Vabariigi Valitsuse määruse nr. 374 "Eesti väärtpaberite keskregistri asutamine" vastuvõtmisega. Esimesed EVKs registreeritud väärtpaberid olid Tallinna linna võlakirjad.
 • Väärtpaberite keskregistris arvel olevate osaühingute arv tõusis 2000ni. Kiireima võimalusena saab osaühingud registreerida ühe tööpäeva jooksul. Esimene osaühing registreeriti väärtpaberite keskregistris 30. mail 2001 aastal. 2006. aasta septembris jõuti 1000 registreeritud ja tegutseva osaühinguni.
 • Kuni 2011. aastani külmutati riigipoolsed sissemaksed kogumispensioni II sambasse. Lepingut ja lubadust, millega on liitunud pea 600 000 inimest, muutis riik ühepoolselt. Vaatamata sellele otsustasid 220 472 inimest omapoolseid sissemakseid pensioni II sambasse tuleval aastal jätkata.
 • Kogumispensioni II sambaga on 2009. aasta lõpuks liitunud 591 245 inimest, fondide kogumaht 14,3 miljardit krooni. Liitunutele avanes ka võimalus teha valik agressiivse strateegia pensionifondide seast (investeerivad aktsiatega sarnastesse instrumentidesse kuni 75 %). Algasid ka kogumispensioni II samba väljamaksed, pensioni saamiseks on avalduse esitanud 6 050 inimest.
 • Oktoobril toimus Rotermanni kvartalis Prooviveski majas Tallinna börsi investorharidusprogrammi "Invest Mentor" raames investeerimismess "Rahakompass 2009". Küsida sai nõu investeerimise ja pensioniteemadel, kaaluda kulla eeliseid veini investeerimise ees ja vastupidi.Aasta jooksul anti välja kaks väikeinvestoritele suunatud erilehte "Väärt Paber".
 • Investorharidusprogrammi "Invest Mentor" raames anti Eestis välja Soome kuulsaima investeerimisguru Seppo Saario investeerimisraamat "Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse". NASDAQ OMX Tallinn kinkis raamatud igale kesk-, kutse ja kõrgkoolile ning raamatukogudele, et klassiku nõuanded oleks kättesaadavad kõigile huvilistele. Raamat on jätkuks eelmistel aastatel investorharidusprogrammi raames ilmunud raamatutele "Investeerimise teejuht" (2007) ja "Väärtpaberite teejuht"(2008).
 • NASDAQ OMX Tallinna börsi investorhariduse programmi "Invest Mentor" raames toimuva väärtpaberituruteemalise üliõpilastööde konkursi võitis ja 1000 euro suuruse preemia vääriliseks hinnati Raili Koka bakalaureusetöö "Omakapitali kaasamine aktsiate esmase avaliku emissiooni teostamise abil Eestis, alternatiivturu First North näitel" (Tartu Ülikool, juhendaja Priit Sander). "Viimase aasta jooksul maailma finantsturgudel toimunu peaks pakkuma rohkem uurimis- ja analüüsimaterjali kui keegi üldse tahta oskaks," sõnas NASDAQ OMX Tallinna börsi juhatuse esimees Andrus Alber. Konkurss toimus juba kolmandat aastat.
 • NASDAQ OMX Tallinn toetab "Ajujahti", mis on ettevõtluskonkurss edendamaks Eesti noorte ettevõtlikkust, aidates kaasa uuenduslike ja teadusmahukate ettevõtete loomisele.
 • Alustasime koostööd Arengufondiga, et muuta Eesti finantsteenuste IKT laboriks.
 • Toimus "Baltic Market Awards 2009", kus NASDAQ OMX Balti börsid tunnustasid parimate investorsuhetega ettevõtteid. Tallinna Vesi hinnati parimate investorsuhetega ettevõtteks Tallinna börsil. Samuti saavutas Tallinna Vesi kõrgeima hinnangu parima majandusaasta aruande esitaja kategoorias Balti riikides. TEO LT hinnati parimate investorsuhetega ettevõtteks Balti riikides. Parima NASDAQ OMX Balti börsiliikme tiitli omanikuks sai AS SEB Bankas Leedust.
 • Viimast päeva kaubeldi AS Luterma aktsiatega Tallinna börsil 9. septembril ning Starmani aktsiate noteerimine lõpetati 1. aprillil 2009.
 • NASDAQ OMX Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas viia AS Järvevana väärtpaberid alates 15. septembrist Põhinimekirjast kauplemisele Lisanimekirja.
   

2010: Tallinna börs tõusis 2010. aastal rekordilised 73%.

See on parim tulemus Euroopa börside ning Tallinna börsi 15 aastases ajaloos. Ka Eesti Väärtpaberikeskus tegi ajalugu minnes üle uuele standardile ja infosüsteemile DEPEND.

 • Viimane kauplemispäev Eesti Telekomi aktsiatega Tallinna börsil oli 12. jaanuaril 2010. Eesti Telekomi esimene börsipäev oli 11.02.1999 ning esimeseks sulgemishinnaks kujunes 115 krooni (võrreldes avaliku pakkumise hinnaga +35,3%). Börsiloleku ajal tehti Eesti Telekomi aktsiatega kokku 70 966 tehingut kogumahus 1 216,3 mln. EUR (178,6 mln. aktsiat). Turuväärtuseks oli lahkumise hetkel 813,93 mln. EUR (ühe aktsia hind 5,90 EUR). Kõrgeim hind oli 9,91 EUR (29.03.2000) ja madalaim hind 2,75 EUR (12.09.2001).
 • NASDAQ OMX Tallinna eestvedamisel avati IKT Demokeskuses ühisekspositsioon, mis koondab Eesti IKT firmade poolt loodud lahendusi finantssektorile.
 • Eesti Väärtpaberikeskus (EVK) läbis ühena esimestest Eestis infosüsteemide turvaauditi (ISKE). ISKE audit on riigi registrite pidamise turvalisuse tagamiseks kohustuslik.
 • NASDAQ OMX võttis seitsmel Balti- ja Põhjamaade väärtpaberiturul kasutusele uue kauplemissüsteemi INET. Selle sammuga ühtlustati parima rahvusvahelise tavaga mõningaid kauplemisreegleid ning laienes erinevate tehingukorralduste loetelu.
 • Pensionikeskus lisas senistele indeksitele ka agressiivsete pensionifondide indeksi EPI – 75.
 • Compensa Life Vienna Insurance Group sai Eesti Väärtpaberikeskuse kontohalduriks.
 • NASDAQ OMX sai NASDAQ OMX Tallinna börsi ainuomanikuks. NASDAQ OMX Balti börside integreerimine ja panustamine piirkonna kapitaliturgude arengusse jätkub.
 • NASDAQ OMX Tallinna börsil algas kauplemine Premia Foods aktsiatega. Avaliku ning institutsionaalse pakkumise teel müüdi 14,5 miljonit Premia Foods aktsiat hinnaga 0,89 EUR, emissiooni kogumaht oli 12,97 MEUR. Aktsia hinnaks jäi esimese kauplemispäeva lõpuks 0,89 eurot.
 • Ühendkuningriigi maksuamet (HM Revenue & Customs) lisas NASDAQ OMX Tallinna börsi turgude nimekirja, kuhu investeerimine ja kus kauplemine on Ühendkuningriigi investori jaoks maksustamise seisukohast soodsam ning seega ka atraktiivsem.
 • Peale kaheaastast pausi lisandus alternatiivturule First North kaks uut nõustajat – Cresco Väärtpaberite AS ning AS Redgate Capital. Kokku on Balti riikide alternatiivturgudel aasta lõpu seisuga 18 nõustajat, neist kaheksa tegutseb Eestis.
 • Uue ettevõtlusorganisatsioonina asutasid 23 oma valdkonna juhtivat ettevõtet Teenusmajanduse Koja, mille eesmärgiks on tõsta Eesti kõrget lisaväärtust pakkuva teenusmajanduse konkurentsivõimet. Koja asutajaliikmed olid teiste seas NASDAQ OMX Tallinn, Skype Technologies, Ernst & Young Eesti, PricewaterhouseCoopers.
 • Eesti Reklaamiagentuuride Liidu „Kuldmuna 2010“ konkursil pälvis NASDAQ OMX kauplemisinfo ekraanide kujundus digitaalse reklaami kategoorias Hõbemuna tiitli.
 • Üle Eesti toimusid alternatiivturgu tutvustavad seminarid „Alternatiivturg – uus rahastamisvõimalus arenguhüppeks“, mis korraldati EAS ja EL Sotsiaalfondi toel.
 • Investeerimismess "Rahakompass 2010" toimus egiidi „Iga unistus on investeering“ all. Messi peaesinejaks oli Soome investeerimisguru ja mitmete investeerimisõpikute autor Seppo Saario.
 • NASDAQ OMX interaktiivsed infograafika lahendused pälvisid ADC*Estonia Disainiauhind 2010 konkursil interneti kategoorias kuldse preemia ning võistlevad juunis 2011 ADC*Europe konkursil Barcelonas.
 • Aastavahetusel uuenes Eesti väärtpaberituru taristu - väärtpaberite registri- ja arveldussüsteem. Eesti Väärtpaberikeskus läks aastavahetusega üle täiesti uuele infosüsteemile DEPEND, mis puudutab eelkõige kontohaldureid, börsi liikmeid, emitente ja Eesti Panka ning lähtub parimatest üle-Euroopalistest tehnilistest ja äristandarditest. Esimese depositooriumina Euroopas võttis EVK kasutusele rahvusvahelise arveldussõnumite standardi (ISO20022).
 • Heakskiidu said mitmed investeerimiskeskkonda mõjutavad seadusemuudatused. Nii on võimalik füüsilisel isikul asutada osaühing koheselt sissemakset tegemata. Tulumaksuseaduse muudatused lubavad investeerimiskontot kasutades edasi lükata finantsinvesteeringutelt saadud tulude maksustamist ning teevad selgemaks ja soodsamaks optsioonide maksustamise. Perekonnaseadus kohustab aga lapse nimel investeerimiseks kohtult luba küsima.
   

2011 

 • Põhja- ja Baltimaade börside liikmetel on võimalik sisestada tehingukorraldusi Põhja-Ameerika väärtpaberiturgudele. eCSDX sõlmis lepingu, aitamaks Armeenia Vabariiki pensioni teise samba registri loomisel.
 • Tallinna ja Vilniuse börsidel on võimalik kaubelda ning arveldada eurodes. Selle tulemusena suureneb oluliselt Balti väärtpaberituru efektiivsus ja atraktiivsus, mis on Balti regiooni uute investeeringute toomise aluseks.
 • NASDAQ OMX Balti börsid tunnustasid konkursi Baltic Market Awards 2010 võitjad ja parimaid investorsuhete praktikaid Balti väärtpaberiturgudel. TEO LT hinnati parimate investorsuhetega ettevõtteks ja SEB Bankas võitis aasta börsiliikme tiitli. Tallinna Vesi sai enim punkte Eesti ettevõtete hulgas ning auhinna parimate investorsuhete eest NASDAQ OMX Tallinna börsil.
 • Investorhariduse programmi raames toimuva väärtpaberituruteemalise üliõpilastööde konkursi võitis Sander Pulleritsu magistritöö "Ankurdamisefekt Eesti aktsiaanalüütikute prognoosides" (Tartu Ülikool, juhendaja Priit Sander).
 • Põhja- ja Baltimaade börside liikmetel on võimalik sisestada tehingukorraldusi Põhja-Ameerika väärtpaberiturgudele. Teenust osutatakse koostöös USA maaklerfirmaga Citigroup.
 • Koos Finantsinspektsiooniga anti välja rahaasjade korraldamist selgitav "Finantsaabits". Raamat kingiti kõigile Eesti koolidele ja raamatukogudele ning esmakordselt saab käsiraamatut tasuta lugeda ka e-raamatuna.
 • NASDAQ OMX Tallinna tütarettevõte eCSDX sõlmis Armeenia keskdepositooriumi, Armeenia Vabariigi valitsuse ja Armeenia Keskpangaga lepingu, aitamaks Armeenia Vabariiki teise samba pensionifondides osalejate registri loomisel.
 • Toimus investeerimismess "Rahakompass 2011", mille peaesinejateks olid Ola Löhman, sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse guru Rootsist ja Henri Elo, Kauppalehti kõrgelt hinnatud analüütik ning Soome viimaste aastate ühe populaarsema investeerimisraamatu "Leia pärlid – hoidu mullidest" autor.
 • Balti Ühingujuhtimise Instituudi poolt korraldatud ning Eesti, Läti ja Leedu ettevõtete juhtidest koosnev delegatsioon külastas New Yorki. Visiit toimus eesmärgiga aidata kaasa Ameerika Ühendriikide ja Baltimaade vaheliste investeeringute ja kaubanduse elavdamisele. Kohtuti Thomson Reutersi, Deloitte, Microsofti, Föderaalse Reservpanga, Yale’i Ülikooli jt institutsioonide ning ettevõtete esindajatega.
 • NASDAQ OMX Tallinna nõukogu kinnitas alates 24. oktoobrist 2011 juhatuse liikmeks Eddi Joosti.
 • NASDAQ OMX interaktiivsed lahendused pälvisid "Kuldmuna 2011" konkursil digitaalse reklaami kategoorias Pronksmuna tiitli.
 • Koos Finantsinspektsiooni, Pangaliidu ja SINA noortega viidi seitsmes Eesti koolis läbi „Minu raha päev“. Kooliõpilastele tutvustati rahaasjade korraldamist ja põhilisi finantsteenuseid erinevate viktoriinide, testide ja ülesannete lahendamise kaudu.
 • Valmis veebipõhine fondide administreerimissüsteem "Portfolio 3000", mis pakub fondivalitsejatele kõigi vajalike funktsioonidega täislahendust, alates reaalajas fondiosakute väärtuse (NAV) arvutamisest ja raamatupidamisest – kõik ühes ja lihtsalt ligipääsetavas reaalajalises süsteemis.